Upominki za 14 tysięcy złotych. Dla kogo?

Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych.

Uchwała nr 220/V/2011

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 15 czerwca 2011 r.
w sprawie zakupu upominków dla wszystkich członków organów Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 41, poz. 178; z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 91, poz. 410; z 1998 r. Nr 106, poz. 668; z 2000 r. Nr 120, poz. 1268; z 2002 r. Nr 62, poz. 559, Nr 153, poz. 1271, Nr 240, poz. 2052; z 2004 r. Nr 92, poz. 885; z 2007 r. Nr 176, poz. 1237, z 2010 r. Nr 200, poz. 1326) uchwala się, co następuje:

.
§ 1.1 Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych postanawia, dokonać zakupu upominków dla członków organów Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.
2. Na realizację uchwały przeznacza się kwotę 14.000 złotych (słownie: czternaście tysięcy złotych) ujętą w planie budżetu NIPiP na rok 2011 poz. „Wydatki NRPiP” pkt 8.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Sekretarz NRPiP         Skarbnik NRPiP             Prezes NRPiP
  Tomasz Niewiadomski      Hanna Gutowska        Elżbieta Buczkowska