Pielęgniarka - zmiany w kształceniu podyplomowym.

Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.


Szkolenia pielęgniarek - nowe programy oraz zasady egzaminów

Mając na uwadze zmieniające się potrzeby w zakresie jakości, dostępności, specyfiki i metod kształcenia podyplomowego i specjalizacyjnego pielęgniarek i położnych w odniesieniu do potrzeb epidemiologicznych i zmian demograficznych zachodzących w społeczeństwie, wymagają podjęcia odpowiednich działań.

W związku z powyższym niezbędne jest zapewnienie pielęgniarkom i położnym odpowiednich warunków do dalszego kształcenia i rozwoju, analogicznych jak mają przedstawiciele pozostałych zawodów medycznych.

Zauważyć należy, iż obecnie zadania dotyczące kształcenia podyplomowego w zawodach medycznych realizowane są przez dwa podmioty. Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych jest monitorowane przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych (dalej: CKPPiP). Natomiast za organizację i realizację elementów kształcenia podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów, fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych, ratowników medycznych oraz innych osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych, które wykonują zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia odpowiada Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (dalej: CMKP).

Odrębne funkcjonowanie dwóch jednostek zajmujących się kształceniem podyplomowym zawodów medycznych, wydaje się być problematyczne w dobie konieczności konsolidacji wszystkich zawodów medycznych. Dotychczasowy podział tych jednostek wpływa na ograniczenie grupie zawodowej pielęgniarek i położnych równego dostępu do osiągnieć naukowych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, wymianę doświadczeń i integracje przedstawicieli wszystkich zawodów medycznych, a tym samym ogranicza możliwość rozwoju zawodowego.

Mając na uwadze powyższe, zasadne jest stworzenie jednej jednostki działającej w obszarze kształcenia podyplomowego wszystkich zawodów medycznych.
Ponadto, po 2 latach od usankcjonowania funkcjonowania CMKP w drodze ustawy, konieczne jest wprowadzenie przepisów usprawniających funkcjonowanie jednostki.

Uwzględniając postęp nauki, jak również potrzeb konsolidacji wszystkich zawodów medycznych działających w sektorze ochrony zdrowia, istotne staje się utworzenie jednej jednostki działającej w obszarze kształcenia podyplomowego dla wszystkich medycznych grup zawodowych. Dlatego też, przedmiotowy projekt zakłada włączenie CKPPiP do CMKP.

Proponowana zmiana przyniesie duże możliwości rozwoju zawodowego pielęgniarkom i położnym, tożsame do możliwości innych zawodów medycznych. Zintegrowanie tych dwóch jednostek umożliwi również ww. grupie zawodowej łatwiejszy dostęp do prowadzenia działalności naukowej, dydaktycznej oraz uczestnictwa w inicjowaniu i wspólnym prowadzeniu badań naukowych. Dodatkowo, ważnym elementem będzie ujednolicenie procesu związanego przeprowadzeniem Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego dla pielęgniarek i położnych (dalej: PES), co pozwoli na wypracowanie jednolitych kryteriów egzaminowania dla wszystkich zawodów medycznych, w tym przekazanie zadań związanych z organizacją PES do Centrum Egzaminów Medycznych (dalej: CEM).

Po połączeniu ww. jednostek możliwe będzie wprowadzenie kolejnych zmian związanych z opracowaniem programów kształcenia podyplomowego, tworzenie wspólnych programów uwzgledniających aktualne treści poparte wynikami badań naukowych dla budowania zespołów terapeutycznych wzajemnie uzupełniających się w realizacji procesu terapeutycznego.

źródło: wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

wybrał: Mariusz Mielcarek