Zobacz treść pisma wysyłanego przez pielęgniarki opieki długoterminowej z Małopolski w sprawie warunków finansowych narzuconych przez NFZ. 14 KOMENTARZY.

Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej.

                                                    

                                                     Szanowna Pani
                                                     Ewa Kopacz
                                                     Minister Zdrowia
                                                     ul. Miodowa 15
                                                     00-246 Warszawa

 

Działając imieniem własnym, jako świadczeniodawca opieki długoterminowej domowej zgłaszam swój stanowczy protest przeciwko obniżeniu przez Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ stawki za osobodzień z obowiązującego dotychczas kwoty 31 złotych do stawki 26 złotych.
Narzucona mi jako świadczeniodawcy obniżka stawki za osobodzień w sytuacji realnego wzrostu kosztów prowadzenia działalności jest dla mnie absolutnie niezrozumiała i bardzo krzywdząca. Paradoksem jest, że to znowu na pielęgniarki, czyli grupę zawodową nisko plasującą się pod względem zarobków w strukturze pracowników ochrony zdrowia po raz kolejny przerzucany jest ciężar problemów finansowych NFZ.

Ale tym razem oświadczam, że nie jestem w stanie udźwignąć obniżenia mojego kontraktu - koszty prowadzenia działalności gospodarczej i koszty związane z prowadzeniem gabinetów pochłoną mój zysk.
Praca ma przynosić owoce, w tym przypadku owoce mają niezwykle kwaśny smak.
Oświadczam, że podpisując aneks do umowy zawartej z NFZ, w którym zawarta była nowa stawka zrobiłam to pod przymusem ekonomicznym, de facto a tak niską stawkę nie wyrażam zgody.
O niejednolitym stanowisku NFZ w tej kwestii świadczy nie tylko różna stawka za osobodzień w poszczególnych województwach, co jeszcze można tłumaczyć ewentualnymi różnicami ekonomicznymi pomiędzy poszczególnymi regionami kraju, ale prawdziwym kuriozum jest fakt zróżnicowania opieki nad pacjentem w zależności od tego, czy pacjent przebywa w DPS-ie czy w domu.
Dla pielęgniarki świadczącej usługi w domu pacjenta przewidziano sześciu pacjentów na etat, a dla pielęgniarki świadczącej usługi w DPS-ie 12 pacjentów.
Jest to ewidentny przejaw nierównego traktowania podmiotów, w przypadku świadczenia pracy tego samego rodzaju i z tym samym typem pacjenta.
W moim przekonaniu NFZ wykorzystuje swoja przewagę, naruszając tym samym równowagę pomiędzy kontrahentami i narzuca niekorzystne warunki dla świadczeniobiorców, nie dbając zupełnie o los przewlekle chorych, z reguły starych, nieporadnych pacjentów.
Trudno wymagać ode mnie, jako świadczeniodawcy, bym świadczyła swoją prace za wynagrodzenie urągające mojej godności.
Jednocześnie jako osoba odpowiedzialna nie mogę zostawić swoich pacjentów bez opieki.

Uprzejmie proszę o zmianę stanowiska Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Kraków, dnia 11 stycznia 2010 roku

Do wiadomości:
• Prezydent RP
• Premier RP
• Prezes NFZ
• Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych
• Urząd Konkurencji i Konsumentów
• Wojewoda Małopolski
• Marszałek Województwa
• Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
• Rada Społeczna Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
• Parlamentarzyści Województwa Małopolskiego

.

Zobacz także:

Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej.