Jeśli nie będzie przeciwwskazań medycznych, kobietą w ciąży, w czasie porodu i w okresie połogu będzie mogła się zajmować wyłącznie położna. Minister zdrowia wydała rozporządzenie w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem.

Praktyka zawodowa położnych.

.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA

z dnia 23 września 2010 r.
w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiemNa podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.


Określa się standardy postępowania oraz procedury medyczne przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem stanowiące załącznik do rozporządzenia.

§ 2.


Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.


MINISTER ZDROWIA

Szkoła rodzenia.