Wystąpienie redakcji Portalu i Gazety Pielęgniarek i Położnych do MZ oraz NFZ: Analizując działania MZ oraz NFZ nie można oprzeć się wrażeniu o nękaniu grupy zawodowej pielęgniarek przez urzędników tych instytucji, poprzez wywoływanie stanu uzasadnionych obaw o bezpieczeństwo prowadzonej działalności gospodarczej w ramach wykonywania wolnego zawodu. 15 KOMENTARZY.

Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej.

                                                 

                                                   Poznań, dnia 4 stycznia 2010 roku                                                                                                                    Pani
Ewa Kopacz
Minister Zdrowia

            Pan                                                                                                           Jacek Paszkiewicz
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

 

W imieniu pielęgniarek wykonujących świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w formie Pielęgniarskiej Opieki Domowej POZ, wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec działań Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia mających charakter urzędniczego nękania.

W dniu 28 lipca 2009 roku Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia – Marek Haber poinformował o wstrzymaniu zawierania umów w  zakresie świadczeń pielęgniarki POZ – zadaniowa forma finansowania oraz o likwidacji od 1 stycznia 2010 roku tej formy wykonywania świadczeń, przy jednoczesnym wzmocnieniu finansowania opieki długoterminowej. Konsekwencją powyższych zapowiedzi była realna groźba utraty przez pielęgniarki miejsc pracy oraz źródła dochodu z dniem 1 stycznia 2010 roku.

W opublikowanej w dniu 2 grudnia 2009 roku odpowiedzi na interpelację poselską Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia – Marek Haber pisał - „Od stycznia 2010 r. zadaniowa forma finansowania okresowych świadczeń pielęgniarskich w POZ nie będzie kontraktowana. Świadczenia te zostaną przejęte przez pielęgniarską opiekę długoterminową domową. Świadczenia realizowane do końca br. w ramach pielęgniarskiej opieki domowej w POZ będą mogły być kontraktowane na 2010 r. na podstawie umowy zawartej z funduszem w następstwie postępowania konkursowego w zakresie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej”.

Wobec tak jednoznacznych zapowiedzi wiceministra zdrowia, pod presją  realnego zagrożenia wyeliminowania pielęgniarskich podmiotów gospodarczych z rynku ochrony zdrowia, pielęgniarki oczekiwały na zapowiadane przez przedstawicieli MZ oraz NFZ nowe rozwiązania w przedmiocie organizacji i finansowania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej po 1 stycznia 2010 roku – nowelizację rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej oraz zarządzenie Prezesa NFZ w przedmiotowej sprawie, wydane w oparciu o zapisy rozporządzenia MZ.

Powagę sytuacji w jakiej znalazły się pielęgniarki oddaje wpis z dnia 14 grudnia 2009 roku na Portalu Pielęgniarek i Położnych jednej z pielęgniarek: „Robią z nami co chcą! Musimy cierpliwie czekać... Jak tak dalej pójdzie to umrę na zawał serca. Jednej mniej...”.

W dniu 15 grudnia 2009 roku na stronie internetowej NFZ opublikowano informację, że umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej - zadaniowa metoda finansowania zostaną przedłużone do dnia 28 lutego 2010 roku. Natomiast prawną podstawę funkcjonowania  zadaniowej metody finansowania świadczeń pielęgniarki poz po 1 stycznia 2010 roku opublikowano Zarządzeniem Nr 91/2009/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29 grudnia 2009 roku.

Jest rzeczą niedopuszczalną, że NFZ oraz nadzorujący jego działalność MZ są winne sytuacji, iż pielęgniarskie podmioty gospodarcze związane różnego typu zobowiązaniami: od wynajmu lokali (obowiązuje najczęściej trzymiesięczny okres wypowiedzenia) poprzez umowy z pracownikami (obowiązuje czas wypowiedzenia zgodny z Kodeksem Pracy) a kończąc na umowach kredytowych, na 16 dni przed początkiem roku nie miały wiedzy czy będą funkcjonować w 2010 roku na rynku ochrony zdrowia, natomiast prawne podstawy i zasady wykonywania świadczeń zdrowotnych przez te podmioty po 1 stycznia 2010 roku ogłoszono w dniu 29 grudnia 2009 roku.

Na podkreślenie zasługuje okoliczność, że MZ oraz NFZ doprowadziły do powyższej dramatycznej sytuacji pielęgniarek, przy jednoczesnym negocjowaniu do ostatnich dni 2009 roku warunków kontraktów w 2010 roku w podstawowej opiece zdrowotnej z organizacją lekarzy - Porozumieniem Zielonogórskim, podczas licznych spotkań z udziałem przedstawicieli ministerstwa zdrowia i funduszu. Jedną grupę zawodową doprowadza się do stanu poczucia zagrożenia, niepewności co do funkcjonowania po 1 stycznia 2010 roku na rynku świadczeń zdrowotnych, z drugą „dopieszcza” warunki kontraktowania w 2010 roku.

Analizując działania MZ oraz NFZ w przedmiotowej sprawie nie można oprzeć się wrażeniu o nękaniu grupy zawodowej pielęgniarek przez urzędników tych instytucji, poprzez wywoływanie stanu uzasadnionych obaw o bezpieczeństwo  prowadzonej działalności gospodarczej w ramach wykonywania wolnego zawodu. 

Proszę o wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie.

                                                     
                                             Redakcja Portalu i Gazety 
                                              Pielęgniarek i Położnych 
                                                 Mariusz Mielcarek

                                                  Redaktor Naczelny
                                                                                                                                           Pobierz powyższy

Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej.