W Ministerstwie Zdrowia powołano Departament Pielęgniarek i Położnych

Powołanie tego Departamentu jest korzystne. Jeden ośrodek zajmować się będzie sprawami naszej grupy zawodowej.

 

Regulamin Organizacyjny

Ministerstwa Zdrowia
- wyciąg -

Do podstawowych zadań Departamentu Pielęgniarek i Położnych należy:
1)  gromadzenie i analiza danych, dotyczących zawodów pielęgniarki i położnej;
2)  nadzorowanie wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych organom samorządów zawodowych pielęgniarek i położnych, w tym przygotowywanie projektów porozumień oraz nadzór pod względem merytorycznym nad prowadzeniem rozliczeń w zakresie przekazywania dotacji;
3)  koordynowanie spraw związanych z prowadzeniem Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych;
4)  prowadzenie spraw związanych z działalnością konsultantów krajowych w dziedzinie pielęgniarstwa i położnictwa;
5)  inicjowanie, opracowywanie, opiniowanie i uzgadnianie aktów prawnych w zakresie dotyczącym pielęgniarek i położnych, w tym wdrożenie do krajowego porządku prawnego przepisów Unii Europejskiej w tym zakresie;
6)  współpraca z Departamentem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie limitów przyjęć na studia - kierunek pielęgniarstwo i położnictwo oraz w zakresie kształcenia podyplomowego;
7)  współpraca z podmiotami zewnętrznymi, w szczególności samorządem zawodowym oraz związkami zawodowymi pielęgniarek i położnych, w sprawach dotyczących zawodów pielęgniarki i położnej;
8)  prowadzenie spraw, dotyczących przeddyplomowego i podyplomowego kształcenia pielęgniarek i położnych dla obywateli polskich i obcokrajowców, w tym funkcjonowania systemów tego kształcenia;
9)  nadzór nad realizacją kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, w tym nadzór merytoryczny nad opracowaniem i weryfikacją umów na dofinansowanie kształcenia w tym zakresie;
10)  prowadzenie spraw związanych z uznawaniem kwalifikacji obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej do wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej;
11)  współpraca z Ministrem Edukacji i Nauki w zakresie opracowywania podstaw programowych i minimów programowych kształcenia w zawodach pielęgniarki i położnej;
12)  koordynacja i monitorowanie działań, związanych z procesem transformacji kształcenia w zawodach pielęgniarki i położnej;
13)  obsługa administracyjno-techniczna Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego;
14)  prowadzenie spraw dotyczących zawodów pielęgniarki i położnej, określonych w § 19 pkt 2 - 8;
15)  realizowanie zadań w zakresie sprawowania przez Ministra nadzoru merytorycznego nad Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie.