Izby pielęgniarskie odmawiały przyjmowania wniosków o rejestrację indywidualnych praktyk pielęgniarek i położnych zatrudnionych na kontraktach w szpitalach. Interweniowało Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych Kontraktowych. MZ: izba pip nie ma podstaw do nieprzyjmowania przedmiotowych wniosków!!!

Pielęgniarka i położna na kontrakcie w szpitalu.

..

 

Ustawa o działalności leczniczej wprowadziła możliwość wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej w oparciu o umowy kontraktowe w szpitalach. Pielęgniarka lub położna musi tylko taką praktykę zarejestrować w okręgowej izbie pielęgniarek i położnych. W tym celu musi wystąpić ze stosownym wnioskiem do izby. Po wejściu w życie ustawy o działalności leczniczej pielęgniarki i położne występowały ze stosownymi wnioskami do izb, lecz te w niektórych przypadkach odmawiały przyjmowania przedmiotowych wniosków. Wobec powyższego Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych Kontraktowych interweniowało w tej sprawie w resorcie zdrowia. W opinii ministerstwa izby pip nie mają podstaw prawnych do odmowy przyjmowania wniosków o wpis do rejestru praktyk wykonywanych w szpitalach. Zobacz przedmiotową opinię.

Mariusz Mielcarek

.

Zobacz także:

Jakie obowiązkowe ubezpieczenie OC będzie musiła wykupić od 1 stycznia 2012 roku pielęgniarka lub położna, pracująca na kontrakcie np. w szpitalu.