"Środowisko pielęgniarek i położnych wielokrotnie informowało o wskazanych niespójnościach, które budzą kontrowersje, likwidują samodzielność zawodową i degradują rolę pielęgniarstwa rodzinnego do roli podwykonawcy lub personelu pomocniczego" - trzy pytania do ministra zdrowia.

Pielęgniarka środowiskowo - rodzinna.

.

.

 

Interpelacja
do ministra zdrowia w sprawie konieczności zmiany wadliwych zapisów zarządzenia prezesa NFZ dotyczącego podstawowej opieki zdrowotnej i pielęgniarstwa rodzinnego


Szanowna Pani Minister! Zwracamy się do Pani Minister z interpelacją w sprawie konieczności zmiany wadliwych zapisów zarządzenia prezesa NFZ dotyczącego podstawowej opieki zdrowotnej i pielęgniarstwa rodzinnego.
W związku z wciąż pogarszającą się sytuacją dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej pacjentów przewlekle chorych pielęgniarki i położne zrzeszone w Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie zwróciły się do mnie z apelem o zmianę wadliwych i niespójnych zapisów w zarządzeniach prezesa NFZ.
Według naczelnej i okręgowej rady pielęgniarek i położnych zmiany zapisów kolejnych zarządzeń prezesa NFZ dotyczących zasad zawierania i realizacji umów na rok 2011, mających umocowanie w zarządzeniu prezesa NFZ nr 74/2010/DSOZ, nie gwarantują pielęgniarkom i położnym zachowania uczciwej konkurencji przy podpisywaniu kontraktów NFZ. Dodatkowo przyczyniają się do ograniczenia samodzielności zawodowej pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej, a tym samym pozbawiają pacjentów świadczeń z zakresu pielęgniarskiej opieki w miejscu zamieszkania.
Podstawowa opieka zdrowotna jest elementarną częścią systemu ochrony zdrowia, dlatego kontrowersje wzbudza fakt, że to płatnik decyduje, gdzie i komu należą się te świadczenia gwarantowane i który ze świadczeniodawców odgrywa najważniejszą na tym rynku rolę.
Okręgowa rada pielęgniarek i położnych wprost wskazuje wadliwe zapisy zarządzeń prezesa NFZ. Z rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 20 października 2005 r. jednoznacznie wynika, że głównym miejscem świadczeń pielęgniarki POZ jest miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy, a nie gabinet pielęgniarki POZ. Tymczasem wedle zapisów zarządzenia prezesa NFZ podstawowa opieka zdrowotna to przede wszystkim udzielanie świadczeń pielęgniarskich w gabinecie pielęgniarki POZ (warunki ambulatoryjne), co w praktyce pozbawia profesjonalnej opieki pielęgniarskiej pacjentów przewlekle chorych z ograniczoną sprawnością psychoruchową.
Inne nieścisłości, które wskazują pielęgniarki i położne, to brak wskazania, który ze świadczeniodawców jest odpowiedzialny za transport materiału biologicznego z domu pacjenta do badań diagnostycznych. Wiele kontrowersji budzi również niedookreślenie pojęcia „pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej” i stosowanie bardzo ogólnego określenia „pielęgniarki POZ”, przez co dochodzi np. do łączenia stanowisk pielęgniarki zatrudnionej w gabinecie zabiegowym z pielęgniarką POZ (rodzinną).
Środowisko pielęgniarek i położnych wielokrotnie informowało o wskazanych niespójnościach, które budzą kontrowersje, likwidują samodzielność zawodową i degradują rolę pielęgniarstwa rodzinnego do roli podwykonawcy lub personelu pomocniczego. W związku z powyższym prosimy Panią Minister o odpowiedź na pytania:
1. Czy do ministerstwa docierają sygnały o niespójnych zapisach zarządzeń prezesa NFZ?
2. Czy wskazane przez środowisko pielęgniarek i położnych wadliwe zapisy zarządzeń prezesa NFZ zostaną niezwłocznie zmienione?
3. Czy możliwy jest powrót do koncepcji medycyny rodzinnej i pielęgniarstwa rodzinnego, w której lekarz i pielęgniarka realizowaliby świadczenia zdrowotne przede wszystkim w miejscu zamieszkania (pobytu pacjenta)?

Z poważaniem
Posłowie Jadwiga Wiśniewska i Stanisław Szwed
Warszawa, dnia 19 stycznia 2011 r.

 

Zobacz także:

Artykuł z Gazety Pielęgniarki i Położnej:

ZAMACH MZ I NFZ NA SAMODZIELNOŚĆ ZAWODOWĄ PIELĘGNIAREK ŚRODOWISKOWO - RODZINNYCH

Aktualności według działów: pielęgniarka poz, położna poz

 

 


  

 PIELĘGNIARSTWO W OPIECE DŁUGOTERMINOWEJ 2010

 

W pierwszej części publikacji Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej zaprezentowano organizację opieki nad osobami starszymi, przewlekle chorymi oraz niepełnosprawnymi. Natomiast w części zasadniczej poruszono szczególowe zagadnienia w zakresie pielęgniarstwa w opiece długoterminowej. Autorzy publikacji w przedmowie podkreślają fakt, że podjęto także specjalistyczne zagadnienia dotyczące opieki nad chorymi wentylowanymi mechanicznie, chorymi w stanie apalicznym oraz  opieki długoterminowej nad dziećmi. Jeden z rozdziałów poświecono omówieniu specyfiki opieki długoterminowej nad chorymi umysłowo upośledzonymi oraz uzależnionymi. W książce zaprezentowano także zagadnia związane z opieką długoterminową w warunkach domowych oraz profilaktyką i leczeniem odleżyn. Ostatnią część publikacji stanowią aneksy zawierające wzory dokumentacji prowadzonej przez pielęgniarki opieki długoterminowej. 

 

Zapraszam do Sklepu Pielęgniarek i Położnych

.