Ministerstwo zdrowia opublikowało rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Pielęgniarka lub położna dokonująca wpisów w dokumentacji medycznej będzie musiała podać: imię i nazwisko, tytuł zawodowy, uzyskane specjalizacje, nr prawa wykonywania zawodu oraz złożyć podpis.

Dokumentacja pielęgniarska.

 

Zobacz treść rozporzadzenia ministra zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

 

Załączniki:

Zał nr 1 - KRYTERIA OCENY STOSOWANE PRZY DOKONYWANIU WPISÓW W DOKUMENTACJI DOTYCZĄCYCH CZASU TRWANIA CIĄŻY, PORONIEŃ, URODZEŃ ŻYWYCH I MARTWYCH

Zał nr 2 - Karta obserwacji porodu

Zał nr 3 - KARTA ZLECENIA WYJAZDU ZESPOŁU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

Zał nr 4 - KARTA MEDYCZNYCH CZYNNOŚCI RATUNKOWYCH

Zał nr 5 - KARTA MEDYCZNA LOTNICZEGO ZESPOŁU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

 

.