Pielęgniarki i położne nie mają nic do roboty, dlatego owocem "współpracy" pomiędzy władzami samorządu zawodowego a ministerstwem zdrowia jest ustawowy nakaz zgłaszania do izby miejsc wykonywania zawodu. W ciągu 14 dni od podjęcia pracy! A wszystkie już zatrudnione pielęgniarki mają zrealizować ten obowiązek do 31 marca 2012 roku. Ja tego nakazu nie wypełnię w ramach ruchu obywatelskiego nieposłuszeństwa!

Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych.

Z

.

.

W uchwalonej w dniu 1 lipca 2011 roku ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej (ustawa teraz zostanie skierowana do senatu) zapisano:

Art. 19. 1. Pielęgniarka i położna mogą wykonywać zawód:
1) w ramach umowy o pracę;
2) w ramach stosunku służbowego;
3) na podstawie umowy cywilnoprawnej;
4) w ramach wolontariatu;
5) w ramach praktyk zawodowych wymienionych w art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
2. Pielęgniarka i położna wykonujące zawód w formach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 – 3, są obowiązane, w terminie 14 dni od dnia nawiązania stosunku służbowego lub zawarcia umowy, poinformować o tym fakcie okręgową radę pielęgniarek i położnych właściwą ze względu na miejsce wykonywania zawodu, wskazując:
1) numer dokumentu poświadczającego posiadanie prawa wykonywania zawodu albo ograniczonego prawa wykonywania zawodu;
2) datę zatrudnienia i stanowisko, a w przypadku umów na czas określony datę zakończenia umowy;
3) miejsce wykonywania zawodu.
3. Pielęgniarka i położna wykonujące zawód w formach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 – 3, są obowiązane poinformować okręgową radę pielęgniarek i położnych, właściwą ze względu na miejsce wykonywania zawodu
, o rozwiązaniu albo wygaśnięciu umowy w terminie 14 dni od dnia rozwiązania albo wygaśnięcia umowy.

Art. 101. Pielęgniarka i  położna wykonujące w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy zawód w formach, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 – 3, przekazują dane, o których mowa w art. 19 ust. 2, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 104. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r., . . . .

 

Natomiast podczas plenarnego posiedzenia sejmu w dniu 29 czerwca 2011 roku poseł Piotr Cybulski w ramach dyskusji nad ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej zapytał:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Art. 19 omawianego projektu stanowi, że pielęgniarka i położna, wykonując zawód, są obowiązane w terminie 14 dni od dnia nawiązania stosunku służbowego lub zawarcia umowy poinformować o tym fakcie okręgową radę pielęgniarek i położnych właściwą ze względu na miejsce wykonywania zawodu, wskazując numer dokumentu poświadczającego posiadanie prawa wykonywania zawodu albo ograniczonego prawa wykonywania zawodu, datę zatrudnienia i stanowisko, w przypadku umów na czas określony – datę zakończenia umowy, a po trzecie miejsce wykonywania zawodu. Pielęgniarka i położna, wykonując zawód, są obowiązane poinformować okręgową radę pielęgniarek i położnych właściwą ze względu na miejsce wykonywania zawodu o rozwiązaniu albo wygaśnięciu umowy w terminie 14 dni od daty rozwiązania albo wygaśnięcia umowy. Zacytowane przeze mnie przepisy autentycznie brzmią jak kolejny biurokratyczny wymysł. Pojawia się pytanie o sens i celowość takiej regulacji. Proszę mi wskazać inny zawód, którego przedstawiciel ma obowiązek zgłaszać, gdzie i od kiedy podjął pracę oraz gdzie i kiedy rozwiązał stosunek pracy. Dziękuję
bardzo. (Oklaski)

Odpowiedzi na powyższe pytanie z nieukrywaną szczerością udzielił Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Haber, który wyraził poniżej cytowaną myśl:

"(...) Sprawa dotycząca konieczności zgłaszania miejsca zatrudnienia przez panie pielęgniarki i położne. Zapis ten wynika z chęci zarówno środowiska pielęgniarek i położnych – myślę tutaj o Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych – jak i stanowiska Ministerstwa Zdrowia zmierzającego do tego, żeby uzyskać mimo wszystko pełniejszą i bardziej aktualną wiedzę na temat tego, ile mamy obecnie pracujących, aktywnych zawodowo pielęgniarek i położnych. Dane, którymi dysponuje Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, są danymi nieprecyzyjnymi. One nie zawierają aktualnych informacji i w związku z tym, jeżeli tych danych nie będziemy aktualizować, to takiej informacji będziemy pozbawieni i nie będziemy w stanie odpowiednio planować działań zmierzających do tego, aby ten poziom pielęgniarek i położnych, które pracują w systemie, dostosowywać do potrzeb tego systemu (...)"

