W jaki sposób pielęgniarka i położna będzie musiała potwierdzić wykonanie np. zlecenia lekarza w szpitalu lub świadczenia w ramach indywidualnej praktyki? Zobacz projekt rozporządzenia MZ. 4 KOMENTARZE.

Rozporządzenie dotyczy nie tylko pielęgniarek i położnych "szpitalnych" ale także pielęgniarki i położnej poz oraz pielęgniarki "szkolnej".

 

                                                      Projekt z dnia 23.11.2009 r.

 

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
z dnia …………….. 2010 r.
w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

 

Komentarz redakcji Portalu Pielęgniarek i Położnych

Ze względu na fakt, iż to samo imię i nazwisko może nosić więcej niż jeden pacjent rozporządzenie reguluje, że "każdą stronę dokumentacji indywidualnej oznacza się co najmniej imieniem i nazwiskiem pacjenta oraz numerem PESEL - jeżeli został nadany, w przypadku noworodka - numerem PESEL matki, a w przypadku braku numeru PESEL - serią i numerem dokumentu stwierdzającego tożsamość".

W projekcie rozporządzenia zapisano także, że "wpisy w karcie indywidualnej opieki pielęgniarskiej lub karcie indywidualnej opieki prowadzonej przez położną są dokonywane przez pielęgniarkę, położną sprawującą opiekę nad pacjentem oraz opatrzone jej oznaczeniem, zgodnie z § 7 pkt 4. Wpisy o wykonaniu zlecenia, czynności pielęgniarskiej lub położniczej są dokonywane przez osobę realizującą plan opieki oraz opatrzone jej oznaczeniem, zgodnie z § 7 pkt 4,

który stanowi, że:

§ 7. Dokumentacja indywidualna prowadzona w zakładzie opieki zdrowotnej, zwanym dalej „zakładem”, jeżeli przepisy rozporządzenia nie stanowią inaczej, zawiera:

(...)


4) oznaczenie osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych oraz kierującej na badania, konsultację
lub leczenie:
a) nazwisko i imię,
b) tytuł zawodowy,
c) uzyskane specjalizacje,
d) numer prawa wykonywania zawodu,
e) podpis;

W paragrafie 28 uregulowano kwestię treści, które powinien zawierać raport pielęgniarski:

§ 28. Księga raportów pielęgniarskich zawiera:
1) oznaczenie zakładu, zgodnie z § 7 pkt 1;
2) nazwę komórki organizacyjnej i jej kod resortowy;
3) numer kolejny wpisu;
4) treść raportu, w szczególności: imię i nazwisko oraz numer PESEL pacjenta - jeżeli został
nadany, w przypadku noworodka - numer PESEL matki, a w przypadku braku numeru PESEL
- serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, opis zdarzenia, jego okoliczności i
podjęte działania;
5) datę sporządzenia raportu;
6) oznaczenie pielęgniarki lub położnej dokonującej wpisu, zgodnie z § 7 pkt 4;
7) krótką statystykę komórki organizacyjnej, w tym liczbę osób przyjętych, wypisanych, zmarłych.

W rozdziale 4 uregulowano sprawy zwiazane z "dokumentacją prowadzoną przez pielęgniarkę, położną udzielającą świadczeń zdrowotnych w ramach indywidualnej praktyki pielęgniarki, położnej, indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki, położnej albo grupowej praktyki pielęgniarki, położnej" - strona 15 dokumentu.

Natomiast w rozdziale 5 określono "dokumentację prowadzona przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarkę, higienistkę szkolną udzielających świadczeń zdrowotnych w środowisku nauczania i wychowania" - strona 16 dokumentu.

Mariusz Mielcarek

Zobacz także:

Dział na Portalu - Opracowania i komentarze redakcyjne -Identyfikatory i pieczątki pielęgniarek i położnych.  51 KOMENTARZY.