Zezwolenie na prowadzenie indywidualnej praktyki pielęgniarki i położnej podrożeje o 38% !!! Kosztowało do tej pory 50 zł. Teraz będzie kosztowało 69 zł. Jakoś związek i samorząd pip w tej sprawie nie protestowały. Może dlatego, że podwyższone opłaty wpłyną na konta . . . okregowych izb pip.

Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych.

Opłata za wydanie zezwolenia na prowadzenie praktyki zawodowej pielęgniarki i położnej, którą pobiera okręgowa izba pip w nowej ustawie o działalności leczniczej została określona w wysokości "2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego – w przypadku praktyki zawodowej". Ten wskaźnik za 2010 rok wynosi 3 430,73 zł. Dwa procent z tej kwoty to 68,6146 zł. Po zaokrągleniu do pełnego zlotego to: 69 zł.

Mariusz Mielcarek