Analizując omawiany zapis zawarty w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej oraz odpowiedź wiceministra zdrowia można stwierdzić, że mamy do czynienia z sytuacja naganną i skandaliczną zarazem. Otóż dowiadujemy się, że działający od ponad 20 lat samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych, posiada informacje w zakresie liczby pielęgniarek i położnych, które są "danymi nieprecyzyjnymi" oraz  "nie zawierają aktualnych informacji". A warto wiedzieć, że  prowadzenie rejestrów pielęgniarek i położnych to podstawowe ustawowe zadanie samorządu zawodowego, który jest finansowany z obowiązkowych składek członkowskich. W tej sytuacji bulwersujący jest także fakt, że ministerstwo zdrowia wpompowało miliony złotych w centralny i okręgowe rejestry pielęgniarek i położnych w formie dotacji. Skandalem jest to, że niewywiązujący się z ustawowych obowiązków samorząd zawodowy w porozumieniu z ministerstwem zdrowia obarcza teraz dodatkowymi obowiązkami poszczególne pielęgniarki i położne. Teraz ministerstwo i Naczelna Rada PiP lansują rozwiązanie: pielęgniarki i położne  policzcie się same! Poświęcając na to własny czas i pieniądze. A wymierną korzyścią dla samorządu będzie wyższa ściągalność składek.

Ja powyższego obowiązku nie będę realizował. Zwłaszcza, że ustawa nie zawiera żadnych sankcji. 

Namawiam także innych do obywatelskiego nieposłuszeństwa!

NIE DLA INWIGILACJI!!!

Przykłady, kiedy samorząd zawodowy "załatwia swoje sprawy" i "wywalcza przywileje dla siebie" będę przedstawiał na Portalu na bieżąco. 

I jeszcze jedno. Pan wiceminister w sejmie mówi: Zapis ten wynika z chęci zarówno środowiska pielęgniarek i położnych – myślę tutaj o Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych. Otóż zapewniam, że w opinii wielu pielęgniarek i położnych w Polsce opinia naszego środowiska zawodowego nie jest tożsama z "chęciami" Naczelnej Rady PiP.    

Mariusz Mielcarek

.

Zobacz także:

23 maja 2010 roku - W projekcie nowelizacji ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej układ samorzadowo - ministerialny obdarował nas uciążliwą procedurą. Pielęgniarka lub położna będzie musiała w ciągu 14 dni od zatrudnienia w każdym miejscu, poinformować izbę o tym fakcie. Także w ciągu 14 dni będzie musiała poinformować izbę o zakończeniu każdego zatrudnienia. Pytanie brzmi: po co? 36 KOMENTARZY!

.

Komentarze użytkowników

#1  2011.07.05 07:28:04 ~bb

Kpina! co? księżniczki nie umieją sprawdzić sobie od kogo indywidualnie wpływają obowiązkowe składki na izby? kasa nie śmierdzi, ale żeby przejrzeć zestawienia wpływów to już za ciężka praca? szykuje się nam powrót komuny, niestety!

#2  2011.07.05 12:23:18 ~***

No i proszę sami zobaczcie, jak nasze panie Naczelne i okręgowe są chętne do pracy. To jest kpina -powinny oddać wszystkie dotychczasowe nasze pieniądze. Co jeszcze wyjdzie na jaw o naszych zapracowanych Naczelnych i okręgowych. Chcemy znać całą prawdę - nich w końcu ministerstwo ujawni te wszystkie machloje.

#3  2011.07.05 15:40:50 ~p.MARIUSZU

Popieram p.Mariuszu! , wiele wskazuje na to, że jakaś/kieś "lyderky" Z INNYMI medykami, coś zdrowo nakombinowały.Nie umiejętność zebrania danych, odnawiania tych danych, wskazuje na wiedzę i umiejętności, wywodzące się z metodologii badań naukowych(na tym szczeblu czego to jest odbiciem? )-PRZYJMUJĄC NAJBARDZIEJ ŁAGODNĄ/OPTYMISTYCZNĄ OPCJĘ!

