Kilka aktualnych i praktycznych informacji w sprawie bezpłatnych kursów kwalifikacyjnych w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego. 7 KOMENTARZY.

Szkolenia dla pielęgniarek.

Obecnie trwa procedura przetargowa na przeprowadzenie kursów kwalifikacyjnych w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego. Kursy bezpłatne - finansowane z środków UE. W każdym województwie ma być przeprowadzony kurs dla 35 osób.

O środki finansowe ubiegają się nie poszczególne pielęgniarki ale potencjalni organizatorzy kursów.

Jak się dostać na taki kurs?

Procedura przetargowa przewiduje, że otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 lutego 2010 roku. Wtedy będzie wiadomo w jakim województwie dany organizator przeprowadzi bezpłatny kurs.

Informację w tym zakresie po jej opublikowaniu podamy niezwłocznie na Portalu.

Następnie zostanie przeprowadzone postępowanie kwalifikacyjne na kurs, przeprowadzone przez organizatora kursu.

W warunkach organizacji kursów napisano:

"Przed rozpoczęciem kursu przeprowadza się postępowanie kwalifikacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, nie później niż w ciągu 21 dni od dnia podpisania umowy, obejmujące m.in. przeprowadzenie egzaminu wstępnego w formie pisemnej, gdy liczba pielęgniarek, pielęgniarzy ubiegających się o udział w kursie jest większa niż liczba miejsc przyznanych w umowie."

Uczestnikiem kursu może być pielęgniarka spełniająca łącznie następujące wymagania:

1) co najmniej roczny staż pracy w zawodzie pielęgniarki, pielęgniarza,
2) prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, pielęgniarza stwierdzające uprawnienie do wykonywania zawodu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej,
3) aktualne zatrudnienie w zawodzie pielęgniarki, pielęgniarza na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej,
4) legitymowanie się zaświadczeniem o ukończeniu kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowooddechowa.

Organizator kursu zobowiązany będzie do:

  • zakończenia kursu w terminie do 6 miesięcy od daty rozpoczęcia kursu, w tym przeprowadzenia egzaminu końcowego,
  • opracowania i przekazania uczestnikom projektu materiałów dydaktycznych w języku polskim oraz
    przekazania 1 egzemplarza aktualnej publikacji zwartej z zakresu medycyny ratunkowej i katastrof wydanej w języku polskim, której cena nie może być niższa niż 70zł,
  • zapewnienia uczestnikom projektu ciepłego posiłku - obiad dwudaniowy, w każdym dniu szkoleniowym zajęć teoretycznych.

Organizator kursu nie może pobierać od uczestników projektu jakichkolwiek opłat związanych z udziałem w kursie.

Opracował na podstawie dokumentacji przetargowej

Mariusz Mielcarek

 

Chcesz otrzymywać na skrzynkę pocztową bieżące informacje w zakresie bezpłatnych szkoleń dla dyspozytorów medycznych oraz kursów kwalifikacyjnych w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego finansowanych ze środków UE?

Zapisz się tutaj.  

 

Zobacz także:

11 stycznia 2010 roku - Jesteś pielęgniarką zespołu ratownictwa medycznego lub wykonujesz zadania pielęgniarki - dyspozytora medycznego? Zobacz jakie są możliwości bezpłatnych szkoleń z UE w 2010 roku. Na ten cel przeznaczono miliony złotych! 1 KOMENTARZ.