MZ informuje - minister Kopacz nowelizuje siatkę płac obowiązująca w publicznych zoz, gdyż "brak podwyżki wynagrodzeń w odniesieniu do pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej, zarówno w 2010, jak i w 2011 r., spowoduje, iż wynagrodzenie części grup pracowników otrzymujących wynagrodzenie jednoskładnikowe (zasadnicze) będzie znacznie odbiegać od wynagrodzenia minimalnego obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r".

Wynagrodzenie pielęgniarek i położnych.

.

.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA

z dnia ...................... 2011 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej

 Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.


W rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 8 czerwca 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 52, poz. 543, z późn. zm.) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.


Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Tabela miesięcznych

stawek wynagrodzenia zasadniczego

Kategoria zaszeregowania 

Kwota w zł

 

I

 

1020 - 1400

II

 

1020 - 1410

III

 

1020 - 1420

IV

 

1030 - 1430

V

 

1040 - 1470

VI

 

1060 - 1570

VII

 

1080 - 1690

VIII

 

1100 - 1810

IX

 

1120 - 1930

X

 

1140 - 2050

XI

 

1160 - 2170

XII

 

1180 - 2290

XIII

 

1200 - 2420

XIV

 

1230 - 2600

XV

 

1300 - 2850

XVI

 

1440 - 3100

XVII

 

1580 - 3350

XVIII

 

1720 - 3650

XIX

 

1860 - 3950

XX

 

2000 - 4250

XXI

 

2150 - 4550

XXII

 

2320 - 4850

U Z A S A D N I E N I E

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej stanowi wypełnienie upoważnienia zawartego w art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.). Jego celem jest dostosowanie miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego do wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w 2011 roku.

W planie budżetu na 2011 rok nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej. Brak podwyżki wynagrodzeń w odniesieniu do pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej, zarówno w 2010, jak i w 2011 r., spowoduje, iż wynagrodzenie części grup pracowników otrzymujących wynagrodzenie jednoskładnikowe (zasadnicze) będzie znacznie odbiegać od wynagrodzenia minimalnego obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r. (zwłaszcza w czterech pierwszych kategoriach zaszeregowania tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 8 czerwca 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 52, poz. 543, z późn. zm.)).

W związku z tym należy skorygować wysokość stawek wynagrodzenia zasadniczego w ww. kategoriach zaszeregowania, tak aby nie odbiegały one od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (1.386 zł), określonego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 października 2010 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2011 r. (Dz. U. Nr 194, poz. 1288). Z tego też względu w tabeli podniesiono wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania z kwoty 1.280 zł do kwoty 1.400 zł, w II kategorii z kwoty 1.300 zł do kwoty 1.410 zł, w III kategorii z kwoty 1.320 zł do kwoty 1.420 zł oraz w IV kategorii z kwoty 1.370 zł do kwoty 1.430 zł.

Należy dodać, że wynagrodzenie jednoskładnikowe (zasadnicze) otrzymują przeważnie pracownicy podejmujący pracę po raz pierwszy, którzy nie otrzymują dodatku za wysługę lat, a w przypadku gdy pracodawca nie tworzy funduszu premiowego, również premii.
Projekt przewiduje wejście w życie rozporządzenia po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
Przedmiotowy projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597) i w związku z tym nie podlega notyfikacji.

Powyższe uzasadnienie pochodzi ze strony internetowej ministerstwa zdrowia