Stanowisko Prezesa Porozumienia Zielonogórskiego w sprawie prac zespołu ds. poz, który doprowadził do przygotowania projektu nowelizacji ustawy, dotyczącej deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej.

Pielęgniarka i położna poz.

..

 

 

Na Portalu Pielęgniarek i Położnych starałem się przedstawić jak najwięcej informacji w zakresie naszej sprawy czyli doprowadzenia do zmiany zapisów w projekcie nowelizacji ustawy, która wprowadza nowe regulacje w zakresie deklaracji wyboru. Zapisy w projekcie ustawy w mojej ocenie dają podstawy do różnych interpretacji, także do takiej, że wprowadzenie ich w życie będzie skutkowało narzuceniem pacjentowi „jednoczesnego” wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej wykonujących świadczenia zdrowotne „u tego samego świadczeniodawcy”. Taka interpretacja będzie skutkowała w praktyce likwidacją podmiotów prowadzonych przez pielęgniarki i położne. Dla pełnego obrazu sytuacji konieczne było przeanalizowanie przez redakcję Portalu, procesu powstawania projektu nowelizacji. Analiza tego procesu dokonana poprzez wgląd w dostępne na stronach internetowych protokoły i notatki ze spotkań zespołów powołanych przez ministerstwo zdrowia nie doprowadziła do znalezienia przeze mnie wyrażanych opinii, które upoważniały by do wyrażenia poglądu, że nowelizacja ma być „narzędziem”  do eliminacji samodzielnych podmiotów pielęgniarek i położnych z podstawowej opieki zdrowotnej. To nie zmienia faktu o skandalicznym traktowaniu naszej grupy zawodowej przez ministerstwo zdrowia w kontekście prac zespołów ds. poz powołanych przez ministra zdrowia. Natomiast faktem jest, że głównym przyczynkiem do nowelizacji ustawy były problemy dotyczące rozliczeń finansowych z NFZ. Tak wynika z notatek z posiedzeń przedmiotowych zespołów oraz licznych doniesień mediowych. Wobec powyższego uznałem, że kolejnym krokiem powinno być nawiązanie przeze mnie kontaktu z organizacjami, które wraz z ministerstwem zdrowia wypracowały zapisy nowelizacji. Skontaktowałem się więc z prezesem federacji Porozumienie Zielonogórskie panem Jackiem Krajewskim.

Skutkiem rozmowy z prezesem PZ jest przesłana w dniu dzisiejszym poniżej cytowana informacja:
"Intencją członków zespołu ds. poz pracującego nad tą nowelizacją, nie było eliminowanie praktyk pielęgniarek i położnych. Intencją zespołu nie było także wprowadzenie rozwiązania, że pacjent będzie musiał u tego samego świadczeniodawcy dokonać wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej. Natomiast intencją zespołu działającego przy ministerstwie zdrowia było by deklaracja nie traciła ważności w przypadku zmiany miejsca pracy przez lekarza, pielęgniarki czy położnej. Obecnie zapisy powodują, że w przypadku zmian w tym zakresie zarówno pacjenci jak i świadczeniodawcy mają problemy z uzyskaniem czy rozliczeniem świadczeń".
.

Można stwierdzić, że powyżej cytowana opinia jest dobrą informacją dla „naszej sprawy”. Tak samo jak komunikat ministerstwa zdrowia z dnia 3 listopada 2011 roku.
.

Od poniedziałku podejmujemy dalsze działania.
Pozdrawiam
Mariusz Mielcarek

.

Zobacz także:

Aktualności według działów - zamach na samodzielność pielęgniarek i położnych rodzinnych

.

Komentarze użytkowników

#1  2011.11.18 17:36:16 ~gość

To mamy światełko w tunelu .ale tak naprawdę mnie te dwie interpretacje nie przekonują,jednak ktoś pilnował tego żeby zapis był niejasny.Musimy żądać zmiany w zapisie ustawy tak by była zrozumiała i nie prowokowała do różnych interpretacji.

#2  2011.11.18 17:47:37 ~333

Projekt zmin w ustawie przedstawiło do mz kollegium piel.i poł. „ W przypadku zaprzestania przez lekarza poz, pielęgniarkę poz lub położną poz udzielania świadczeń u świadczeniodawcy, świadczeniodawca udziela świadczeń świadczeniobiorcom zadeklarowanym do określonego lekarza poz , pielęgniarki poz lub położnej poz, do czasu dokonania ponownego wyboru lekarza poz, pielęgniarki poz lub położnej poz. Świadczeniodawca zobowiązany jest do podjęcia działań zmierzających do zachowania norm dotyczących liczby świadczeniobiorców, określonych warunkami zawierania umów. Złożone uprzednio deklaracje zachowują swoją ważność do czasu ponownego złożenia deklaracji przez świadczeniobiorcę”

#3  2011.11.18 17:51:20 ~w

Dlaczego nie mam zaufania do dobrych intencji prezesa PZ?

