Pielęgniarki i położne mają możliwość korzystania z dofinansowanych specjalizacji. W 2009 roku 1850 osób. A co z kursami kwalifikacyjnymi?

Kursy kwalifikacyjne pielęgniarek i położnych.

 

W zakresie kursów kwalifikacyjnych sprawa ma się następująco. Obecnie nie ma systemu dofinansowania kursów kwalifikacyjnych w takim systemie jak to jest w przypadku dofinansowanych specjalizacji.

Ale jest szansa aby to zmienić. W projekcie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z 2007 roku MZ zaproponowało poniższe regulacje:

"Art. 82. 1. Specjalizacja i kurs kwalifikacyjny są dofinansowywane ze środków publicznych przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa, w części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia, w ramach posiadanych środków i ustalonych limitów miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek, położnych, które mogą corocznie rozpocząć specjalizację i kurs kwalifikacyjny dofinansowane z tych środków.
2. Limity miejsc szkoleniowych, o których mowa w ust. 1, oraz kwotę dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego w danym roku określa minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, i ogłasza w formie obwieszczenia w dzienniku urzędowym ministra właściwego do spraw zdrowia, w terminie do dnia 15 grudnia na rok następny, uwzględniając w szczególności zapotrzebowanie na specjalistów z poszczególnych dziedzin pielęgniarstwa i dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia oraz zapotrzebowanie na osoby legitymujące się ukończonymi kursami kwalifikacyjnymi jak i okresy odbywanych specjalizacji.
3. Wyboru organizatora kształcenia prowadzącego specjalizację i kurs kwalifikacyjny dofinansowany ze środków publicznych dokonuje minister właściwy do spraw zdrowia, stosując przepisy o zamówieniach publicznych.

4. Przepisy ust. 1-3 nie ograniczają możliwości odbywania specjalizacji i kursu kwalifikacyjnego poza limitem miejsc szkoleniowych, o których mowa w ust. 1, dofinansowanych ze środków publicznych.
5. W tym samym czasie można odbywać tylko jedną specjalizację albo kurs kwalifikacyjny dofinansowany ze środków publicznych."

 

Obecnie MZ pracuje nad nowym projektem ustawy, który niebawem zostanie skierowany do konsultacji społecznych. Należy mieć nadzieję, że zapisy z poprzedniego projektu ustawy zostaną zapisane w nowym projekcie. Byłby to kolejny po specjalizacjach oraz studiach pomostowych element systemu dofinasowania kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

Mariusz Mielcarek

 

 

Nie masz czasu codziennie zaglądać na Portal Pielęgniarek i PołożnychCry?

Mamy dla Ciebie praktyczne rozwiązanieSmile!

Zamów teraz wysyłkę najpopularniejszych artykułów na Portalu. Redakcja Portalu będzie Tobie przesyłać środowe oraz sobotnio-niedzielne wydanie Serwisu Informacyjnego na Twoją skrzynkę pocztową.

 

 Teraz tutaj Zamów