W jakiej wysokości przewidziano podwyżki dla osób zatrudnionych w ochronie zdrowia - jednostkach budżetowych - w 2009 roku?

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Mariola Dwornikowska:

"Zatrudnienie i wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych. Dane dotyczące zatrudnienia i wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych zawarte są w załączniku nr 10 do projektu ustawy. Zgodnie z projektem ustawy na rok 2009, średnioroczny wskaźnik wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej wynosi 3,9%. W części 46 – Zdrowie na wynagrodzenia zaplanowano kwotę 750.900 tys. zł, w tym 687.200 tys. zł dla osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń, czyli większości. W ramach tych środków uwzględnione zostały w większości 2% podwyżki wynagrodzeń osobowych. Osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń to głównie pracownicy w dziale 851 – Ochrona zdrowia. Przeciętne wynagrodzenie w ochronie zdrowia w tej grupie wyniesie w 2009 r. 2846 zł. Należy podkreślić, że w porównaniu z gospodarką narodową, gdzie przeciętne wynagrodzenie brutto wynosi 3183 zł, a w sektorze przedsiębiorstw 3453 zł, jest to dość istotna różnica na niekorzyść pracowników ochrony zdrowia. Jest ono jednak wyższe, niż w roku bieżącym.

Dla osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń nie planuje się etatów, natomiast są one zaplanowane dla korpusu służby cywilnej, osób zajmujących wysokie stanowiska państwowe niebędących kierowniczymi stanowiskami państwowymi oraz osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Na rok przyszły, czyli 2009, w części 46 – Zdrowie są to 932 etaty z przeciętnym wynagrodzeniem 4353 zł. Wydatki na wynagrodzenia dla tej grupy zatrudnionych osób wynoszą 48.679 tys. zł, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem, czyli tak zwaną trzynastką."

/Powyższy tekst pochodzi ze strony Sejmowej Komisji Zdrowia. Informacja to fragment protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 22 października 2009 roku/