Pielęgniarki w opinii dyrekcji były "stosunkowo mało obciążone pracą" i z tego powodu były oddelegowywane do pracy na inne oddziały. Sąd: "nastąpiło naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu"!

Pielęgniarstwo - orzecznictwo sądowe.

 

  Wyciąg z sentencji wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3 kwietnia 2008 roku:

"Sąd Rejonowy wyrokiem z dnia 25 września 2006 r. zasądził na rzecz każdej z powódek od pozwanego kwotę po 2.000 zł tytułem odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu.

(...)

Do zadań powódek jako pielęgniarek instrumentariuszek należało w szczególności: codzienne przygotowywanie sal operacyjnych oraz sprzętów i leków do zabiegów, przygotowywanie pacjentów do zabiegów, instrumentowanie do zabiegów, zabezpieczanie pobranych w czasie zabiegów narządów i wycinków tkankowych do dalszych badań, ciągła kontrola ilości sprzętu i materiału zużytego w czasie zabiegu, przygotowanie sprzętu do sterylizacji, prowadzenie dokumentacji.

(...)

W związku ze stosunkowo małym obciążeniem pracą pielęgniarek na starym bloku operacyjnym zarządzeniem z dnia 8 marca 2004 r. dyrektor SZP ZOZ wprowadził zmiany organizacyjne polegające na tym, że jedna z pielęgniarek bloku operacyjnego przy ul. S. w czasie, kiedy niewykonywane są zabiegi operacyjne, miała świadczyć pracę na rzecz oddziału urazowo-ortopedycznego lub oddziału chirurgicznego. W przypadku konieczności wykonywania pracy na bloku operacyjnym pielęgniarka miała wracać do pracy na tym bloku po poprzednim zawiadomieniu pielęgniarki oddziałowej lub pielęgniarki z danego oddziału.

(...)

Za przejaw nierównego traktowania uznać należy też wprowadzony zarządzeniem dyrektora obowiązek świadczenia przez instrumentariuszki ze starego bloku operacyjnego pracy na rzecz innych oddziałów w czasie, gdy nie były wykonywane zabiegi operacyjne. Żadna inna grupa pielęgniarek takiego obowiązku nie miała, a przynajmniej nie został on wyrażony w formie zarządzenia. W ocenie sądu pierwszej instancji takie zachowanie pracodawcy nosi znamiona tzw. dyskryminacji pośredniej w zatrudnieniu.

(...)

Wbrew twierdzeniom skarżących Sąd Apelacyjny rozważył zakres działań dyskryminacyjnych pracodawcy, ich charakter, a także wskazał na przesłanki ustalenia wysokości odszkodowania z tego tytułu, co znalazło wyraz w uzasadnieniu wyroku."

 

Z wyroku II PK 286/07 wybrał 

Mariusz Mielcarek

 

P.S. Sprawa dotyczyła szerszego zagadnienia. Dla nas jest ważna ta kwestia, która dotyczyła oddelegowywania pielęgniarki do pracy na inne oddziały szpitalne. Sposób tego oddelegowywania, jego uzasadnienie przez pracodawcę został przez sądy wszystkich instancji włącznie  z Sądem Najwyższym  uznany za "dyskryminację pośrednią w zatrudnieniu". 

Poruszyłem tą problematykę ze względu na liczną korespondencję od pielęgniarek i położnych do redakcji Portalu dotyczącą oddelegowywania pielęgniarek do pracy do innych komórek organizacyjnych zakładów opieki zdrowotnej!

Z redakcyjnej poczty:  Jestem pielęgniarką anestezjologiczną i w czasie pełnienia dyżuru jestem wołana na oddział pooperacyjny celem pomocy koleżankom. Niejednokrotnie też opuszczam całkowicie blok operacyjny i OIT. Czy jest to zgodne z prawem ? 13 KOMENTARZY.

 

 

Zobacz także:   Orzecznictwo w zakresie wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej

16 czerwca 2009 roku - Szpital dwukrotnie nie mogł się pogodzić z rozstrzygnięciem komisji konkursowej na stanowisko naczelnej pielęgniarki. Choć wybrana osoba posiadała wymagane przez przepisy wykształcenie i doświadczenie zawodowe! Sąd Najwyższy przyznał pielęgniarce odszkodowanie.

13 maja 2009 roku - Organy samorządu zawodowego pielęgniarek nie mogą badać wymaganych standardów kształcenia w akredytowanych szkołach wyższych - stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny. Pytanie na dziś: w jaki sposób samorząd zawodowy wynagrodzi pielęgniarkom i położnym wyrządzone przez siebie krzywdy. Czy wypłaci odszkodowania? Np. izba w Poznaniu?

2 maja 2009 roku - Sąd Najwyższy - "Nie ma obowiązku odbycia przeszkolenia pielęgniarka, posiadająca stwierdzone prawo wykonywania zawodu, po przerwie w jego wykonywaniu dłuższej niż pięć lat, jeżeli w tym czasie ukończyła studia wyższe".

16 kwietnia 2009 roku - Czy skierowanie pielęgniarki lub położnej do wykonywania pracy na innym niż dotychczas oddziale szpitala wymaga wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy?

14 kwietnia 2009 roku - Wojewoda zakwestionował zmianę w statucie szpitala, ktora polegała na zastąpieniu stanowiska "naczelnej pielęgniarki" stanowiskiem "koordynatora ds. pielęgniarstwa". Sprawa oparła się o NSA.