#4  2011.07.05 17:05:30 ~zła

Od początku powstania IP płacę na nie składki.Jeśli są one potrzebne, niech utrzymuje je resort zdrowia. Zmusili nas do podpisania zgody na potrącanie nam składek na rzecz IP. Jakim prawem? Czy nasz dyplom nie upoważnia nas do pracy? Czy jeszcze musi być opinia IP? Niech ujawnią zarobki przewodniczących wszystkich regionów.

#5  2011.07.05 19:07:42 ~piel

A TO WCALE NIE BYŁOBY GŁUPIE ODRAZU WYSZŁO BY JAK NA DŁONI JAK DUŻO PIELĘGNIAREK BRAKUJE W NASZYM KRAJU ! TYLKO,ŻE TO BĘDZIE ZAWSZE ZAKAMUFLOWANE ! ZRESZTĄ I TAK ZROBIĄ Z NAMI CO ZECHCĄ ! PIELĘGNIARKAMI ŁATWO MANIPULOWAĆ !

#6  2011.07.05 22:38:16 [email protected]

Panie Mariuszu. Czemu ma służyć wyzwalanie niepotrzebnych emocji w temacie, który Pan poruszył? Pan - z racji tego, iż nie jest Pan pielęgniarzem - z tytułu zapisów ustawy o zawodzie pielęgniarek i położnych i tak nie ma żadnych zobowiązań! A może byśmy w ramach ,protestu" nie podpisywali w ogóle list obecności? Przestańmy się ośmieszać! Jaki macie interes w tym, by ukrywać, że jest nas za mało! Czy lepszym w/g Pana sposobem byłoby np. śledzenie każdej indywidualnie - w ilu zakładach pracuje? Podstawą prowadzenia gospodarki planowej jest właśnie stworzenie rzetelnej bazy danych - zaproponujcie zatem inny sposób ich pozyskiwania!

#7  2011.07.06 04:29:47 ~G.Pigwa

Ja się pytam, jakim prawem urzędnik państwowy, nawołuje do obywatelskiego nieposłuszeństwa? Czy wojewoda wielkopolski już o tym wie?

#8  2011.07.06 09:14:03 ~wojewoda

P.G.Pigwo, to nie jest argument, na mocy Ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej u Pań pielęgniarek, taka struktura myślenia została sformalizowana już w 1996 r.Posiada one zapis, że Art. 4. 1. Wykonywanie zawodu pielęgniarki polega na udzielaniu przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje(.),świadczeń zdrowotnych, a w szczególności świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz z zakresu promocji zdrowia." Formalnie wskazane jest NIEPOSŁUSZEŃSTWO NA STANOWISKACH MAJĄCYCH WPŁYW NA SPOSÓB ROZUMIENIA/INTERPRETACJI ZAWODU-Art. 4.3. Za wykonywanie zawodu pielęgniarki przez osobę, o której mowa w ust. 1, uważa się również: 1) nauczanie zawodu pielęgniarki; 2) prowadzenie prac naukowo-badawczych w dziedzinie pielęgniarstwa; 3) kierowanie pracą zawodową pielęgniarek i położnych;

#9  2011.07.06 09:16:32 ~wojewoda

Cd. TRZEBA SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO ROZMOWY Z KOBIETAMI, DLA KTÓRYCH NORMALNYM/PRAWIDŁOWYM JEST prawny OPIS ZAWODU, w którym pielęgniarką jest ta świadcząca opiekę pielęgniarską, albo NIE ŚWIADCZĄCA OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ( PRZEZ PROWADZENIE PRAC NAUKOWO-BADAWCZYCH, KIEROWANIE PRACĄ ZAWODOWĄ PIELĘGNIAREK).Postawa Redaktora nie zrobi żadnego wrażenia. G.Pigwo-gdzie się podziały te pieniądze, o które czepia się Redaktor!

