Dodatek dla pielęgniarki, jeśli pacjent ma pozytywny test.

Dodatki dla pielęgniarek i położnych


Kontrowersje wokół sposobu wypłacania dodatków COVID-19 dla pielęgniarek

Zapytanie do ministra zdrowia w sprawie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia za pracę w związku ze zwalczaniem epidemii Covid-19 personelowi warszawskiego Instytutu Hematologii i Transfuzjologii

Szanowny Panie Ministrze!

Zgłosili się do mnie pracownicy warszawskiego Instytutu Hematologii i Transfuzjologii, którzy skarżą się, że nie otrzymują dodatkowego wynagrodzenia za pracę w związku ze zwalczaniem epidemii Covid-19.

Od 1 listopada na mocy polecenia Ministra Zdrowia rząd zagwarantował wszystkim medykom pracującym przy pacjentach z COVID-19 drugą pensję jako rekompensatę za ryzyko, jakie podejmują. Dotyczy to osób pracujących na oddziałach covidowych, SOR-ach i izbach przyjęć. W wyjaśnieniach opublikowanych na stronie Centrali NFZ wskazano, komu ten dodatek przysługuje, w jakiej wysokości i na jakich zasadach. Poinformowano między innymi, że NFZ nie wymaga ewidencjonowania czasu pracy konkretnego pracownika przy pacjentach z Covid-19 i że taki obowiązek nie wynika z polecenia Ministra Zdrowia.

Tymczasem z przekazanych mi informacji wynika, że nie wszystkie pielęgniarki i nie wszyscy pielęgniarze zatrudnieni w instytucie, pracujący przy pacjentach z podejrzeniem bądź z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem otrzymują ów dodatek. Zostałam poinformowana, że dotychczas prowadzona była ewidencja czasu pracy przy pacjentach z Covid-19, a dodatkowe świadczenie za miesiąc luty otrzymali jedynie pielęgniarki i pielęgniarze odbywający dyżury w dniach, w których pacjenci otrzymywali pozytywne wyniki testów na koronawirusa. Taki sposób wypłacania dodatków jest sprzeczny z zasadami, na które wskazuje Narodowy Fundusz Zdrowia.

Ciąg dalszy pod Twettem...Co więcej - powiadomiono mnie, że technicy RTG również nie otrzymują rekompensaty za pracę przy pacjentach z Covid-19. A przecież wykonując zdjęcia RTG, również mają bezpośredni kontakt z chorymi pacjentami i uczestniczą w udzielaniu im świadczeń medycznych. Podobnie sytuacja ma się z laborantami zatrudnionymi w instytucie.

Dlatego zwracam się do Pana, jako nadzorującego pracę instytutu a także Narodowego Funduszu Zdrowia, z prośbą o udzielenie następujących informacji:

1. W jaki sposób szpital kwalifikuje pracowników do wypłaty dodatkowego świadczenia? Ilu pracowników Instytut Hematologii i Transfuzjologii zgłosiło do Narodowego Funduszu Zdrowia jako uprawnionych do wypłaty dodatkowego wynagrodzenia? Proszę o udzielenie informacji za każdy miesiąc od dnia 1 listopada.

2. Czy pracownicy składają oświadczenia o wyrażeniu zgody na udostępnienie przez szpital właściwemu oddziałowi NFZ i przetwarzaniu przez ten oddział i Ministra Zdrowia informacji o wysokości miesięcznego wynagrodzenia? Czy oświadczenia te są zbierane od wszystkich pracowników, w szczególności pielęgniarek, techników RTG, laborantów? Czy stanowią one podstawę do kwalifikacji pracowników do wypłaty dodatkowego świadczenia?

3. Dlaczego dodatkowe wynagrodzenie nie jest wypłacane wszystkim pielęgniarkom i pielęgniarzom, którzy wykonują pracę przy pacjentach z Covid-19?

4. Ile pielęgniarek i ilu pielęgniarzy dotychczas otrzymało dodatkowe świadczenie? O jaką łączną kwotę wypłaty dodatku szpital wystąpił do Narodowego Funduszu Zdrowia? Jaką kwotę dodatkowego wynagrodzenia dla pracowników instytut otrzymał? Jaka kwota została wypłacona pracownikom? Proszę o przedstawienie informacji w formie tabelarycznej, z podziałem na miesiące, liczbę pracowników, którzy ten dodatek otrzymali, oraz zajmowane przez nich stanowiska.

5. Dlaczego do wypłaty dodatkowego świadczenia nie są kwalifikowani technicy RTG i laboranci?

Ponadto proszę również o informacje:

1. Jaką kwotę szpital otrzymał na cel dostosowania go na potrzeby walki z Covid-19?

2. Jakie prace zostały w związku z tym wykonane? Proszę o szczegółowy wykaz.

3. Ile miejsc dla pacjentów zakażonych Covid-19 zostało utworzonych? Czy miejsca te znajdują się na jednym, wyznaczonym oddziale, czy też na różnych oddziałach? Proszę o przedstawienie szczegółowego wykazu tych miejsc z uwzględnieniem ich liczby i wskazaniem, gdzie zostały zlokalizowane.

4. W jaki sposób organizowana jest praca przy pacjentach zakażonych i podejrzewanych o zakażenie Covid-19? Czy do tego celu wskazana została konkretna grupa pracowników? Czy wykonują oni pracę również na innych oddziałach? Czy zostały wydzielone strefy czyste dla pracowników, którzy mają przerwę po 3 godzinach pracy w odzieży ochronnej przy pacjentach zakażonych? Czy w strefach czystych wyznaczone zostały sanitariaty dla personelu, tak aby korzystanie z nich nie wiązało się z przejściem przez strefy brudne? Czy prawdą jest, że na jednym z oddziałów pracownicy sami przyczepili folię odgradzającą pokój socjalny (znajdujący się w strefie czystej) od korytarza (znajdującego się w strefie brudnej)?

Z poważaniem
Hanna Gill-Piątek
Posłanka na Sejm RP
Przewodnicząca Koła Parlamentarnego Polska 2050

10 maja 2021 r.

Czytaj więcej w dziale: Dodatki dla pielęgniarek

Wybrała: Daria Hoffa, pielegniarki.info.pl