Wniosek do Premiera: zwracam się do Pana Premiera o zbadanie czy opisana powyżej sytuacja nie jest wynikiem niedozwolonego lobbingu prowadzonego na rzecz organizacji zrzeszających praktyki lekarzy rodzinnych? Wyrażam nadzieję, że podległe Panu Premierowi instytucje podejmą działania zapobiegające wybuchowi „afery poz”, której rozmiary mogą przekroczyć tzw. aferę hazardową. 28 KOMENTARZY.

Świadczenia pielęgniarki POZ – zadaniowa forma finansowania.

                                                      

                                                       Pan
                                                       Donald Tusk
                                                       Premier

Zwracam się do Pana Premiera o zajęcie stanowiska w zakresie warunków kontraktowania świadczeń medycznych przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) oraz prawidłowości sprawowania przez Ministra Zdrowia ustawowego nadzoru nad działalnością NFZ.
W dobie sytuacji kryzysowej, która ma także swoje odzwierciedlenie w zmniejszonym wpływie środków finansowych ze składek na ubezpieczenie zdrowotne, Prezes NFZ Zarządzeniem Nr 79/2008/DSOZ wprowadził preferencyjne stawki kapitacyjne (300%) dla lekarzy rodzinnych za pacjentów z cukrzycą i/lub chorobą układu krążenia. Preferencyjne stawki zostały podtrzymane na 2010 rok Zarządzeniem Prezesa NFZ Nr Nr 72/2009/DSOZ z dnia 3 listopada 209 roku, mimo spadku wpływów środków finansowych do Funduszu.
Efektem powyższego Zarządzenia jest znaczny wzrost liczby pacjentów wykazywanych przez lekarzy rodzinnych jako pacjentów z cukrzycą i/lub chorobą układu krążenia. Media donoszą, że już ponad 3 miliony osób zostało zakwalifikowanych przez lekarzy rodzinnych do preferencyjnej stawki kapitacyjnej, natomiast dziennie rejestrowanych jest w całej Polsce ponad 3 tysiące nowych pacjentów z przedmiotowymi schorzeniami.
Przeprowadzane przez Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia kontrole wykazują nadużycia w zakresie kwalifikowania pacjentów do preferencyjnej stawki kapitacyjnej, a opinie konsultantów wojewódzkich oraz krajowych są krytyczne wobec zasad na jakich zostały wprowadzone przedmiotowe stawki.
Szacunkowe koszty wprowadzenia powyższych preferencyjnych stawek kapitacyjnych w skali 2009 roku to 1,5 do 2 mld zł., dodatkowych środków finansowych dla jednej grupy świadczeniodawców – lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
Wobec powyższego zdumiewające i zaskakujące jest działanie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, motywowane względami oszczędnościowymi, który z dniem 1 stycznia 2010 roku likwiduje instytucję pielęgniarskiej opieki domowej w poz, przy jednoczesnym utrzymaniu preferencyjnych stawek dla lekarzy.  Efektem tej decyzji jest pozbawienie od 1 stycznia 2010 roku tysięcy pacjentów obłożnie chorych przebywających w domach oraz około 80 tys .mieszkańców Domów Pomocy Społecznej świadczeń pielęgniarskich. Decyzja ta pozbawi elementarnych świadczeń dużą grupę pacjentów i pozwoli na zaoszczędzenie w skali 2010 roku około 260 mln zł, w porównaniu z wydatkowaniem „dodatkowych” miliardów na rzecz praktyk lekarza rodzinnego.
Wobec powyższego zwracam się do Pana Premiera o zbadanie czy opisana powyżej sytuacja nie jest wynikiem niedozwolonego lobbingu prowadzonego na rzecz organizacji zrzeszających praktyki lekarzy rodzinnych? Wyrażam nadzieję, że podległe Panu Premierowi instytucje podejmą działania zapobiegające wybuchowi „afery poz”, której rozmiary mogą przekroczyć tzw. aferę hazardową. 

Redakcja Portalu i Gazety

Pielęgniarek i Położnych

Mariusz Mielcarek

Wniosek w formacie PDF