Kompromitacja samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych. W nowelizacji ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych zapisano, że uchwały organów samorządu będą musiały mieć niezwłocznie nadaną formę pisemną! Dlaczego taki zapis? Bo niektóre izby nie nadawały podjętym uchwałom formy pisemnej(?!), co skutkowało brak możliwości zaskarżenia ich do sądu.

Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych.

.

Poniżej cytuję fragment komunikatu po posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 21 lipca 2010 roku, na którym omawiano między innymi nowelizację ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych. Przedmiotowy komunikat zamieszczono na stronie internetowej Kancelarii Presesa Rady Ministrów.

"Postanowiono, że w sprawach wynikających z przepisów prawa, organy kolegialne izb okręgowych, po podjęciu uchwały, będą musiały niezwłocznie nadać jej formę pisemną. Większość okręgowych izb wywiązuje się z obowiązku spisania treści uchwały, ale niektóre tego nie robią, pozbawiając w ten sposób ministra zdrowia możliwości skorzystania z uprawnień nadzorczych, tj. zaskarżenia uchwały do Sądu Najwyższego".

Ponadto czytamy w uzasadnieniu do ustawy, które umieszczono na stronie internetowej ministerstwa zdrowia:

"Istotne jest w tym przepisie wskazanie przez ustawodawcę konieczności niezwłocznego (tj. bez zbędnej zwłoki) sporządzenia w wyniku podjętej uchwały jej tekstu oraz podkreślenie konieczności podejmowania uchwał w sprawach wynikających z przepisów prawa przez organy kolegialne samorządu (okręgowe zjazdy i rady oraz Naczelny Zjazd i Rada). Dotychczasowa praktyka niektórych organów samorządu wskazuje na niejednorodność w tym zakresie. Większość okręgowych izby sporządza teksty podjętych uchwał (np. w sprawie wyborów dokonanych przez okręgowe zjazdy), niemniej jednak niektóre okręgowe izby nie uznają konieczności dokonania takiej czynności pozbawiając tym samym Ministra Zdrowia możliwości skorzystania z uprawnień nadzorczych (tj. zaskarżenia uchwały do Sądu Najwyższego).

Myślałem naiwnie, że w temacie pt. poziom profesjonalizmu działaczy samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych nic mnie nie zaskoczy.

A jednak się pomyliłem . . .

Mariusz Mielcarek