MZ wydało rozporządzenie w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego.

Pielęgniarka systemu.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA

z dnia 18 października 2010 r.
w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznegoNa podstawie art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1.


Rozporządzenie określa:

1) wzór graficzny systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, zwanego dalej „systemem”, będący jego oznaczeniem;
2) sposób oznakowania:
a) jednostek systemu,
b) lekarza koordynatora ratownictwa medycznego,
c) kierującego akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych,
d) osób wykonujących medyczne czynności ratunkowe,
e) ratowników z jednostek współpracujących z systemem, o których mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, zwanej dalej ,,ustawą”;
3) wymagania w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego.

 

§ 2.


Wzór graficzny systemu, będący jego oznaczeniem, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3.


Sposób oznakowania jednostek systemu określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 4.


1. Lekarz koordynator ratownictwa medycznego posiada kamizelkę ostrzegawczą, zgodną z Polską Normą ) o barwie fluorescencyjnej żółtej, z pasami z materiału odblaskowego co najmniej klasy 1, zgodnie z Polską Normą4) tablica 5, z nadrukiem koloru czarnego lub granatowego na plecach i z przodu o treści: „LEKARZ KOORDYNATOR”.
2. Kierujący akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych posiada kamizelkę ostrzegawczą, zgodną z Polską Normą o barwie fluorescencyjnej żółtej, z pasami z materiału odblaskowego co najmniej klasy 1, zgodnie z Polską Normą4) tablica 5, z nadrukiem koloru czarnego lub granatowego na plecach i z przodu o treści: „KIERUJĄCY AKCJĄ MEDYCZNĄ”.
3. Wysokość nadruków, o których mowa w ust. 1 i 2, wynosi:

1) z przodu 5 cm;
2) na plecach 15 cm.

 

§ 5.


1. Osoby wykonujące medyczne czynności ratunkowe, z wyłączeniem osób wykonujących medyczne czynności ratunkowe w lotniczych zespołach ratownictwa medycznego, są oznakowane, w zależności od pełnionej funkcji, poprzez umieszczenie na umundurowaniu naszywki z przodu oraz nadruku koloru czarnego lub granatowego na plecach na materiale odblaskowym albo na taśmie samosczepnej:

1) ,,LEKARZ”;
2) ,,PIELĘGNIARKA” lub ,,PIELĘGNIARZ”;
3) ,,RATOWNIK MEDYCZNY”.

2. Wysokość naszywki, o której mowa w ust. 1, wynosi 5 cm.
3. Wysokość nadruku, o którym mowa w ust. 1, wynosi 15 cm.

§ 6.


Ratownicy z jednostek współpracujących z systemem, o których mowa w art. 15 ust. 2 ustawy, są oznakowani poprzez umieszczenie na odzieży zewnętrznej:

1) naszywki z przodu o wysokości 5 cm z napisem „RATOWNIK”;
2) nadruku na plecach o wysokości 15 cm z napisem „RATOWNIK”;
3) naszywki z nazwą jednostki współpracującej z systemem.

 

§ 7.


1. Wymagania w zakresie umundurowania członków:

1) zespołów ratownictwa medycznego określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;
2) lotniczych zespołów ratownictwa medycznego określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

2. Umundurowanie, o którym mowa w ust. 1, spełnia także wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173).

§ 8.


1. Ubiory niespełniające wymagań określonych w niniejszym rozporządzeniu, w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego i lotniczych zespołów ratownictwa medycznego oraz w zakresie oznakowania, o którym mowa w § 6, mogą być używane nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2013 r.
2. Specjalistyczne środki transportu sanitarnego niespełniające wymagań określonych w niniejszym rozporządzeniu, w zakresie oznakowania zespołów ratownictwa medycznego i lotniczych zespołów ratownictwa medycznego, mogą być używane nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 9.


Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA

 


 

SKLEP PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

ZAPRASZA