Teraz łatwiej o nostryfikację dyplomu pielęgniarki w Austrii. Jeszcze do niedawna procedura nostryfikacji dyplomu w Austrii była bardzo żmudna i długotrwała. 2 KOMENTARZE.

Praca dla pielęgniarek za granicą.

Teraz łatwiej o nostryfikację dyplomu pielęgniarki w Austrii

 
Jeszcze do niedawna procedura nostryfikacji dyplomu w Austrii była bardzo żmudna i długotrwała. Z naszego doświadczenia wynika, iż pielęgniarki, które złożyły w Ministerstwie w Wiedniu wnioski o uznanie kwalifikacji czekały na odpowiedz około 6 miesięcy. Jeśli okazało się, iż dokumentacja jest niekompletna lub błędnie przygotowana proces wydłużał się nawet do roku.
Toteż z dużym entuzjazmem przyjęliśmy informację o przyspieszonym trybie rozpatrywania wniosków. Okazuje się, iż zapewne na skutek coraz większych braków personelu medycznego Ministerstwo w Wiedniu wydaje decyzje jeszcze tego samego dnia, w którym składa się wniosek pod warunkiem oczywiście, że wniosek jest kompletny i poprawny.


Warunki wzajemnego uznawania kwalifikacji zawodowych pielęgniarek/pielęgniarzy w Europie reguluje dyrektywa 2005/36WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 roku w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz.U.UE.L.05.255.22). Dyrektywa ta weszła w życie z dniem 20 października 2005 roku.
Zgodnie z w/w uregulowaniami pielęgniarki otrzymują uznanie kwalifikacji zawodowych za granicą na następujących zasadach:
 Osoby z dyplomem ukończenia studiów wyższych na kierunku pielęgniarstwo z tytułem „magister pielęgniarstwa” z datą odniesienia 01.05.2004 otrzymują uznanie kwalifikacji automatycznie.
Osoby z dyplomem licencjata pielęgniarstwa, które rozpoczęły kształcenie po 1.05.2004 otrzymują uznanie kwalifikacji automatycznie.
Osoby, którym dokument potwierdzający kwalifikacje został wydany w Polsce przed 01.05.2004 i nie spełnia minimalnych wymogów w zakresie kształcenia tj. co najmniej 3 lata lub 4600 godzin muszą dodatkowo udokumentować staż pracy:
)aosoby z dyplomem licencjata pielęgniarstwa min. 3 letnia ciągła praktyka zawodowa w okresie 5 ostatnich lat.
)bosoby z dyplomem pielęgniarki albo pielęgniarki dyplomowanej, które ukończyły szkoły pomaturalne 5 letnią ciągłą praktykę zawodową w okresie ostatnich 7lat.  
Określenie „automatyczna nostryfikacja” w przypadku pielęgniarek rozpoczynających edukację po 01.05.2004 jest niefortunne. Automatycznie nie oznacza bowiem żadnego uproszczenia ani przyspieszenie wydania decyzji a jedynie brak konieczności dokumentowania stażu pracy.
Wniosek o uznanie kwalifikacji pielęgniarki powinien zawierać następujące dokumenty:
1.Wypełniony Formularz Persöliches Ansuchen,
2.Dyplom ukończenia szkoły,
3.Prawo wykonywania zawodu,
4.Zaświadczenie z IPiP o kwalifikacjach do wykonywania zawodu,
5.Zaświadczenie o niekaralności,
6.Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu,
7.Kopia paszportu,
8.Akt małżeństwa (w przypadku różnych nazwisk w paszporcie i na dyplomie),
9.Świadectwa pracy w przypadku osób, które rozpoczęły kształcenie przed 01.05.2004.
10.Życiorys w języku niemieckim.

 


Najczęściej termin wydania decyzji przedłuża się ze względu na błędy popełniane podczas przygotowywania dokumentów. Jak zatem należy przygotować wniosek?
Formularz Ansuchen, zaświadczenie z IPiP, zaświadczenie o niekaralności, zaświadczenie lekarskie i życiorys przesyłamy w języku polskim w oryginale wraz z przysięgłym tłumaczeniem oryginału na język niemiecki.
Z kolei dyplom ukończenia szkoły, prawo wykonywania zawodu, paszport, akt małżeństwa oraz świadectwa pracy przekujemy w języku polskim w formie kopii potwierdzonych notarialnie za zgodność z oryginałem wraz z przysięgłym tłumaczeniem potwierdzonych notarialnie kopii na język niemiecki.
Poniżej kilka inny ważnych informacji.
Zwracamy uwagę na dokumentowania stażu pracy (w przypadku osób, które rozpoczęły kształcenie przed 01.05.2004). Mówi się odpowiednio o 3 lub 5 letnim ciągłym okresie zatrudnienia. Jakiekolwiek przerwy w zatrudnieniu skutkują nie spełnieniem kryteriów nostryfikacji.
Konieczne jest również podanie w formularzu Ansuchen adresu w Austrii, na który Ministerstwo przęśle korespondencje, nie wysyła bowiem korespondencji poza granicę Austrii.
Koszt uznania kwalifikacji w Austrii to ok. 130-150 eur płatne w momencie  wydania decyzji.
Wniosek w Ministerstwie należy złożyć osobiście!
Austriacy starają się nie tylko zachęcić polskie pielęgniarki do przyjazdu usprawniając proces uznania kwalifikacji, ale również proponując coraz bardziej atrakcyjne warunki zatrudnienia.
Dla przykładu jeden z naszych austriackich klientów oferuje pielęgniarkom:
- wynagrodzenie miesięczne netto na poziomie 1600- 1700 eur (7000,00 zł),
- dodatkowe 2 pensje w roku (13 i 14 wypłata),
- darmowe zakwaterowanie przez okres 3 miesięcy,
- 6 tygodni płatnego urlopu w roku.
 
 W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy Państwa do odwiedzenia naszej strony internetowej www.clubsilesius.com.pl lub kontaktu z naszym biurem Club Silesius Sp. z o.o. 45-057 Opole ul. Ozimska 7 tel. (077) 44 12 450

Osoby zainteresowane nostryfikacją mają możliwość pogłębienia swojej wiedzy na spotkaniu informacyjnym dnia 04.09.2009 w Opolu.
Program spotkania przedstawia się następująco:
 - prezentacja i bezpośrednie spotkanie z pracodawcami austriackimi,
 - spotkanie z polskimi pielęgniarkami pracującymi w Austrii,
 - Mini –wykład. Przyspieszonej procedury uznania kwalifikacji polskich pielęgniarek,
 - indywidualne konsultacje z naszymi doradcami.
 -  poczęstunek.
 Ponadto każdy z uczestników spotkania otrzyma pakiet materiałów informacyjnych

Opracowała: 
Katarzyna Szajca
Prokurent Spółki