#4  2011.11.18 18:00:07 ~gość....

Nie rozumiem więc jednego, jeżeli taka jest interpretacja Ministerstwa Zdrowia i PZ to dlaczego zapis jest tak niejasny i zagmatwany ,dlaczego nie można było ująć tego w tak zrozumiały sposób jak wyżej zacytowane wyjaśnienia .i pomimo wszystko coś mi się tutaj nie podoba.Mam nadzieję Panie Mariuszu że dalsze działania doprowadzą do pozytywnego załatwienia "naszej sprawy". A przy okazji chciałabym w imieniu swoim i koleżanek podziękować Panu za zaangażowanie.

#5  2011.11.18 18:29:08 ~poz

Dokładnie tak powinien brzmieć ten zapis. dlaczego tak się więc mz stawia i nie zmieni paru zdań?

#6  2011.11.18 18:31:56 ~333

Panie Mariuszu -bardzo Panu dziękujemy za wsparcie!

#7  2011.11.18 18:51:13 ~Pro100wo3

Nie radzę jednak przedwcześnie popadać w narcyzm! Nadal pamiętamy dzięki komu Milczarku, utopiono polskie pielęgniarki w bagnie śmieciowych umów! Przypominam, ze prawdziwa prywatyzacja wszystkich szpitali rusza dopiero od przyszłego roku! Jeszcze nigdy tak wielu nie zawdzięczało tak wiele złego tak niewielu!

#8  2011.11.18 21:23:54 ~UWAGA!!!!

To oczywiste ,nic co wychodzi spod pióra PZ ,nie jest dobre dla pielęgniarek đrodowiskowych. Pamiętajcie o tym! Ponadto dlaczego lekarze i to głównie Ci ,należący do PZ zaczęli nagle wysyłać pielęgniarki na kursy środowiskowych ?

#9  2011.11.18 21:28:51 ~p.Mariuszu

Pana wypowiedź JEST zdumiewająca! Czy w Polsce nie ma ludzi KOMPETENTNYCH, którzy umiejętnie napiszą zdania do aktów normatywnych? Czy Pan wierzy w nieświadomość USTAWODAWCY ? A tworzenie "przypadkowych" sytuacji, to z jakiej szkoły wpływu na grupę?

#10  2011.11.18 23:44:22 ~Kora

Koleżanki! Na stronach www.izbapiel.org.pl jest stanowisko NRPiP. Przeczytajcie. Ja nie wierzę w dobre intencje PZ. Dlaczego nie można napisać ustawy w taki sposób, by nie budziła wątpliwości? Dlaczego nie można przyjąć zapisów proponowanych przez Kolegium Piel.i Poł? Organizujmy się nadal w terenie i wspierajmy nawzajem. Musimy pokazać, że jest nas dużo i stanowimy zwartą grupę. NIE ODPUSZCZAMY! Takie jest stanowisko pielęgniarek w moim województwie.

#11  2011.11.19 08:41:38 ~Do Kory

Zgadzam sie z Tobą i niech to dotrze do wszystkich. PZ od samego początku wejścia ustawy o samodzielności zawodu pielegniarki i położnnej było temu przeciwne.Nie spoczną ,póki spółki pielęgniarek i położnych nie znikną z rynku. Pytanie ,dlaczego oni decydują o naszej działalności ,o zakresie naszych obowiązków ,co mamy mieć ,a czego nie .Najczęściej to pierwsze. Może temu warto się przyjrzeć !

#12  2011.11.19 12:07:21 ~do10,11

Pomijając rozważania na temat aktów wykonawczych opisujących min. zawód pielęgniarki,zawód pielęgniarki a ich Kodeks Etyki, jaką w rzeczywistości polityką, kierowali się ludzie w niej czynnie uczestniczący i mający istotny wpływ na jej działania przez np. ostatnie 10 lat, w stosunku do pielęgniarek w tym i środowiskowych? A rola samych liderów, wywodzący się z grupy pielęgniarek i piastujących istotne stanowiska w kształtowaniu grupy ?

