Zobacz jakie będzie roczne wynagrodzenie konsultantów krajowych i wojewódzkich od 1 stycznia 2011 roku. Także konsultantów w dziedzinie pielęgniarstwa.

Pielęgniarstwo polskie.

Projekt

 

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 2010 r.
w sprawie wysokości maksymalnego wynagrodzenia konsultantów krajowych i wojewódzkichNa podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2009 r. Nr 52 poz. 149 i Nr 76, poz. 641 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620) zarządza się, co następuje:

§ 1.


Rozporządzenie określa wysokość maksymalnego wynagrodzenia konsultantów krajowych i wojewódzkich.

§ 2.


1. Konsultant krajowy w dziedzinie audiologia i foniatria, diagnostyka laboratoryjna, epidemiologia, genetyka kliniczna, hematologia, immunologia kliniczna, medycyna sądowa, medycyna nuklearna, mikrobiologia lekarska, patomorfologia, transfuzjologia kliniczna, toksykologia kliniczna, zdrowie publiczne otrzymuje wynagrodzenie roczne, w wysokości nie wyższej niż 24.900 zł.
2. Konsultant krajowy w dziedzinie określonej w wykazie specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych jako podstawowa dziedzina medycyny, w rozumieniu przepisów o specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów oraz w dziedzinie farmacji, z wyłączeniem konsultantów krajowych w dziedzinach, o których mowa w ust. 1, otrzymuje wynagrodzenie roczne, w wysokości nie wyższej niż 16.600 zł.
3. Konsultant krajowy w dziedzinie określonej w wykazie specjalności lekarskich jako szczegółowa dziedzina medycyny z wyłączeniem konsultantów krajowych w dziedzinach hematologia, immunologia kliniczna, toksykologia kliniczna, w rozumieniu przepisów, o których mowa w ust. 2, konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa i położnictwa oraz konsultant krajowy w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia otrzymuje wynagrodzenie roczne w wysokości nie wyższej niż 12.400 zł.
4. Przepisy ust. 1 - 3 stosuje się do konsultantów krajowych wojskowej służby zdrowia.

§ 3.


1.Konsultant wojewódzki w dziedzinie audiologia i foniatria, diagnostyka laboratoryjna, epidemiologia, genetyka kliniczna, hematologia, immunologia kliniczna, medycyna sądowa, medycyna nuklearna, mikrobiologia lekarska, patomorfologia, transfuzjologia kliniczna, toksykologia kliniczna, zdrowie publiczne otrzymuje wynagrodzenie roczne, w wysokości nie wyższej niż 9.900 zł.
2. Konsultant wojewódzki w dziedzinie określonej w wykazie specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych jako podstawowa dziedzina medycyny, w rozumieniu przepisów o specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów oraz w dziedzinie farmacji, z wyłączeniem konsultantów wojewódzkich w dziedzinie, o której mowa w ust. 1, otrzymuje wynagrodzenie roczne, w wysokości nie wyższej niż 8.300 zł.
3. Konsultant wojewódzki w dziedzinie określonej w wykazie specjalności lekarskich jako szczegółowa dziedzina medycyny, w rozumieniu przepisów, o których mowa w ust. 2 z wyłączeniem konsultantów wojewódzkich w dziedzinie hematologia, immunologia kliniczna, toksykologia kliniczna, konsultanci wojewódzcy w dziedzinie pielęgniarstwa i położnictwa oraz konsultant wojewódzki w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia otrzymuje wynagrodzenie roczne w wysokości nie wyższej niż 6.200 zł.
4. Konsultant wojewódzki, o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia , otrzymuje wynagrodzenie roczne w wysokości odpowiadającej sumie wynagrodzeń w dziedzinach, o których mowa w ust. 1 - 3, a które nie jest wyższe niż suma wynagrodzeń odpowiadających wynagrodzeniom konsultantów w województwach, w których został powołany.

§ 4.


Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.Prezes Rady Ministrów

   

SKLEP PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ZAPRASZA