#10  2011.07.06 09:30:55 ~wojewoda

Cd.do powierzonych przez państwo polskie operacji zliczenia pielęgniarek(dodawania, co prawda powyżej 2) oraz spisania o nich informacji, poukładania informacji w zbiory (nie potrzeba żadnej metodologii badań tylko potrzebna jest PRAWIDŁOWA METODOLOGIA MYŚLENIA, w tedy nie będzie też BEZSENSÓW typu jest, ale nie jest pielęgniarką! P. G. Pigwo jak z takimi rozmawiać?

#11  2011.07.06 11:29:12 ~Inez

.jak nie wiadomo o co chodzi to chodzi o KASĘ, szmal, składeczki zwany haraczem od NASZYCH POBORÓW pielęgniarskich OT CO ! Ministerstwo wie,że nas ubywa i ,że przyjdzie czas ,że się NAS nie doliczą nawet im panienki z Izb nie pomogą.

#12  2011.07.06 19:53:59 ~xyz

Brawo! Ja przyłączam się do protestu. Również nie mam zamiaru zgłaszać cokolwiek do izby. Nie będę wykonywać za kogoś pracy. To, ile nas jest powinno być znane od dawna, to jedyna ich "praca" i nawet tego nie znają? Niezły bajzel tam mają. No i oczywiście znowu powołują się na nas - pielęgniarki, że rzekomo to my chcemy same się policzyć. Kiedy minister zdrowia przejrzy na oczy i zlikwiduje ten twór w postaci izb? Jak długo będzie pozwalał prowadzić się na sznurku nierobów?

#13  2011.07.06 21:09:48 ~piel

Minister wie co robi cwana lisica wystarczy na nią spojrzeć i na to co nam pielęgniarkom dobrego zrobiła ! KONSEKWENTNIE SKŁÓCA,RÓŻNI PŁACAMI W NAUCZYCIELSTWIE ZASADY OBOWIĄZUJĄ W PIELĘGNIARSTWIE CIĄGŁE UPODLENIE! KOPACZOWA TO MINISTER LEKARZY !

#14  2011.07.07 16:23:01 ~kombinator

Szanowni internauci! Rzeczywistość jest taka, że informacje o liczbie pielęgniarek pochodzą m.in. z danych kontraktowych NFZ. Wynika z nich, że jest nas 220 000. Tymczasem każdy wie, że wiele z tych osób występuje w tamtych dokumentach wielokrotnie.Czyli, żeby rozpoznać rynek pracy w naszym zawodzie,trzeba albo samemu się rzetelnie przedstawić / przy tym wyjdą na wierzch machlojki lekarzy wpisujących do ofert kontraktowych "martwe dusze" lub nieobecne/, albo Izby pójdą w teren i będą liczyć "stado na pastwisku". Zastanówmy się, co lepsze.

#15  2011.07.07 16:32:16 ~kombinator

Inna sprawa: samorządy zawodowe funkcjonują w Polsce na podstawie art.17 ust.1 Konstytucji RP. Przeciwko temu zapisowi prawnemu występowała zawsze partia PiS / można się o tym przekonać - jak się tylko chce/. Jednak główny "pryncypał" tego portalu - Pan Mariusz, zdeklarował się onegdaj przeciwko tamtej parii by poprzeć obecną / pamiętamy, pamiętamy Panie Mariuszu! /. Tak więc obecna "akcja" jest albo zwykłą błazenadą albo chorobą o powszechnie znanych objawach. Owszem, był pewien gość, który ogłosił, że "jest za, a nawet przeciw", ale ani Pan Mariusz nie jest osobą tego formatu, ani odgrzewany tekst nie jest w stanie nikogo porwać.Ot, wyskok Filipa z Konopii.

#16  2011.07.07 16:37:11 ~kombinator

Co do pieniędzy, to po raz kolejny przypominam, że decydujemy o tym my sami poprzez swoich zaangażowanych przedstawicieli. Zbliżają się terminy zjazdów sprawozdawczo wyborczych - okręgowych i krajowego. Komu się dotychczasowa polityka nie podoba - "WSZYSTKIE RĘCE NA POKŁAD! ". A w styczniu sobie porównamy, co się zmieniło po Waszych wypowiedziach w tym portalu, a co było zwykłym ujadaniem przestraszonego pekińczyka spod kanapy.

