Naczelna Izba PIP podjęła uchwałę. W sprawie . . . zlecenia opinii o dopuszczalnym czasie pracy pielęgniarki w bezpośredniej opiece nad pacjentem szpitalnym.

Samorząd pielęgniarek i położnych.

Uchwała nr 154/V/2010
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 17 marca 2010 r.
w sprawie zlecenia przygotowania opinii przez Zakład Fizjologii Pracy i Ergonomii Instytutu Medycyny Pracy

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 roku o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 41 poz. 178 - zmiany Dz. U. z 1996 r. Nr 24 poz. 110 i Nr 91 poz. 410, z 1998 r. Nr 106 poz. 668, z 2000 r. Nr 120 poz. 1268, z 2002 r., Nr 240, poz. 2052, Nr 153 poz. 1271 i Nr 62 poz. 559, z 2004 r. Nr 92 poz. 885, z 2007 r. Nr 176 poz.
1237) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych postanawia zlecić przygotowanie Zakładowi Fizjologii Pracy i Ergonomii Instytutu Medycyny Pracy szczegółowej opinii w sprawie dopuszczalnego czasu pracy pielęgniarki w bezpośredniej opiece nad pacjentem w oddziale szpitalnym.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz NRPiP                        Prezes NRPiP
Tomasz Niewiadomski               Elżbieta Buczkowska


 

Komentarz redakcji Portalu i Gazety

Pielęgniarek i Położnych

Ciekawe co autorzy uchwały rozumieją pod pojęciem "w bezpośredniej opiece nad pacjentem w oddziale szpitalnym"? Dlaczego uchwała dotyczy tylko czasu pracy pielęgniarki a nie także położnej? Dlaczego uchwała dotyczy tylko oddziału szpitalnego? Czy pielęgniarki wykonują "bezpośrednią opiekę nad pacjentem" tylko w oddziale szpitalnym? A co z DPS, ZOL? Co z pielęgniarkami np. instrumentariuszkami? Itd . . .

Mariusz Mielcarek