Naczelnej Izby PiP sprzeciw w sprawie wykonywania zawodu pielęgniarki przez położne oraz zawodu położnej przez pielęgniarki. Komentarz redakcji Portalu i Gazety: to próba nieudolnego dbania o czystość rasową na lini nie czarny - biały lecz położna - pielęgniarka. I jest przejawem swoistego niczym nieuzasadnionego "zawodowego rasizmu". 14 KOMENTARZY.

Pielęgniarka położną, położna pielęgniarką?

Stanowisko nr 30
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 16 września 2009 r.
w sprawie wykonywania zawodu pielęgniarki przez położną
oraz zawodu położnej przez pielęgniarkę

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, uwzględniając treść art. 2 ustawy z dnia 5 lipca 1996r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t. j. Dz. U. z 200l r. Nr 57, poz. 602 z późn. zm.), który stanowi, że zawody pielęgniarki i położnej są zawodami samodzielnymi, podtrzymuje w dalszym ciągu stanowisko, iż położna nie może wykonywać zawodu pielęgniarki.
Art. 4 ust. 1 powyższej ustawy jednoznacznie wskazuje, iż wykonywanie zawodu pielęgniarki polega na udzielaniu przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, świadczeń zdrowotnych, a w szczególności świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz z zakresu promocji zdrowia.
Natomiast art. 5 ust. 1 ww. ustawy, uprawniając do wykonywania zawodu położnej wyłącznie te osoby, które posiadają wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, umożliwia położnym wykonywanie świadczeń zdrowotnych, a w szczególności świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz promocji zdrowia, jedynie w zakresie opieki nad kobietą, kobietą ciężarną, rodzącą i położnicą oraz noworodkiem.
Wymagane kwalifikacje odpowiednio dla zawodu pielęgniarki i zawodu położnej, określa art. 7 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, odrębnie dla zawodu pielęgniarki (ustęp 2, wskazując na szkołę pielęgniarską) oraz dla zawodu położnej (ust. 3 - szkołę położnych).
Dalszą konsekwencją rozdzielności obu zawodów jest określenie standardów kształcenia dla kierunku pielęgniarstwo i kierunku położnictwo wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz. U. Nr 164, poz. 1166).
           

          Sekretarz NRPiP                        Prezes NRPiP
        Tomasz Niewiadomski               Elżbieta Buczkowska


 

Komentarz redakcji Portalu i Gazety Pielęgniarek i Położnych

Stanowisko Naczelnej Izby PiP aby pielęgniarka wykonywała zawód tylko pielęgniarki a położna wykonywała tylko zawód położnej wydaje się "oczywistą oczywistością".

No właśnie wydaje się!

Niestety rzeczywistość jest bardziej skomplikowana i niesie wiele różnorodnych sytuacji, których zdroworozsądkowa interpretacja nie jest możliwa tylko w oparciu  o przedstawione w powyższym stanowisku regulacje prawne.

Należy w powyższej sprawie zachować ZDROWY ROZSĄDEK!!!

Stanowisko Naczelnej Izby PiP to próba nieudolnego dbania o czystość rasową na lini nie czarny - biały lecz położna - pielęgniarka. I jest przejawem swoistego "zawodowego rasizmu".

Logika powinna być taka. Wykonywanie pewnych zadań, czynności to wykonywanie zawodu pielęgniarki. Natomiast wykonywanie pewnych zadań, czynności to wykonywanie zawodu pielęgniarki

Proste. Tylko, że nikt nie określił jakie to czynności lub zadania! I jest oczywiste, że gdyby stworzyć katalog zadań i czyności wykonywanych w zakresie wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej to znaczny jego zakres byłby wspólny dla obu zawodów: pielęgniarki i położnej.  

Ma to znaczenie przy kolejnym aspekcie omawianej problematyki. Nie wykonujesz pewnych zadań lub czynności to nie wykonujesz zawodu pielęgniarki lub położnej! Masz przerwę w wykonywaniu zawodu!

Podkreślam ustawodawca nie określił jakie zadania wykonuje pielęgniarka, położna natomiast przewiduje sankcje za ich nie wykonywanie w postaci obowiązkowego przeszkolenia.

Otoż Naczelna Izba PiP sama psuje postulowaną przez siebie: "czystość rasową". Jest jej stanowisko przejawem hipokryzji. Dlaczego? No bo jak wytłumaczyć stanowisko samorządu, że wykonywaniem zawodu pielęgniarki i połoznej jest np.:

  • "zatrudnienie w podmiotach zobowiązanych do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.;
  • lub urzędach te podmioty obsługujących, w ramach których wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej;
  • zatrudnienie w organach administracji publicznej, których zakres działania obejmuje nadzór nad ochroną zdrowia;
  • sprawowanie funkcji z wyboru w organach samorządu pielęgniarek i położnych lub wykonywanie pracy na rzecz samorządu."

Takie zapisy znalazły się z inicjatywy i przy aprobacie samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych w projekcie nowej ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.

Osoba "sprawującą funkcję z wyboru w organach samorządu pielęgniarek i położnych lub wykonująca pracę na rzecz samorządu" wedle zaproponowanych zapisów będzie uznana za  osobę wykonującą zawód pielęgniarki / położnej? Czy pielęgniarka pisząca artykuły do biuletynu okręgowej izby pip będzie uznana za osobę wykonującą zawód pielęgniarki / położnej?  Idźmy dalej w rozważaniach. Sklep obuwniczy zaopatruje w obuwie ochronne pracowników NFZ . . . 

Samorząd zawodowy postuluje w powyższym stanowisku "oczywistą oczywistość",  sam natomiast tworzy swoistą "rzeczywistą fikcję"!

Stanowisko samorządu w przedmiotowej sprawie powinno zostać zweryfikowane i zmodyfikowane i dostosowane do realiów wykonywania zawodów: pielęgniarki i położnej.

Mariusz Mielcarek

Pielęgniarz wykonujący wiele czynności i zadań,

które są wspólne z katalogu codziennych

czynności i zadań pielęgniarki i położnej

Zobacz również:

Ministerstwo zdrowia nową ustawę o zawodach pielęgniarki i położnej pisze. Zobacz drugi z cyklicznch komentarzy redakcyjnych. Zapraszam autorów nowelizacji ustawy na lot samolotem, który będzie pilotował pilot, który od lat "wykonuje pracę na rzecz samorządu" pilotów, a ostatni raz siedział za sterami dziesięć lat temu! 19 KOMENTARZY.

Ministerstwo zdrowia nową ustawę o zawodach pielęgniarki i położnej pisze. Zobacz pierwszy cykliczny komentarz redakcyjny do projektu ustawy. 7 KOMENTARZY.