Minister Kopacz zmieniła rozporządzenie w zakresie opieki dlugoterminowej. MZ rezygnuje ze "swojej autorskiej skali" i uznało wreszczie obowiązujacą na całym świecie skalę Barthel.

Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej.

 

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
z dnia 23 grudnia 2010 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej
Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm. ) ) zarządza się, co następuje:
 

§ 1.


W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz. U. Nr 140, poz. 1147, Nr 211, poz. 1645 i Nr 217, poz. 1688) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Świadczenia gwarantowane udzielane w warunkach stacjonarnych są realizowane w zakładach opiekuńczych dla osób dorosłych lub dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia; pobyt świadczeniobiorcy, który ukończył 18 rok życia i posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydłuża się do chwili ukończenia nauki.”;
2) w § 5 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Świadczenia gwarantowane, o których mowa w § 4 ust. 1, są udzielane świadczeniobiorcy wymagającemu ze względu na stan zdrowia całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a nie wymagającemu hospitalizacji w oddziale szpitalnym, który w ocenie skalą poziomu samodzielności, zwaną dalej „skalą Barthel”, otrzymał 40 punktów lub mniej. W przypadku dzieci do ukończenia 3 roku życia nie stosuje się warunku dokonania oceny skalą Barthel.
2. Do zakładu opiekuńczego nie przyjmuje się świadczeniobiorcy, który w ocenie skalą Barthel otrzymał 40 punktów lub mniej, jeżeli podstawowym wskazaniem do objęcia go opieką jest zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie.”;
3) w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Świadczenia gwarantowane, o których mowa w ust. 1, są udzielane świadczeniobiorcy, który w ocenie skalą Barthel otrzymał 40 punktów lub mniej.”;
4) załączniki nr 2 – 4 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 – nr 3 do niniejszego rozporządzenia.

 

§ 2.


Przepisy § 5 ust. 1 i 2, § 9 ust. 2 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, oraz załączniki nr 2 – 4 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych na rok 2012 i lata następne, z wyjątkiem warunku dotyczącego wymiaru czasu pracy, określonego w ostatnim akapicie ppkt 2 pkt 1 części I załącznika nr 4 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, który stosuje się do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych na rok 2015 i lata następne.
 

§ 3.


Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

MINISTER ZDROWIA

.