#17  2011.07.07 17:16:51 ~DO 16

PISZESZ:Zbliżają się terminy zjazdów sprawozdawczo wyborczych - okręgowych i krajowego- PIELĘGNIARKI MAJĄ PRZEDSTAWICIELI-JADĄC NA SPRAWOZDANIE WEZMĄ Z SOBĄ DANE.MOŻNA TEŻ ZEBRAĆ DANE WG.PESELI PŁACĄCYCH, CZASAMI SIĘ PRZEJŚĆ DO PRACUJĄCYCH KOLEŻANEK.

#18  2011.07.07 17:36:50 ~do 16

Można też pogadać z ludźmi pracującymi w Urzędzie Skarbowym, Policji Skarbowej, Urzędzie Statystycznym-jak radzą sobie z tego typu problemami, czy pożądany jest do tego typu rozwiązywania problemów specjalista, jak tak to jaki?

#19  2011.07.07 18:34:00 ~eliszka

Myślę, że zapis ten został dodany w związku z nową ustawą o działalności leczniczej, nakazującą izbom pielęgniarskim i lekarskim prowadzenie rejestru praktyk, dokonywaniem wpisów i skreślaniem z rejestru w trybie 14 dni od zaistniałych zmian.

#20  2011.07.10 04:47:57 ~#

A jak pielęgniarka pracuje w dwóch miejscsch np. w szpitalu na umowie o pracę i na umowę zlecenie w NZOZ to musi zgłosić jeden i drugi etat? Jeżeli tak to jak oni w tych Izbach dojdą ładu z liczeniem nas?

#21  2011.07.10 13:11:22 ~kombinator

Choćby po numerze prawa wykonywania zawodu.

#22  2011.07.18 00:36:23 ~look

Moje drogie to że policzył nas NFZ DLA PANI MINISTER WIEMY (TAM JEST WYSZCZEGÓLNIONA NIE TYLKO LP NAS ALE TEŻ MIEJSCA PR Z KTÓRYCH SPŁYWAJĄ ŚRODKI ! CHODZI O ZWOLNIENIA - ODEBRANIE KIEROWNICZYCH UPRAWNIEŃ, WIEKSZEJ PŁACY ! WIADOMO ILU LEKARZY PO STUDIACH JEST DO OBSTAWIENIA NA PIELĘG STOŁKACH (NACZELNE ,ODDZIAŁOWE , KIEROWNICY ITP) ! BATALIA SIE TOCZY!

#23  2011.07.28 14:19:13 ~piel

Ten portal staje się nudny !

#24  2011.08.08 21:10:25 ~owczar

Ja sie pytam. Po co nam w ogóle izby? Mam dyplom, indywidualna praktykę, sama płacę za swoje szkolenia CZEMU MAM UTRZYMYWAĆ RZESZĘ BAB działających na moją niekorzyść? NIE, NIe, Nie!

#25  2011.08.13 23:17:27 ~do 24

Może wreszcie się ujawnią opiekunki czyli specjalistki od opieki i zmienią nazwę na odpowiadająca do ich działalności. Pielęgniarki i pielęgniarze zajmujący się pielęgnowaniem pacjenta otworzą swoją izbę, czy innego rodzaju zrzeszenie.Jak donosi Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwo to w Polsce NIE MAMY PIELĘGNIARSTWA, to tylko JEST OPIEKUŃSTWO.Informacje tą podało to naukowe towarzystwo w ramach promocji książki( nie wiadomo czy to według Nightingale, czy ICN)"Florence Nightingale napisała "Uwagi o Pielęgniarstwie" dla opiekunów sprawujących opiekę nad chorymi w domu i to jest zadziwiające, jak wiele pierwotnych zasad pozostaje nadal aktualnych."http://www.ptp.na1.pl/.

#26  2011.08.13 23:19:07 ~do 24

Cd.NIECH SIĘ PANIE Z PTP zdecydują na nazwę:1) obszaru w którym rzecz się dzieje;2)czynności opisującej działanie;3)osoby wykonującej czynność(przedstawiciela zawodu.Jeżeli piszą, że książka skierowana jest do 'opiekunów'( nazwa przedstawiciela zawodu), czynność-'opieka', to i obszar powinien mieć nazwę OPIEKUŃSTWO.Może problem tkwi w tym, że opiekunki podszyły się pod pielęgniarki i pielęgniarzy?

Dodaj komentarz