Kontrowersyjna decyzja minister Kopacz. Zobacz nowy wykaz produktów leczniczych wchodzących w skład zestawu przeciwwstrząsowego, ratującego życie, które mogą być podawane przez pielęgniarkę, położną. Wykaz, który znacznie ograniczono!

Praktyka zawodowa pielęgniarek i położnych.

 

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA

z dnia 12 stycznia 2011 r.
w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życieNa podstawie art. 68 ust. 7 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje:
 

§ 1.


Ustala się wykaz produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym rodzajem świadczenia zdrowotnego – stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia.
 

§ 2.


Ustala się wykaz produktów leczniczych wchodzących w skład zestawu przeciwwstrząsowego, ratującego życie, które mogą być podawane przez lekarza, lekarza dentystę, felczera lub starszego felczera – stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.
 

§ 3.


Ustala się wykaz produktów leczniczych wchodzących w skład zestawu przeciwwstrząsowego, ratującego życie, które mogą być podawane przez pielęgniarkę, położną – stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.
 

§ 4.


Produkty lecznicze wchodzące w skład zestawu przeciwwstrząsowego, ratującego życie, ujęte w załącznikach nr 2 i 3 do rozporządzenia, o którym mowa w § 5, mogą być stosowane odpowiednio przez lekarza, lekarza dentystę, felczera lub starszego felczera oraz pielęgniarkę i położną do wyczerpania zapasów lub upływu okresu ich ważności.
 

§ 5.


Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie (Dz. U. Nr 236, poz. 2000 oraz z 2006 r. Nr 204, poz. 1509).
 

§ 6.


Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA

 

Uwaga! Poniżej przedstawiam załącznik nr 3 w brzmieniu według dotychczas obowiązującego rozporządzenia z 2002 roku.

 1) Antazolini hydrochloridum 50 mg/ml - 5 amp. a 2 ml;
 2) Aqua pro inj. - 5 amp. a 5 ml;
 3) Atropini sulfas 1 mg - 10 amp. a 1 ml;
 4) Calcii chloridum lub Calcii glubionas - roztwory 10 % - 10 amp. a 10 ml;
 5) Hydrocortisonum 250 mg - 5 fiol. a 250 mg + 5 amp. rozp. a 2 ml lub Methylprednizolonum 40 mg -1 fiol. a 40 mg + 1 amp. rozp., Methylprednizolonum 125 mg - 1 fiol. a 125 mg + 1 amp. rozp., Methylprednizolonum 250 mg - 1 fiol. a 250 mg + 1 amp. rozp., Methylprednizolonum 500 mg - 1 fiol. a 500 mg + 1 amp. rozp., Methylprednizolonum 1.000 mg - 1 fiol. a 1.000 mg + 1 amp. rozp.;
 6) Epinephrinum a 1 mg - 10 amp. a 1 ml;
 7) Glucosum 20 % 2 - 10 amp. a 10 ml;
 8) Natrii chloridum 0,9 % - 10 amp. a 10 ml.
Płyny infuzyjne:
 1) Calcii chloridum + Kalii chloridum + Natrii chloridum (płyn Ringera) - 1 op. a 250 ml;
 2) Glucosum 5 % - 1 op. a 500 ml;
 3) Glucosum 10 % - 1 op. a 500 ml;
 4) Natrii chloridum 0,9 % - 2 op. a 500 ml.

Z powyższego wynika, że w nowym rozporządzeniu wykaz leków zawartych w załaczniku nr 3 uległ znacznemu uszczupleniu.

Mariusz Mielcarek

 

.