Pielęgniarki rodzinne prowadzące własne podmioty - konkurencyjne dla lekarzy zatrudniających w swoich firmach pielęgniarki poz - zostaną zmiecione z rynku usług medycznych. Powód: pacjent będzie w deklaracji wyboru wybierał świadczeniodawcę i JEDNOCZEŚNIE lekarza, pielęgniarkę i położną. TAK STANOWI PROJEKT USTAWY!

Pielęgniarki i położne poz.

 

Zobacz projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

 

 

Dla całości obrazu przytaczam dotychczasowe brzmienie art. 28:

"Art. 28.
1. Świadczeniobiorca ma prawo wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej spośród lekarzy, pielęgniarek i położnych ubezpieczenia zdrowotnego nie częściej niż dwa razy w roku kalendarzowym, a w przypadku każdej kolejnej zmiany wnosi opłatę w wysokości 80 złotych, z zastrzeżeniem art. 56b i art. 69b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.16)), art. 153 ust. 7a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z późn. zm.17)) i art. 115 § 1a Kodeksu karnego wykonawczego. Nie dotyczy to przypadku zmiany miejsca zamieszkania i sytuacji zaprzestania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez wybranego lekarza, pielęgniarkę i położną podstawowej opieki zdrowotnej oraz innych przyczyn niezależnych od woli świadczeniobiorcy."

Podkreślam: dotychczas pacjent wybierał lekarza, pielęgniarkę i położną podstawowej opieki zdrowotnej spośród lekarzy, pielęgniarek i położnych ubezpieczenia zdrowotnego natomiast proponowana zmiana skutkuje tym, że pacjent będzie wybierał ŚWIADCZENIODAWCĘ i JEDNOCZEŚNIE wskazywał lekarza, pielęgniarkę, położną udzielających świadczeń opieki zdrowotnej U TEGO SAMEGO ŚWIADCZENIODAWCY!!!

Zobacz propozycję treści uwag do ministerstwa zdrowia, które można składać w ramach konsultacji zewnętrznych.

Zobacz pismo do ministra zdrowia

Mariusz Mielcarek

Zobacz także:

Artykuł z Gazety Pielęgniarki i Położnej - zamach na samodzielność zawodową pielęgniarek rodzinnych 32 KOMENTARZE