Wysokość wynagrodzeń pielęgniarek z podziałem na województwa. Regulacje prawne określające zasady wynagradzania.

Prośba do internautów opracujmy własną mapę Polski wynagrodzeń pielęgniarek!!!

Zasady wynagradzania
pielęgniarek i położnych
 
W Polsce nie ma powszechnie obowiązujących przepisów płacowych dotyczących wynagradzania pielęgniarek i położnych.
 

 
Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
 
W publicznych zakładach opieki zdrowotnej, zasady wynagradzania pracowników reguluje rozporządzenie, którego załączniki stanowią, tabela stawek wynagrodzenia zasadniczego  oraz tabela zaszeregowania stanowisk pracy  pracowników pzoz z wyłączeniem pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych  oraz tabela zaszeregowania stanowisk pracy  pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych. Kolejnym załącznikiem jest wykaz stanowisk na których przysługuje dodatek funkcyjny. Rozporządzenie reguluje ponad to uprawnienia do dodatku za wysługę lat, z tytułu posiadania stopnia naukowego, za pracę w porze nocnej oraz wypłat nagrody jubileuszowej i odpraw.
 
Należy podkreślić, że to powyższe  rozporządzenie dotyczy tylko pzoz prowadzonych w formie jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego, np. żłobków, przychodni, ośrodków zdrowia, których właścicielem jest np. miasto. Wynika z tego, że cytowana wyżej regulacja dotyczy znikomej ilości zakładów opieki zdrowotnej.
 
Samodzielne Publiczne Zakłady
Opieki Zdrowotnej
 
Natomiast w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej regulacją prawną, która określa zasady wynagradzania pracowników tych podmiotów jest ustawa o zakładach opieki zdrowotnej. Ustawa zasady wynagradzania reguluje w bardzo wąskim zakresie, gdyż tylko reguluje kwestie nagrody jubileuszowej, odprawy oraz dodatku za wysługę lat oraz dodatek za pracę w porze nocnej, niedziele, święta, dni wolne od pracy, a także dodatek za pracę w zespole wyjazdowym pogotowia ratunkowego. Natomiast ustalanie okresów uprawniających do nagrody jubileuszowej, odpraw oraz dodatku do wysługi lat regulują zakładowe regulaminy wynagradzania poszczególnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
 
W związku z tym należy podkreślić, że zasady wynagradzania pracowników w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej regulują zakładowe regulaminy wynagradzania.
 
Ustawa 203
 
Regulacją prawną mającą szczególne znaczenie w zakresie wynagradzania w publicznym sektorze ochrony zdrowia jest ustawa o zmianie ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw i ustawy o zakładach opieki zdrowotnej tzw. ustawa 203. Ustawa ta reguluje podwyżki płac w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej. Duże znaczenie dla poprawnej interpretacji zapisów tej ustawy ma znajomość zapisów ustawy z 1995 roku o  negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw, która dotyczy samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, które zatrudniają  powyżej 50 osób.

 


Prośba do internautów opracujmy własną mapę Polski wynagrodzeń pielęgniarek!!!

W tm celu należy kliknąć na słowo Skomentuj w dziale pod artykułem KOMENTARZE 

Otworzy się okno w którym należy wpisać dane:

Miasto......

Województwo......

Staż pracy w zawodzie..........

Miejsce pracy.......... np. Szpital, ZOL, DPS, Przychodnia, Pogotowie

Wysokość pensji podstawowej brutto......zł.

Wysokość pensji na rękę......( razem np. z nockami, świętami)

Dziękuję Pozdrawiam Mariusz Mielcarek