Wynagrodzenia w ŚDS.

Kto jest odpowiedzialny za podwyżki w tych instytucjach na terenie samorządu lokalnego? Proszę o pomoc w tym temacie.

Jestem pielęgniarką pracującą w ŚDS. Mam problem z odszukaniem regulacji płac w takich ośrodkach. Proszę o pomoc w odszukaniu danej tematyki. Kto jest odpowiedzialny za podwyżki w tych instytucjach na terenie samorządu lokalnego? Proszę o pomoc w tym temacie.

Odpowiedź redakcji Portalu Pielęgniarek i Położnych

Regulacjami prawnymi które określają wynagradzanie pracowników pomocy społecznej są:

Powyższe rozporządzenie reguluje, że:

"§ 13. 1. Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20 % stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego, nie niższy jednak od dodatku ustalonego na podstawie art. 1518 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
2. Pracownikowi zatrudnionemu w zmianowym systemie pracy za każdą godzinę pracy na drugiej zmianie może być przyznany dodatek w wysokości 10 % godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego"
.

Wniosek: wynagrodzenie pielęgniarek w DPS za pracę w porze nocnej jest znacznie niższe od wynagrodzenia pielęgniarek zatrudnionych w zoz - wynoszącego 65% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego. Nie otrzymują dodatku za pracę w niedzielę i święta oraz dni wolne od pracy.

Ponadto należy podkreślić, że pielęgniarek wykonujacych zawód w DPS nie objęła ustawa 203 z 2000 roku oraz ustawa o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń z dnia 22 lipca 2006 roku. Ta sytuacja spowodowała, że już i tak bardzo niskie wynagrodzenia pielęgniarek zatrudnionych w DPS znacząco uległy zmniejszeniu w porównaniu z podmiotami które objęła ustawa 203 oraz podwyżka październikowa . 

Poseł w interpelacji do ministra zdrowia stwierdził, że  "niestety obecna płaca zatrudnionych w domach opieki społecznej zmierza wyraźnie ku minimum socjalnemu. Tak zwane podwyżki ˝1,5%˝ nie zmieniają sytuacji, a wręcz prowadzą do tego, że pracownicy ci, zamiast być aktywnymi zawodowo i pomagać innym, wkrótce staną się sami klientami pomocy społecznej". 

Na marginesie należy obiektywnie stwierdzić, że regulacje dotyczące nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych są korzystniejsze dla pracowników DPS niz zoz.

Jakie jest wyjście z tej sytuacji? Zmiana płatnika za usługi medyczne świadczone podopiecznym DPS. Od dawna same DPS postulowały, aby świadczenia te były finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Taka możliwość prawna istnieje. Stwarza ją art. 2 punkt 2a ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. Cytuję jego brzmienie:

"2a. W ramach struktury organizacyjnej zakładu opieki zdrowotnej może zostać wydzielona jednostka organizacyjna, w celu udzielania świadczeń zdrowotnych mieszkańcom domów pomocy społecznej lub wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zlokalizowana na terenie danej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej."

Pozostaje jeszcze jedna kwestia czy samodzielny publiczny zoz będzie zainteresowany utworzeniem swojej filii w DPS? Jakie skutki będzie miało utworzenie zoz na terenie DPS przez niepubliczny zoz? Jak takie rozwiązanie przełoży się na płace pielęgniarek zatrudnionych obecnie w DPS?

Mariusz Mielcarek

Zobacz także:

Z całej Polski nadchodzą alarmujące sygnały, że pielęgniarki zatrudnione w domach pomocy społecznej rezygnują z pracy, przenosząc się do zakładów opieki zdrowotnej.

Z redakcyjnej poczty: kiedy jest szansa na podwyżki dla pielęgniarek zatrudnionych w DPS?

Już w lipcu 2006 roku zwracaliśmy uwagę na niesprawiedliwe potraktowanie przez sejm, w ustawie o podwyżkach pielęgniarek wykonujących zawód w DPS. Także ustawa 203 nie objęła tej grupy pielęgniarek.