Interpelacja poselska do ministra zdrowia pani Ewy Kopacz w sprawie wysokości stawki za osobodzień w zakresie długoterminowej opieki pielęgniarskiej narzuconej przez NFZ świadczeniodawcom usług medycznych.

Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej.

Pani
Ewa Kopacz
Minister Zdrowia

Szanowna Pani Minister,

Interpelacja w sprawie wysokości stawki za osobodzień w zakresie długoterminowej opieki pielęgniarskiej narzuconej przez NFZ świadczeniodawcom usług medycznych.

Stan faktyczny stanowiący kontekst złożonej interpelacji:

Do mojego biura poselskiego wpłynęło szereg pism od Przedstawicieli Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Pielęgniarek i Położnych województwa małopolskiego. Autorzy pism w tonie alarmistycznym podnoszą kwestie kontraktów jakie NFZ narzuca świadczeniodawcom usług medycznych w zakresie długoterminowej opieki pielęgniarskiej. Obniżenie przez Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ stawki za osobodzień z obowiązującej dotychczas kwoty 31 złotych do stawki 26 złotych w sytuacji kiedy realnie wzrosły koszty prowadzenia działalności jest trudne do przyjęcia i postrzegane może być jedynie jako próba przerzucenia skutków braków finansowych w NFZ na najbardziej bezbronną w tym momencie grupę zawodową jaką są pielęgniarki. Obecna wysokość stawki za osobodzień wyklucza uzyskiwanie przez osoby świadczące opiekę pielęgniarską godziwych dochodów.

Obecny stan rzeczy jest ostro krytykowany przez szerokie warstwy społeczeństwa, od hierarchów Kościoła poczynając, poprzez osoby zawodowo związane ze służbą zdrowia, a na zwykłych pacjentach kończąc. Nie istnieje żaden alternatywny system finansowania długoterminowej opieki pielęgniarskiej. Świadczeniodawcom pozostawia się zatem wybór między zaprzestaniem działalności a tym samym pozostawieniem chorych na łasce losu, lub przyjęciem narzucanych stawek co równa się postępującej pauperyzacji materialnej osób świadczących opiekę pielęgniarską a także obniżeniu rangi i prestiżu tego zawodu.

W związku z powyższym zwracam się do Pani Minister o podjecie niezbędnych działań, które będą prowadziły do naprawy obecnego stanu rzeczy.

W niniejszej materii interpeluję:

1 - Szanowna Pani Minister, jakie przesłanki legły u podstaw obniżenia stawki za w/w świadczenia medyczne?

2 - Jakie działania zamierza Pani podjąć aby przywrócić godziwe wynagrodzenie za pracę pielęgniarską?

3 - Jakie alternatywne sposoby sprawowania długoterminowej opieki pielęgniarskiej, przygotował podległy Pani resort, na wypadek zaprzestania dalszej działalności przez podmioty dotychczas te usługi świadczące?

Z poważaniem
Barbara Marianowska

Tarnów, 11 lutego 2010 r.

Zobacz także:

Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej

Polski nie stać na leczenie osób starszych i niepełnosprawnych

Interpelacja posła do ministra zdrowia pani Ewy Kopacz w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej.

Zobacz wideo - media informują o pierwszych skutkach, decyzji minister zdrowia Ewy Kopacz i ukaranego przez premiera prezesa NFZ Jacka Paszkiewicza, w zakresie likwidacji z dniem 28 lutego br. zadaniowej opieki pielęgniarskiej. Apel do pielęgniarek . . . . 5 KOMENTARZY.