MZ i media donoszą – "pielęgniarki i położne zostaną objęte ochroną przysługującą funkcjonariuszom publicznym"! W podtekście "Pani Ewa Kopacz coś dla Nas załatwiła". G . . . . prawda! Taka ochrona funkcjonuje od 14 lat! A MZ namieszało i teraz ochrona będzie przysługiwać w "związku z wykonywaniem niektórych czynności polegających na udzielaniu świadczeń zdrowotnych". Zobacz jakich NIE!

6 min czytania
AktualnościNowelizacja ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej
MZ i media donoszą – "pielęgniarki i położne zostaną objęte ochroną przysługującą funkcjonariuszom publicznym"! W podtekście "Pani Ewa Kopacz coś dla Nas załatwiła". G . . . . prawda! Taka ochrona funkcjonuje od 14 lat! A MZ namieszało i teraz ochrona będzie przysługiwać w "związku z wykonywaniem niektórych czynności polegających na udzielaniu świadczeń zdrowotnych". Zobacz jakich NIE!

 

.

Dotychczasowe brzmienie ustawy, obowiązujące od 14 lat!!!

USTAWA
z dnia 5 lipca 1996 r.
o zawodach pielęgniarki i położnej

Art. 24. Pielęgniarce, położnej, wykonującej zawód na podstawie umowy o pracę lub w przypadku, o którym mowa w art. 19, przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariusza publicznego.

Zobaczmy w takim razie dla pełnego obrazu interesującego nas zagadnienia jak obecnie brzmi brzmi także art. 19:

Art. 19. Pielęgniarka, położna ma obowiązek udzielić pomocy w każdym przypadku niebezpieczeństwa utraty życia, poważnego uszczerbku na zdrowiu pacjenta, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami zawodowymi.

Podsumujmy:

Zgodnie z obowiązującym art. 24 ustawy z dnia 15 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 91, poz. 410), pielęgniarkom i położnym przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariusza publicznego, jeżeli wykonują zawód na podstawie umowy o pracę lub udzielają pomocy w przypadku niebezpieczeństwa utraty życia, poważnego uszczerbku na zdrowiu pacjenta, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami zawodowymi.

Wnioski:

Wniosek z tego jeden: przedmiotową ochroną pielęgniarki i położne są objęte od 1996 roku. 
Treść uzasadnienia do projektu ustawy opublikowanego na stronie internetowej MZ w czerwcu 2009 roku, przygotowanego zapewne przez kompetentnych urzędników ministerstwa zdrowia budzi zdziwienie:

‘Ważnym i oczekiwanym przez pielęgniarki i położne rozwiązaniem ustawowym jest objęcie wykonywanego przez nie zawodu w pełnym zakresie ochroną przewidzianą dla funkcjonariuszy publicznych. Zgodnie z Art. 11 ust. 2 pielęgniarka, położna podczas, lub w związku z wykonywaniem zawodu, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).’

Z powyższego wynika, że ministerstwo zdrowia ‘załatwiło‘ pielęgniarkom i położnym coś co miały od czternastu lat. Myślałem, że pisanie projektu nowej ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej rozpoczęto od przeglądu dotychczas obwiązujących regulacji prawnych w zakresie wykonywania tych zawodów. Tak myślałem. Wnioski nasuwają się same . . .

.


.

W trakcie obecnego procesu nowelizacji ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej zapis o ochronie przewidzianej dla funkcjonariusza publicznego przechodził kilka razy zmiany. Na charakter tych zmian miało wpływ także ministerstwo sprawiedliwości.

Zobaczmy w jaki sposób uregulowano przedmiotową kwestię w wersji projektu ustawy, który został przekazany pod obrady rządu w dniu 21 lipca 2010 roku.

PROJEKT

   USTAWA
z dnia 5 lipca 1996 r.
o zawodach pielęgniarki i położnej

Art. 11

(…)

2. Pielęgniarka i położna podczas i w związku z wykonywaniem czynności polegających na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1–5 i art. 5 ust. 1 pkt 1–9, korzystają z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).

