Praca dla pielęgniarki w ministerstwie. Płacimy 13-tkę i inne bonusy.

Praca dla pielęgniarek.

Oferta pracy dla pielęgniarki

Specjalista w Wydziale Kształcenia Pielęgniarek i Położnych w Departamencie Rozwoju Kadr Medycznych

OSOBA NA TYM STANOWISKU:

- Prowadzi sprawy dotyczące przeddyplomowego kształcenia pielęgniarek i położnych, w tym przygotowuje odpowiedzi na indywidualne pytania wpływające do Departamentu.
Inicjuje, opiniuje i wdraża nowe rozwiązania systemowe w zakresie kształcenia pielęgniarek i położnych, w tym współpracuje z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.
- Przygotowuje odpowiedzi w sprawach związanych z kompetencjami zawodowymi pielęgniarek i położnych.
- Współpracuje ze szkołami wyższymi, konsultantami w dziedzinach pielęgniarstwa i położnictwa oraz organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą w zakresie kształcenia pielęgniarek i położnych oraz danych o liczbie studentów i absolwentów.
- Przygotowuje treści odpowiedzi na interpelacje, wnioski lub zapytania kierowane do Ministerstwa Zdrowia należące do właściwości Departamentu i stanowiska pracy w Departamencie.
- Prowadzi sprawy dotyczące kształcenia pielęgniarek i położnych dla obywateli polskich i cudzoziemców, w tym funkcjonowania systemów tego kształcenia
- Analizuje europejskie i światowe wytyczne dotyczące kształcenia pielęgniarek i położnych oraz współpracuje w tym zakresie z Krajowym Koordynatorem Dyrektywy 2005/36/WE.

Kogo poszukujemy

POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)

- Wykształcenie: wyższe
- Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w obszarze ochrony zdrowia,
- znajomość aktów prawnych i wykonawczych z zakresu kształcenia oraz kompetencji zawodowych pielęgniarek i położnych,
- znajomość aktów prawnych i wykonawczych z zakresu organizacji ochrony zdrowia,
- znajomość aktów prawnych i wykonawczych z zakresu działalności leczniczej,
znajomość procedury administracyjnej,
- Posiadanie obywatelstwa polskiego
- Korzystanie z pełni praw publicznych
- Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)

- znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiający swobodną komunikację pisemną i ustną.

Co oferujemy

- Ruchomy czas pracy
- Telepraca
- Częściowe wykonywanie pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna, „home office”)
- Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
- Stołówka pracownicza
- Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
- Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
- Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
- Pokój dla rodzica z dzieckiem
- Możliwość skrócenia dnia pracy dla zapewnienia opieki nad dzieckiem lub osobą zależną
- Dopłaty do żłobka, przedszkola i klubu dziecięcego oraz opieki sprawowanej przez opiekuna dziennego
- Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych
- Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
- Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
stabilne zatrudnienie na umowę o pracę,
- dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego, w zależności od udokumentowanego stażu pracy,

- możliwość rozwoju kompetencji i kwalifikacji poprzez udział w ciekawych zadaniach i projektach,
- możliwość doskonalenia zawodowego,
- „trzynaste” wynagrodzenie,
- możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach pakietu ubezpieczeń,
- projekty: profilaktyka „Kierunek-ZDROWIE” oraz „ZDROWIE dla o(d)pornych”,
- dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych.

Zobacz szczegóły tej ofety pracy dla pielęgniarki

Wybrał: Mariusz Mielcarek