#13  2011.11.19 14:07:14 ~Kora

Do~10,11 Pytanie ze wszech miar słuszne, ale dziś nie odpowiem Ci na nie. Mam własne przemyślenia ( gorzkie niestety). Myślę, że to temat na osobną dyskusję i przyjdzie na to czas. Dzisiaj mamy coś innego do zrobienia i tym musimy się przede wszystkim zająć. W każdej sytuacji trzeba szukać pozytywów - zobacz: pielęgniarki zaczynają ze sobą współpracować, walczyć o swoje. Biorą SWOJE sprawy w SWOJE ręce. I to jest dobre. Może cała ta sytuacja da początek innej polityce w korporacji? Oby!

#14  2011.11.19 14:28:06 ~do 13

USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Związek zawodowy jest dobrowolną i samorządną organizacją ludzi pracy, powołaną do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych Art.2.1. Prawo tworzenia i wstępowania do związków zawodowych mają pracownicy bez względu na podstawę stosunku pracy, członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, jeżeli nie są pracodawcami.

#15  2011.11.19 16:33:25 ~piel

Czy prezes PZ to osoba decydująca o służbie zdrowia w Polsce. Co to za autorytet? Po co my w ogóle zwracamy uwagę na tę osobę! Najwyższy czas wystawić swoje reprezentantki i żądać obecności na rozmowach w MZ, gdzie będą poruszane sprawy pielęgniarstwa. To my nimi jesteśmy i nie życzę sobie, aby w moim imieniu zabierali głos reprezentanci innych zawodów!

#16  2011.11.19 19:10:36 ~sympatyk

Cytat z zarządenia Prezesa NFZ dot POZ z 17.11.2011 par.11 pkt2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, świadczeniodawca udziela świadczeń świadczeniobiorcom zadeklarowanym do określonego lekarza poz, pielęgniarki poz lub położnej poz, do czasu dokonania ponownego wyboru lekarza poz, pielęgniarki poz lub położnej poz. Świadczeniodawca zobowiązany jest do podjęcia działań zmierzających, do zachowania zalecanych norm dotyczących liczby świadczeniobiorców. Złożone uprzednio deklaracje zachowują swoją ważność do czasu ponownego złożenia deklaracji przez świadczeniobiorcę. To jest chyba zgodne ze stanowiskiem kolegium.

#17  2011.11.19 20:14:54 ~w

Owszem ten zapis jest zgodny z tym co chce Kolegium.I dlaczego ma nie zostać, przecież daje świadczenidawcy dużo czasu na zebranie ponownych deklaracji, a w tym czasie, jeżeli świadczeniobiorca nie złoży deklaracji do innego świadczeniodawcy, to pieniądze i tak dostaje wcześniej wybrany podmiot.Ale PZ ten zapis nie zadawala, chcą zapisu takiego, jaki jest w nowelizacji do ustawy.Czyli pacjent ma wybrać świadczenidawcę, a wtedy nie trzeba będzie zbierać ponownych deklaracji na osobę, która odeszła.Czyli dajcie nam pieniądze, bo nam się należą.Ale deklaracji ponownie zbierać nie będziemy.

#18  2011.11.19 20:24:04 ~w

Zaponowana zmiana w utawie daje możliwość różnych interpretacji. O likwidacji naszych praktyk było już dużo, więc napiszę o jeszcze jednej;przez wybieranie świadczeniodawcy i dopiero tam wskazywanie lekarza, pielęgniarki, położnej, może dać wskazówki dla lekarzy prowadzących poz: musimy zatrudnić wszystkie te osoby, które reprezentują te poszczególne zawody. Nawet jeżeli teraz nie zartudniali pielęgniarek i położnych. to je zatrudnią.A o co chodzi, o kasę.Czy pozwolimy sobie zabrać z jednej strony samodzielność, a z drugiej pieniądze? Oto jest pytanie

#19  2011.11.19 23:00:25 ~???

1*** Tekst ujednolicony na 01.10.2011 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.Art. 5. Użyte w ustawie określenia oznaczają:41) świadczeniodawca: a) podmiot wykonujący działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, b) osobę fizyczną inną niż wymieniona w lit. a, która uzyskała fachowe uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych i udziela ich w ramach wykonywanej działalności gospodarczej.http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-27-sierpnia-2004-r-o-swiadczeniach-opieki-zdrowotnej-finansowanych-ze-srodkow-publicznych/ 2***"do czasu dokonania ponownego wyboru lekarza poz, pielęgniarki poz LUB położnej poz." -no to jedną z nich trzeba będzie wybrać.3***Jaki okres czasu ma świadczeniodawca do udzielenia PACJENTOWI INFORMACJI o zaistniałej sytuacji np. odejścia lekarza, pielęgniarki, położnej?

