Zobacz informację po spotkaniu w MZ w sprawie kształcenia podyplomowego w odniesieniu do nowelizacji ustaw o zawodach i samorządzie pielęgniarek i położnych.

Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

MINISTERSTWO ZDROWIA
DEPARTAMENT
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Warszawa, 20 lipca 2009 r.

 

Notatka ze spotkania
Komisji ds. kształcenia pielęgniarek i położnych przy Naczelnej Rady Pielęgniarek
i Położnych oraz przedstawicieli Departamentu Pielęgniarek i Położnych
w dniu 14 lipca 2009 r.

 

Spotkanie dotyczyło propozycji zmian w zakresie kształcenia przeddyplomowego oraz podyplomowego pielęgniarek i położnych. Rozmowa na powyższy temat była niezbędna ze względu na toczący się proces legislacyjny nad projektem ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych oraz aktów wykonawczych.
Komisja zgłosiła następujące propozycje i wnioski:

 

1. Kształcenie w zawodzie pielęgniarki i położnej powinno być realizowane przez uczelnie publiczne.
2. Kształcenie w zawodzie pielęgniarki i położnej powinno odbywać się w systemie stacjonarnym.
3. Staże kliniczne powinny odbywać się w akredytowanych placówkach, np. szpitale wojewódzkie.
4. Przedmiotów zawodowych powinny uczyć pielęgniarki i położne, a nie lekarze.
5. Zawnioskowano o zmianę rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 lipca 2001r. w sprawie Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego oraz trybu uzyskiwania akredytacji (Dz.U. z 2001 r. Nr 83, poz. 904) w zakresie dotyczącym kontroli. Zdaniem Komisji przeprowadzane kontrole winny uwzględniać nie tylko dokumentację z przebiegu kształcenia i pomieszczenia do praktycznej nauki zawodu, ale również placówki w których odbywają się zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe.
6. Kształcenie na studiach drugiego stopnia (magisterskie) powinno być ukierunkowane na zarządzanie, nauczanie i badania naukowe.
7. Komisja przedstawiła propozycje dotyczące zmian w zakresie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, poprzez zmniejszenie dziedzin kształcenia i stworzenie modułowego systemu kształcenia.
8. W opinii Komisji podmioty realizujące kształcenie podyplomowe powinny być akredytowane.
9. Zarówno przedstawiciele Departamentu, jak również Komisji wyrazili potrzebę wypracowania i określenia uprawnień i kompetencji wynikających z różnych poziomów kształcenia pielęgniarek i położnych.
10. Zaproponowano powołanie Zespołu ds. kształcenia położnych, który pracowałby nad zmianami w zakresie kształcenia przeddyplomowego i podyplomowego położnych
11. Komisja zobowiązała się przygotować ankietę mającą na celu zbadanie jakości kształcenia na studiach pierwszego stopnia oraz sprawdzenie poziomu przygotowania do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej absolwentów studiów licencjackich. Po zakończeniu badania ankietowego dane zostaną przekazane do Departamentu Pielegniarek i Położnych i posłużą do wprowadzenia ewentualnych zmian w przedmiotowym zakresie.


Pani Beata Cholewka Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych zaproponowała spotkanie Komisji z przedstawicielami KRASzM-u, co zostało pozytywnie przyjęte przez członków Komisji.

Propozycje przedłożone przez Komisję ds. kształcenia będą przedmiotem analizy i dyskusji w toku prac legislacyjnych.

 

 

(-) Beata Cholewka
Dyrektor
Departamentu Pielęgniarek i Położnych

 

Zobacz:

MZ pisze do Prezesa Naczelnej Izby PiP w sprawie stanowiska samorządu zawodowego w zakresie "czynności samodzielnie wykonywane" oraz "wykaz dziedzin pielęgniarstwa w których miałoby się odbywać kształcenie podyplomowe".

 

Zobacz także:

NOWOŚĆ - Dyskusje na Portalu według działów:

Wartościowanie stanowisk pracy w pielęgniarstwie

Nowelizacja ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej

Aktualności według działów:

- Nowelizacja ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej

- Nowelizacja ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych