Teraz izby pip mogą nakładać na pielęgniarki i położne kary finansowe - takie rozwiązanie spotkało się z totalną krytyką naszej grupy zawodowej. W nowej ustawie o samorządzie pielęgniarek i położnych zapisano kary: karę pieniężna od 1 000 do 10 000 zł, upomnienie, naganę, zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w podmiotach leczniczych oraz zakaz pełnienia funkcji z wyboru w izbach pip, ograniczenie do wykonywania zawodu, zawieszenie i pozbawienie prawa wykonywania zawodu.

Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych.

.

Pos

Zobacz materiał wideo o karach finansowych dla pielęgniarek i położnych z lipca ubiegłego roku. Poniżej prezentujemy linki do artykułów na Portalu, które poruszały problematykę kar finansowych. Jeszcze niżej tekst z nowej ustawy o samorządzie pip.

Zobacz także:

15 lipca 2010 roku - Jednak MZ utrzymało zapisy o karach finansowych dla pielęgniarek i położnych w projekcie ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych. "Karę pieniężną orzeka się na cel społeczny związany z ochroną zdrowia w wysokości od 1.000 do 10.000 zł". 10 KOMENTARZY.

Aktualnosci według działów - nowelizacja ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych

3 listopada 2009 roku - Kary pieniężne dla pielęgniarek i położnych. Pani Buczkowska: "To dla pielęgniarek i położnych bardzo wysokie kwoty, ale nie sprzeciwiamy się propozycji ministerstwa". Pani Garwacka–Czachor: "Izba będzie podtrzymywać sprzeciw wobec tego rozwiązania". Pani Buczkowska to prezes, a pani Garwacka–Czachor wiceprezes Naczelnej Izby PIP. Może powinny uzgodnić panie wspólne stanowisko samorządu w tej sprawie przed wypowiedziami dla mediów? 15 KOMENTARZY.

28 października 2009 roku - Katalog kar, które można orzec wobec pielęgniarki i położnej zaproponowany w projekcie nowelizacji ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych zawiera karę pieniężną (od 1 000 do 10 000 zł). MZ: "Element sankcji majątkowej pozwala bowiem na bardziej efektywną realizację celów karania w ramach odpowiedzialności zawodowej." Jakie jest Wasze zdanie w tej sprawie? Zobacz wysokość kar dla lekarzy. 18 KOMENTARZY.

W nowej ustawie o samorządzie pielęgniarek i położnych z dnia 1 lipca 2011 roku zapisano:

Art. 60.

1.   Sąd pielęgniarek i położnych może orzec następujące kary:

1)   upomnienie;

2)   naganę;

3)   karę pieniężną;

4)  zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w podmiotach leczniczych na okres od 1 roku do 5 lat;

5)  zakaz pełnienia funkcji z wyboru w organach samorządu na okres od 1 roku do 5 lat;

6)  ograniczenie zakresu czynności w wykonywaniu zawodu na okres od 6 miesięcy do 2 lat;

7)  zawieszenie prawa wykonywania zawodu na okres od 1 roku do 5 lat;

8)   pozbawienie prawa wykonywania zawodu.

2.  Sąd pielęgniarek i położnych, orzekając karę przewidzianą w ust. 1 pkt 6 albo 7, może dodatkowo orzec karę wymienioną w ust. 1 pkt 4.

Art. 61.

1.   W przypadku orzeczenia kar przewidzianych w art. 60 ust. 1 pkt 4–8 sąd pielęgniarek i położnych może zarządzić opublikowanie orzeczenia w biuletynie właściwej okręgowej izby.

 2.  W przypadku obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej wykonujących czasowo i okazjonalnie zawód pielęgniarki lub położnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sąd pielęgniarek i położnych orzeka kary, o których mowa w art. 60 ust. 1 pkt 1–3.

Art. 62.

1.   Karę pieniężną orzeka się w wysokości od 1 000 zł do 10 000 zł na cel społeczny związany z ochroną zdrowia.

2.   Karę pieniężną orzeka się samoistnie lub obok kar wymienionych w art. 60 ust. 1 pkt 4–7.