#20  2011.11.20 00:20:44 ~???

Czy USTAWODAWCA oprócz jasnego i precyzyjnego( NIE wieloznacznego) formułowania aktów prawnych, MA OBOWIĄZEK przy tworzeniu prawa stosować wiedzę naukową (umożliwia precyzowanie myśli)i prawną(zapobiegać NIE prawu)? Projekt z dnia 16.11.2011 r.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia………………2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/proje_rozp_dzilecz_181120111.pdf DLACZEGO NIKT SIĘ POD TYM NIE PODPISAŁ?

#21  2011.11.20 12:18:31 ~tomek

do uwagi :na kursy środowiskowych to słały już parę lat temu izby -to był przymus, więc to one nam to wszystko zafundowały

#22  2011.11.20 17:38:20 ~do -tomek-

Za to, że jak piszesz ,na kursy środowiskowych to słały już parę lat temu izby -to był przymus, więc to one nam to wszystko zafundowały" powinnaś właśnie Izbom podziękować a nie ,wytykać" im z negatywnym zabarwieniem ,zafundowanie" tego! Trochę wysiłku intelektualnego z Twojej strony pozwoli Ci zrozumieć wypowiedź kol. o nicku ,uwaga". To, że akurat teraz lekarze wysyłają pielęgniarki właśnie na takie kursy świadczy o KONIECZNOŚCI ich posiadania wobec wymogów NFZ-tu! Ciesz się głuptasiu, że taki kurs już masz i może zdobądź się na słowo dziękuję w stosunku do sprawców Twojego ,osiągnięcia" - Ty masz już w przodzie to, co inni mają jeszcze w tyle!

#23  2011.11.20 20:46:37 ~piel

Dlaczego tal usilnie bronisz izb? To, że mamy już ukończony kurs - nic nam nie pomogło. Pielęgniarki lekarzy wystarczy, że rozpoczną taki kurs i już mogą pracować jako "po-zówki"! Po drugie brzydko wypowiadasz się pod adresem ~tomka. Czyżbyś coś zawdzięczała izbom, a może jesteś jedną z nich!

#24  2011.11.20 21:49:32 ~do 21,22,

Kurs pielęgniarek i położnych środowiskowych trzeba było ukończyć ,aby pracować w srodowisku.Obecnie lekarze z POZ wysyłają na kursy pielegniarki ,które są zatrudnione w ich placówkach - w gabinetach zabiegowych ,rejestracji itp. Pytanie po co ? Pracują po kilkanaście ,a nawet więcej lat i kiedyś nikt im nie proponował żadnych szkoleń, tym bardziej nie związanych z wykonywaną pracą .

#25  2011.11.20 21:59:38 ~~wiem~

Pracuję jako pielęgniarka w przychodni , od dwudziestu lat w gabinecie zabiegowym i rejestracji.Wcześniej w szpitalu .Wiem ,że nasze szefostwo należy do PZ.W tej chwili jestem na kursie pielegniarki środowiskowej ,na wiosnę pójdzie koleżanka .O dziwo! Znalazły się pieniądze na kursy .Teraz rozumiem o co w tym wszystkim chodzi .Moja siostra jest piel.środowiskową rodziną w tej samej miejscowości .Jak mam jej spojrzeć w oczy?

#26  2011.11.20 22:33:55 ~@!@!@!@!

Kto z Czytelników pamięta i możne przypomnieć, jak brzmi określenie opisujące osobnika, w który DEKLARUJE jedno (Tak )i robi coś odwrotnego (NIE)?

#27  2011.11.21 07:18:40 ~prezes?

Dlaczego prezes PZ ma nam cokolwiek wyjaśniać? Dlaczego wszystkie zarządzenia i warunki naszej pracy mają swoje źródło w Porozumieniu Zielonogórskim ?

#28  2011.11.21 13:54:35 ~w

Tuż przed końcem konsultacji w sprawie zmiany ustawy, uaktywniła się naczelna izba.Zastanawiam się tylko, czy jest to spowodowane naszą działalnością, czy może liczy na inne podejście do sprawy nowego ministra. Ale to mniej istotne, ważne że apelują o niewprowadzanie poprawki, dzięki

#29  2011.11.21 15:59:48 ~hania

Dlaczego izby w małopolsce organizują kursy,izby same nam szkodzą

#30  2011.11.21 19:13:08 ~pomyśl!

