Sejmowe bajdurzenie w sprawie nowelizacji ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej. (Część 1). Bajdurzy wiceminister zdrowia Marek Haber i posłowie. Przedstawiona sytuacja kapitalnie obrazuje poziom "troski i zangażowania" MZ i posłów w sprawy polskiego pielęgniarstwa.

Nowelizacja ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.

.
Sejm RP - posiedzenie plenarne w dniu 24 września 2010 roku
.
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej
.
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Haber przedstawia uzasadnienie do projektu ustawy.
.
Pan wiceminister zdrowia powiedział:
.
(...)
Kolejna rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę Wysokiej Izby, to nowe zapisy, bardzo oczekiwane przez środowisko pielęgniarek i położnych, dające im ochronę przewidzianą dla funkcjonariuszy publicznych.
Trzeba pamiętać o tym, że to właśnie zawody pielęgniarki i położnej zakładają pierwszy kontakt z pacjentami, którzy niejednokrotnie zachowują się w sposób agresywny i potencjalnie niebezpieczny.
Pamiętajmy o tym, że te zawody wykonywane są w różnych miejscach związanych z systemem ochrony zdrowia, więc panie pielęgniarki i położne na niebezpieczne sytuacje są szczególnie często narażone.
(...)
.
Tyle wiceminister zdrowia Marek Haber . . .
.
Zobaczmy teraz co w przedmiotowym zagadnieniu zapisano w obowiązującej ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej z 1996 roku, czyli 13 lat temu (!!!):
.
Art. 24.
Pielęgniarce, położnej, wykonującej zawód na podstawie umowy o pracę lub w przypadku, o którym mowa w art. 19, przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariusza publicznego.
.
Zobaczmy co zapisano w prezentowanym przez wiceministra zdrowia Marka Habera projekcie nowelizacji ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, cytuję:
.
Art. 11. 
(...)
2. Pielęgniarka i położna podczas i w związku z wykonywaniem czynności polegających na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 – 5 i art. 5 ust. 1 pkt 1 – 9, korzystają z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.i)).
.
Wnioski:
.
Pielęgniarki i położne podlegają ochronie prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym od 13 lat. Ochrona ta przysługuje pielęgniarkom i położnym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę.
Obecnie MZ w projekcie nowelizacji ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej nie ogranicza przedmiotowej ochrony tylko do pielęgniarek i położnych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Natomiast należy stanowczo podkreślić, że MZ ogranicza krąg pielęgniarek i położnych, którym przedmiotowa ochrona będzie przysługiwać, gdyż takiej ochronie nie będą podlegać pielęgniarki udzielające świadczeń zdrowotnych polegających na:
.
  • orzekaniu o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo–pielęgnacyjnych;
  • edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.
oraz położne udzielające świadczeń zdrowotnych polegających na:
.
  • profilaktyce chorób kobiecych i patologii położniczych;
  • rozpoznawaniu u matki lub dziecka objawów nieprawidłowości wymagających skierowania do lekarza;
  • sprawowaniu opieki położniczo–ginekologicznej nad kobietą;
  • prowadzeniu działalności edukacyjno–zdrowotnej w zakresie:
    a) przygotowania do życia w rodzinie, metod planowania rodziny oraz ochrony macierzyństwa i ojcostwa,
    b) przygotowywania do rodzicielstwa oraz pełnego przygotowania do urodzenia dziecka, łącznie z poradnictwem na temat higieny i żywienia.
Szczegółowo to zagadnienie opisałem tutaj.
.
Do bajdurzenia wiceministra zdrowia Marka Habera dołączyli posłowie, którzy w sprawie ochrony pielęgniarek i położnych przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych podczas sejmowej dyskusji powiedzieli:
.
Poseł Jolanta Szczypińska:
.
Jednym z ważniejszych i oczekiwanych przez pielęgniarki i położne zapisów tej ustawy jest objęcie
wykonywanego przez nie zawodu w pewnym zakresie ochroną przewidzianą dla funkcjonariuszy publicznych. Uzasadnieniem tego jest chęć ochrony pielęgniarek i położnych – osób pierwszego kontaktu,
które często są narażone na kontakt z pacjentami zachowującymi się w sposób agresywny i potencjalnie niebezpieczny. Jako zawody zaufania społecznego pielęgniarki i położne powinny dysponować dodatkową ochroną prawną przewidzianą właśnie dla funkcjonariuszy publicznych.
.
Poseł Aleksander Sopliński:

Projekt zakłada również, że pielęgniarki i położne będą – to bardzo ważne – objęte ochroną przewidzianą dla funkcjonariuszy publicznych. Oznacza to, że za znieważenie grozić będzie kara grzywny lub ograniczenia czy też pozbawienia wolności.
.
.
Myślałem, że udział wiceministra zdrowia oraz posłów w debacie o nowelizacji ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, jest jednoznaczne z faktem przeczytania przez te osoby obowiązującej ustawy i projektowanych zmian.
.
Cytowane wypowiedzi wiceministra zdrowia oraz posłów pochodzą ze sprawozdania stenograficznego ze strony internetowej sejmu.
.
Mariusz Mielcarek  
.
Zobacz także:
.
.

.
W publikacji Leczenie odleżyn i ran przewlekłych poruszono problematykę owrzodzeń kończyn dolnych w zakresie informacji o rodzajach, występowaniu, przyczynach powstawania, rozpoznaniu oraz leczeniu. Kolejnym zagadnieniem po ranach, odleżynach oraz owrzodzeniach kończyn dolnych, poruszonym w opisywanej książce to zespół stopy cukrzycowej (objawy, podział, klasyfikacja, diagnostyka oraz profilaktyka i leczenie). Następnie przedstawiono informacje o oparzeniach, w kontekście skali głębokości, rodzajów (termicznych, chemicznych i energią elektryczną). Kolejnym uszkodzeniem skóry, który opisano w publikacji to odmrożenia. Ostatnim zagadnieniem są informacje dotyczące zasad postępowanie z ranami pooperacyjnymi. Na końcu książki zamieszczono skale punktowe oceny ryzyka rozwoju odleżyn oraz informacje dotyczące rodzajów oraz zastosowania opatrunków. Ważnym elementem książki, który przyczynia się do praktycznego zastosowania prezentowanych w książce treści są fotografie, na których uwidocznono: odleżyny, owrzodzenia, stopę cukrzycową oraz uszkodzenia skóry w przebiegu odmrożenia i zaburzenia gojenia rany pooperacyjnej.
 

Publikacja Leczenie ran w praktyce została napisana przez naukowców z Jednostki Badawczej Leczenia Ran Uniwersytetu w Cardiff. W przedmowie do wydania angielskiego podkreślono, że pierwszy rozdział książki poświęcono ocenie rany, gdyż w opinii autorów jest to najważniejszy element skutecznego leczenia. W publikacji opisano leczenie żylnych i tętniczych owrzodzeń kończyn dolnych, owrzodzeń w przebiegu stopy cukrzycowej, odleżyn, ran urazowych i chirurgicznych. Podjęto również problematykę oparzeń oraz zakażeń ran. Jeden z rozdziałów poświęcono obecnie   stosowanym opatrunkom w Wielkiej Brytanii. Książkę zamyka rozdział o najnowszych osiągnięciach w leczeniu ran oraz wyłaniających się nowych metodach leczenia.

Zapraszam do Sklepu Pielęgniarek i Położnych

Mariusz Mielcarek

.