Poseł do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie możliwości wykorzystania e- learningu w kształceniu pielęgniarek i położnych. 2 KOMENTARZE.

Kształcenie pielęgniarek.

                                      Barbara Kudrycka 
                                      Minister Nauki
                                      i Szkolnictwa Wyższego


Wielokrotnie zwracały się do mnie osoby ze środowiska pielęgniarskiego w sprawie trudności jakie występują podczas podnoszenia przez pielęgniarki i położne swoich kwalifikacji zawodowych na studiach zaocznych I i II stopnia. Jednym z głównych problemów jakie występują jest brak możliwości uczestniczenia we wszystkich zajęciach organizowanych przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Powody takiego stanu rzeczy są prozaiczne, mianowicie zmniejszanie się stanu zatrudnienia pielęgniarek i położnych w szpitalach, który skutkuje w wielu wypadkach brakiem wyrażenia zgody przez dyrektorów szpitali na urlopy szkoleniowe. Tym samym powstaje błędne koło – dyrektorzy są bardzo zainteresowani podnoszeniem kwalifikacji przez personel, a jednocześnie sami mimo woli ograniczają, w pewnym stopniu, dostęp do studiów.
Sektor edukacji jest bardzo dynamiczny i szybko się zmienia. Wiele uczelni wychodzi naprzeciw potrzebom studentów wprowadzając jeżeli już nie całkowicie, to przynajmniej częściowo zajęcia przez internet. System e-learningu jest coraz bardziej powszechny, jest nie tylko ułatwieniem w przebiegu studiów przez osoby pracujące, ale przede wszystkim zmniejsza ogólne koszty studiów. Dla grupy zawodowej pielęgniarek i położnych, które pracują w systemie zmianowym, występuje brak swobodnego dysponowania czasem w dni zjazdów (przeważnie piątek – sobota – niedziela). Tym samym prowadzenie części zajęć poprzez internet nie tylko wyeliminowałoby problem urlopów szkoleniowych, ale także zmniejszyłoby koszty, co w przypadku tej grupy zawodowej jest szczególnie istotne.
W związku z powyższym zwracam się do Pani Minister z następującymi pytaniami:
1.Czy przewiduje Pani możliwość wykorzystania e- learningu w kształceniu pielęgniarek i położnych?
2.Czy możliwe jest aby aktualnie studiujące zaocznie pielęgniarki i położne miały możliwość odbywania części zajęć za pomocą e-learningu?

Poseł
Wojciech Żukowski

Warszawa 21.10.2009 r.

Zobacz także:

Gazeta Pielęgniarki i Położnej

Studia na kierunku pielęgniarstwo wspomagane zajęciami przez internet - artykuł z nr 7. Gazety Pielęgniarek i Położnych