I znów ministerstwo zdrowia, tym razem w czerwcu 2010 roku w uzasadnieniu do powyżej cytowanego zapisu napisało:

‘Ważnym i oczekiwanym przez pielęgniarki i położone rozwiązaniem ustawowym jest objęcie wykonywanego przez nie zawodu w pełnym zakresie ochroną przewidzianą dla funkcjonariuszy publicznych. Zgodnie z art. 11 ust. 2 pielęgniarka i położna podczas i w związku z wykonywaniem czynności polegających na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, korzystają z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.). Uzasadnieniem takiego rozwiązania jest chęć ochrony pielęgniarek i położnych, które często są narażone na kontakt z pacjentami zachowującymi się w sposób agresywny i potencjalnie niebezpieczny (tzw. osoba pierwszego kontaktu). Ilustracją tego problemu mogą być przypadki nocnych dyżurów, czy też akcji ratowniczych podejmowanych w dramatycznych sytuacjach w niebezpiecznym środowisku. Zatem, jako zawody zaufania społecznego, pielęgniarki i położne powinny dysponować dodatkową ochroną prawną, jaką może zapewnić im ustawodawca, przewidzianą dla funkcjonariuszy publicznych. Jednocześnie omówione rozwiązanie zrównuje ochronę pielęgniarek i położnych wykonujących zawód na podstawie umowy o pracę z innymi formami jego wykonywania. Pozostawienie bez zmian istniejącego przepisu (art. 24 obowiązującej ustawy) mogłoby doprowadzić do sytuacji, w której pielęgniarki i położne wykonujące zawód w tym samym zakładzie opieki zdrowotnej, ale na innej podstawie, byłyby inaczej traktowane przez ustawodawcę w takim samym stanie faktycznym. Z punktu widzenia zasady demokratycznego państwa prawnego brak jest obiektywnej przesłanki przemawiającej za istniejącym rozróżnieniem.’

Zwracam uwagę na zapis, że ochroną będą objęte pielęgniarki i położne podczas i w związku z wykonywaniem czynności polegających na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1–5 i art. 5 ust. 1 pkt 1–9‘.

Dla pełnego obrazu przedmiotowego zagadnienia poniżej zacytuję całe brzmienie art. 4 ust. 1 oraz art. 5 ust. 1 z projektu ustawy. Na czerwono zaznaczę te czynności, podczas których wykonywania pielęgniarki i położne nie będą objęte ochroną, gdyż  ust. 1 art. 4 ma wiecej niż pięć punktów oraz ust. 1 art. 5 ma więcej punktów niż 9.

Cytuję projekt ustawy:

Art. 4. 1. Wykonywanie zawodu pielęgniarki polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w szczególności na:
1) rozpoznawaniu warunków i potrzeb zdrowotnych pacjenta;
2) rozpoznawaniu problemów pielęgnacyjnych pacjenta;
3) planowaniu i sprawowaniu opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem;
4) samodzielnym udzielaniu w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych i medycznych czynności ratunkowych;
5) realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji;
6) orzekaniu o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo–pielęgnacyjnych;
7) edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

