STUDIA POMOSTOWE SKRÓCONE! Minister zdrowia podpisała w dniu 12 kwietnia rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo. Zobacz dla jakich studentów ma zastosowane niniejsze rozprządzenie.

Studia pomostowe dla pielęgniarek absolwentów liceów medycznych.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA

z dnia 12 kwietnia 2010 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo przeznaczonych dla pielęgniarek i położnych posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami liceów medycznych oraz medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki i położnejNa podstawie art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 92, poz. 885 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1237) zarządza się, co następuje:
 

§ 1.


W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo przeznaczonych dla pielęgniarek i położnych posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami liceów medycznych oraz medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 110, poz. 1170) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w pkt 1:
a) lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) dwa semestry lub 1.150 godzin - dla absolwentów pięcioletnich liceów medycznych,”,
b) uchyla się lit. b;
2) w § 3:
a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Program nauczania dla pielęgniarek, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, uczelnia ustala, uwzględniając standardy nauczania określone w
załączniku do rozporządzenia.”,
b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:
„3. Program nauczania:
1) dla pielęgniarek, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, obejmuje część teoretyczną stanowiącą nie mniej niż 400 godzin programu nauczania i część praktyczną stanowiącą nie mniej niż 750 godzin tego programu;
2) dla pielęgniarek, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. c i d oraz położnych, o których mowa w § 2 pkt 2, obejmuje część teoretyczną stanowiącą nie mniej niż 33% całości programu nauczania i praktyczną stanowiącą nie mniej niż 50 % całości tego programu.
„4. Przewidziane w programie nauczania zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe mogą zostać zaliczone na wniosek studenta przez kierownika jednostki organizacyjnej szkoły wyższej prowadzącej studia zawodowe na podstawie udokumentowanego doświadczenia zawodowego, w zakresie wykonywanych czynności odpowiadających przedmiotowi zajęć praktycznych lub praktyk zawodowych, z uwzględnieniem długości stażu pracy, w przypadku:
1) pielęgniarek, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, nie więcej jednak niż 30% wymiaru tych zajęć i praktyk;
2) pielęgniarek, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. c i d oraz położnych, o których mowa w § 2 pkt 2, nie więcej jednak niż 50% wymiaru tych zajęć i praktyk.”;
3) dodaje się załącznik w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

 

§ 2.


1. Przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się od dnia 1 lutego 2010 r. w odniesieniu do pielęgniarek absolwentów pięcioletnich liceów medycznych, które rozpoczęły kształcenie o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw, w lutym 2010 r.
2. W stosunku do pielęgniarek, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, które w 2009 r. rozpoczęły kształcenie, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw, uczelnia dostosuje program nauczania do standardów nauczania określonych w załączniku do niniejszego rozporządzenia w sposób umożliwiający zakończenie kształcenia w lutym 2011 r.
3. W stosunku do pielęgniarek absolwentów pięcioletnich liceów medycznych, które rozpoczęły kształcenie, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw, przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, niewymienionych w ust. 1 i 2, stosuje się przepisy dotychczasowe.

 

§ 3.


Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


 

MINISTER ZDROWIAW porozumieniu:
MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Chcesz otrzymywać na skrzynkę pocztową bieżące informacje w zakresie wdrażania skróconego czasu kształcenia na studiach pomostowych dla absolwentów liceów medycznych?

 

Zapisz się tutaj.