Nowe rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i sanitarnych dla pomieszczeń w których można prowadzić praktykę pielęgniarek i położnych.

 

Treść rozporzadzenia

KOMENTARZ REDAKCYJNY

Dlaczego samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych dopuścił do sytuacji, kiedy powierzchnia pomieszczenia, w którym można wykonywać praktykę lekarską może wynosić co najmniej 12 m2, a gabinetu pielęgniarskiego nie może być mniejsza niż 15 m2?
Dlaczego gabinet pielęgniarski nie może znajdować się poniżej parteru, w sytuacji kiedy wiele przychodni przyszpitalnych znajduje się  poniżej parteru?

W rozporządzeniu zawarto wiele ogólnych zapisów np.:
„do gabinetu należy zapewnić dostęp osobom niepełnosprawnym”
Nie wiadomo co kryje się pod tym zapisem? Podjazdy, windy, toalety dostosowane do niepełnosprawnych?
„w gabinecie, w którym występuje nadmierne naświetlenie naturalne, instaluje się urządzenia zabezpieczające przed naświetleniem i przegrzewaniem, łatwe do utrzymania w czystości”
Nie określono co to jest nadmierne naświetlenie. Nie określono także, jakie urządzenia należy stosować.

Takie nieprecyzyjne zapisy mogą prowadzić do nieporozumień i przekładać się na wymuszaniu na pielęgniarkach i położnych ponoszenia znacznych nakładów finansowych.
Ponad to okres dostosowania gabinetów do nowych wymogów do końca 2007 roku jest zbyt krótki.

Należy w tym miejscu wspomnieć o jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy. Powyższe rozporządzenie zgodnie z ustawową delegacją dla ministra zdrowia reguluje tylko wymagania techniczne i sanitarne pomieszczeń oraz wymagania jakimi powinien odpowiadać sprzęt umożliwiający udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach indywidualnej praktyki w miejscu zamieszkania lub stałego pobytu pacjenta. Określa tylko wymagania - ważne certyfikaty, badania techniczne lub inne świadectwa spełniające warunki używania, określone w odrębnych przepisach. Rozporządzenie nie określa ( bo nie ma takiej delegacji) jaki w tym przypadku wymagany jest sprzęt.
Pielęgniarka występująca z wnioskiem o uzyskanie zgody na  prowadzenie indywidualnej praktyki w miejscu zamieszkania lub stałego pobytu pacjenta powinna przedstawić dane dotyczące wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny. Jaki to ma być sprzęt i aparatura nikt do dnia dzisiejszego nie określił. Dlaczego samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych nie ustalił obowiązującego standardu wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny indywidualnej i specjalistycznej  praktyki pielęgniarki i położnej wykonującej świadczenia wyłącznie w miejscu zamieszkania lub stałego pobytu pacjenta. Zgodnie z ustawą o samorządzie pielęgniarek i położnych podstawowym obowiązkiem ustawowym samorządu jest ustalanie standardów zawodowych i standardów kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych obowiązujących na poszczególnych stanowiskach pracy, zatwierdzanych przez Ministra Zdrowia.