Czas bić na ALARM!!! Kierownicze stanowiska w pielęgniarstwie w nowej ustawie o zoz. Przeczytaj i skomentuj! 30 komentarzy.

Sejm w dniu 21 października 2008 roku uchwalił ustawę o zakładach opieki zdrowotnej.

Art. 15 tej ustawy reguluje kwestię kierowniczych medycznych stanowisk pracy w następujący sposób:

Art. 15.
1. W zakładach opieki zdrowotnej tworzy się kierownicze medyczne stanowiska pracy, w szczególności:
1) zastępcy kierownika zakładu do spraw medycznych w zakładzie, w którym kierownik nie jest lekarzem albo magistrem pielęgniarstwa w przypadku stacjonarnych zakładów opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 21 ust. 2 pkt 2 i 3;
2) kierownika medycznego;
3) pielęgniarki przełożonej zakładu;
4) ordynatora, ordynatora - kierownika kliniki, w przypadku szpitali, oraz ordynatora - kierownika oddziału klinicznego;
5) konsultanta – w przypadku szpitali, w których nie powołuje się ordynatorów;
6) pielęgniarki albo położnej oddziałowej, w przypadku oddziału, którym kieruje ordynator.
2. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do spółek, o których mowa w art. 45 ust. 1.
3. Osoby zatrudnione w zakładzie opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 57, oraz w zakładzie opieki zdrowotnej prowadzonym przez spółkę, o której mowa w art. 45 ust. 1, są obowiązane posiadać kwalifikacje, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie ust. 4.
4. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Naczelnej Rady Aptekarskiej oraz Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, kwalifikacje wymagane od osób zatrudnionych na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w
zakładach opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 57, oraz w zakładach opieki zdrowotnej prowadzonych przez spółki, o których mowa w art. 45 ust. 1, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów.

W dniu 22 października ustawę skierowano do Senatu. Senacka komisja zdrowia na posiedzeniu w dniu 24 października wprowadziła tylko do ust. 1 art. 15 następujące poprawki:

w art. 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. W zakładach opieki zdrowotnej tworzy się kierownicze medyczne stanowiska pracy, w szczególności:
1) zastępcy kierownika zakładu do spraw medycznych w zakładzie, w którym kierownik nie jest lekarzem albo magistrem pielęgniarstwa w przypadku stacjonarnych zakładów opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 21 ust. 2 pkt 2 i 3;
2) zastępcy kierownika do spraw pielęgniarstwa albo naczelnej pielęgniarki, w przypadku szpitali posiadających powyżej 300 łóżek;
3) ordynatora, ordynatora – kierownika kliniki, w przypadku szpitali, oraz ordynatora – kierownika oddziału klinicznego;
4) konsultanta, w przypadku szpitali, w których nie powołuje się ordynatorów;
5) przełożonej pielęgniarek, w przypadku stacjonarnych zakładów opieki zdrowotnej posiadających od 50 do 300 łóżek albo posiadających powyżej 500 łóżek;
6) pielęgniarki albo położnej oddziałowej zakładu, w przypadku oddziału, którym kieruje ordynator;
7) kierownika do spraw opieki pielęgniarskiej, w przypadku szpitali posiadających powyżej 50 łóżek, w których powołuje się konsultanta, o którym mowa w pkt 4;
8) kierownika apteki szpitalnej – w przypadku szpitali posiadających powyżej 150
łóżek.";

Dla pełnego obrazu sytuacji należy przytoczyć brzmienie art. 45 ust. 1.

Art. 45.
1. Zawiązanie, przekształcenie i rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki akcyjnej z jednoosobowym lub większościowym udziałem Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, lub publicznej uczelni medycznej, publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, lub Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, prowadzącej zakład opieki zdrowotnej następuje na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych.

Dyskusja w przedmiotowej sprawie odbędzie się na plenarnym posiedzeniu senatu w dniu 28 października.

Zapraszamy do dyskusji

Inf. wł. redakcji Gazety i Portalu Pielęgniarek i Położnych

Mariusz Mielcarek