Art. 5. 1. Wykonywanie zawodu położnej polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w szczególności na:
1) rozpoznawaniu ciąży, sprawowaniu opieki nad kobietą w przebiegu ciąży fizjologicznej, a także prowadzeniu w określonym zakresie badań niezbędnych w monitorowaniu ciąży fizjologicznej;
2) kierowaniu na badania konieczne do jak najwcześniejszego rozpoznania ciąży wysokiego ryzyka;
3) prowadzeniu porodu fizjologicznego oraz monitorowaniu płodu z wykorzystaniem aparatury medycznej;
4) przyjmowaniu porodów naturalnych, w przypadku konieczności także z nacięciem krocza, a w przypadkach nagłych także porodu z położenia miednicowego;
5) podejmowaniu koniecznych działań w sytuacjach nagłych, do czasu przybycia lekarza, w tym ręcznego wydobycia łożyska, a w przypadku potrzeby ręcznego zbadania macicy;
6) sprawowaniu opieki nad matką i noworodkiem oraz monitorowaniu przebiegu okresu poporodowego;
7) badaniu noworodków i opiece nad nimi oraz podejmowaniu w przypadku potrzeby wszelkich niezbędnych działań, w tym natychmiastowej reanimacji;
8) realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji;
9) samodzielnym udzielaniu w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych;
10) profilaktyce chorób kobiecych i patologii położniczych;
11) rozpoznawaniu u matki lub dziecka objawów nieprawidłowości wymagających skierowania do lekarza;
12) sprawowaniu opieki położniczo–ginekologicznej nad kobietą;
13) prowadzeniu działalności edukacyjno–zdrowotnej w zakresie:
a) przygotowania do życia w rodzinie, metod planowania rodziny oraz ochrony macierzyństwa i ojcostwa,
b) przygotowywania do rodzicielstwa oraz pełnego przygotowania do urodzenia dziecka, łącznie z poradnictwem na temat higieny i żywienia.

Wnioski:

  1. Zgodnie z obowiązują ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej, pielęgniarce i położnej wykonującej zawód na podstawie umowy o pracę lub udzielającej pomocy w przypadku niebezpieczeństwa utraty życia, poważnego uszczerbku na zdrowiu pacjenta, przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariusza publicznego.
  2. Taka ochrona prawna funkcjonuje od 14 lat! Wobec powyższego informacje z MZ oraz medialne, że pielęgniarki i położne w związku z nową ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej ‘zostaną objęte ochroną przewidzianą dla funkcjonariuszy publicznych’ są nadużyciem – przypisywaniem sobie przez obecną panią minister zdrowia Ewę Kopacz i Depatrament Pielęgniarek i Położnych niezasłużonych zasług, w zakresie poprawy warunków pracy pielęgniarek i położnych  i wprowadzaniem  opinii publicznej w błąd.   
  3. W projekcie ‘nowej’ ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej zapisano, że pielęgniarka i położna podczas i w związku z wykonywaniem niektórych czynności polegających na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, będzie korzystć z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
  4. Wylano dziecko z kąpielą!!! Gdzie sens i logika w takim sposobie uregulowania kwestii ochrony dla pielęgniarek i położnych przez minister Ewę Kopacz i Depatrament Pielęgniarek i Położnych  resortu zdrowia?
  5. Wygląda na to, że ministerstwo zdrowia miało zamiar uregulować kwestię ochrony dla pielęgniarek i położnych w sposób bardziej racjonalny a wyszło . . . jak zawsze!

zanurzony w oparach absurdu, dzięki MZ

Mariusz Mielcarek

 

Zobacz także:

Aktualności według działów – nowelizacja ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej

 

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7273 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNormy zatrudnienia

Głos pielęgniarek o normach zatrudnienia.

2 min czytania
Trwa walka o przywrócenie czegoś, co nigdy nie weszło w życie… Stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 5 października 2021 r….
AktualnościNowa siatka płac

Współczynniki pracy pielęgniarek– jest ważny kompromis.

4 min czytania
Obowiązująca tabela wynagrodzeń pielęgniarek i położnych jest niesprawiedliwa i dyskryminująca w zakresie podziału na grupy W dniu wczorajszym na Ogólnopolskim Portalu Pielęgniarek…
AktualnościOferty pracy

Dodatkowa praca dla pielęgniarki. 82 godziny miesięcznie.

1 min czytania
Oferta pracy dodatkowej dla pielęgniarek Miejsce pracy: Chełm. Zakres obowiązków: Obsługa PEG, zmiana opatrunków przy PEG-u, odsysanie, zakładanie cewnika zewnętrznego. Rodzaj umowy:…
Komentarze