Teraz izby pip mogą nakładać na pielęgniarki i położne kary finansowe - takie rozwiązanie spotkało się z totalną krytyką naszej grupy zawodowej. W nowej ustawie o samorządzie pielęgniarek i położnych zapisano kary: karę pieniężna od 1 000 do 10 000 zł, upomnienie, naganę, zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w podmiotach leczniczych oraz zakaz pełnienia funkcji z wyboru w izbach pip, ograniczenie do wykonywania zawodu, zawieszenie i pozbawienie prawa wykonywania zawodu.

Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych.

Zobacz materiał wideo o karach finansowych dla pielęgniarek i położnych z lipca ubiegłego roku. Poniżej prezentujemy linki do artykułów na Portalu, które poruszały problematykę kar finansowych. Jeszcze niżej tekst z nowej ustawy o samorządzie pip.

 

W nowej ustawie o samorządzie pielęgniarek i położnych z dnia 1 lipca 2011 roku zapisano:

 

Art. 60.

1.   Sąd pielęgniarek i położnych może orzec następujące kary:

1)   upomnienie;

2)   naganę;

3)   karę pieniężną;

4)  zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w podmiotach leczniczych na okres od 1 roku do 5 lat;

5)  zakaz pełnienia funkcji z wyboru w organach samorządu na okres od 1 roku do 5 lat;

6)  ograniczenie zakresu czynności w wykonywaniu zawodu na okres od 6 miesięcy do 2 lat;

7)  zawieszenie prawa wykonywania zawodu na okres od 1 roku do 5 lat;

8)   pozbawienie prawa wykonywania zawodu.

2.  Sąd pielęgniarek i położnych, orzekając karę przewidzianą w ust. 1 pkt 6 albo 7, może dodatkowo orzec karę wymienioną w ust. 1 pkt 4.

Art. 61.

1.   W przypadku orzeczenia kar przewidzianych w art. 60 ust. 1 pkt 4–8 sąd pielęgniarek i położnych może zarządzić opublikowanie orzeczenia w biuletynie właściwej okręgowej izby.

 2.  W przypadku obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej wykonujących czasowo i okazjonalnie zawód pielęgniarki lub położnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sąd pielęgniarek i położnych orzeka kary, o których mowa w art. 60 ust. 1 pkt 1–3.

Art. 62.

1.   Karę pieniężną orzeka się w wysokości od 1 000 zł do 10 000 zł na cel społeczny związany z ochroną zdrowia.

2.   Karę pieniężną orzeka się samoistnie lub obok kar wymienionych w art. 60 ust. 1 pkt 4–7.