Dlaczego Ministerstwo drowia pozwala na to ,aby PZ ustalało reguły, wyznaczało zasady i warunki pracy pielęgniarek i położnych rodzinnych? Może warto temu się przyjrzeć dokładnie ,a znajdziemy odpowiedzi na wiele pytań.

#31  2011.11.21 22:06:33 ~!!!!!!!!!!

"intencją nie było eliminowanie pielęgniarek i położnych".Błagam ,chyba w to nie wierzycie .Jak tylko pozwolimy na wejście ustawy w życie ,to wszystko będzie jasne.Dlatego nie możemy do tego dopuścić ! 1 Jeszcze jedno .PZ już przygotowuje się do zmian. Wysyła pielęgniarki i położne zatrudnione w przychodniach na kursy środowiskowych

#32  2011.11.21 22:16:16 ~~Uwaga~

Zapamiętajcie .Pan prezes i całe PZ nigdy nie miał i nie ma dobrych intencji w stosunku do pielęgniarek i położnych środowiskowych i całego środowiska pielegniarsko - położniczego. Od samego początku ,wejścia w życie ustawy o samodzielności zawodu pielęgniarki i położnej "kopie pod nami dołki"Z roku na rok coraz głębsze.

#33  2011.11.21 23:40:10 ~gość

Dlaczego izby organizują kursy- bo wszystkie płacimy składki i to nie małe, zwłaszcza te które pracują na etatach. Każdy ma prawo się szkolić i zmienić sobie pracę na lepszą.Jest kapitalizm i konkurencja. Czemu na podkontrakcie w szpitalu mam pracować za 3000/m-c brutto skoro ustawodawca daje mi wybór i mogę pracować w środowisku za 7000/m-c. Mieć soboty i niedziele wolne. Odprowadzić spokojnie dziecko do przedszkola i normalnie żyć.

#34  2011.11.22 06:00:07 ~do gościa

Proponuję otworzyć działalność i podpisać umowę z NFZ -stworzyć gabinet,zebrać deklarację na te owe 7000/m-c i powodzenia.Wtedy spokojnie możesz odprowadzać dziecko do przedszkola.Powodzenia

#35  2011.11.22 09:13:53 ~~do gości

7 000 ,dobrze by było tyle zarabiać ! Skoro tak dobrze jest liczyć cudze pieniądze, to należy brać pod uwagę wszystko,tzn.czynsze za gabinety i utrzymanie ich ,podatki ,zus-y ,dojazd do pacjenta na własny koszt bez względu na odległość,zakup sprzętu i materiałów .Drogi "gościu" czy o to nam chodzi? Każdy walczy o swoje ,a nie siedzi w potfelu innym i rozpowszechnia nie sprawdzone informacje. Wolne soboty i niedziele to nie nasz wymysł ,kolejny pomyśł ,który wyszedł od życzliwego PZ.Pracowałyśmy tak od wielu lat .Jak tak bardzo wszystko analizujesz to sprawdź dlaczego to zmieniono .

#36  2011.11.22 09:21:40 ~gość - 3

Izby organizują wiele kursów nie tylko dla pielęgniarek i położnych środowiskowych .Między innymi dla dobra innych pielęgniarek . Składki płacimy wszyscy. I jeszcze jedno ,ustawodawca daje nam wybór ,ale nie tak do końca ,czego wynikiem jest cała ta dyskusja.

#37  2011.11.22 11:04:00 ~Do 36

Kiedy izby będą organizowały specjalizacje dla pielęgniarek, które SĄ, i NIE SĄ "DALEJ ZWANE"? Jaki tytuł będzie miał ich absolwent? Rozpatrując różne warianty sytuacji społecznej w jakiej może znaleźć się pielęgniarka, jak ustawodawca prawnie i realnie zabezpieczył pielęgniarce, możliwość wyboru między umową o pracę i kontraktem? Zakaz dyskryminacji jest zapisem w polskim prawie, dlaczego nadal ustawodawca pomija możliwość pełnienia dyżurów medycznych(w rozumieniu jak inni z wyższym wykształceniem np:lekarz, farmaceuta,diagnosta laboratoryjny)pielęgniarkom z wyższym wykształceniem?

#38  2011.11.22 12:14:08 ~ 33,34,itd

O tych wszystkich problemach powinno się rozzmawiać w Izbach Pielegniarskich .Po to wybieramy tam naszych przedstawicieli,aby reprezentowali nasze problemy . Nawiasem mówiąc ,kończyłam kursy ,ale niestety sama musiałam za nie zapłacić .Moja OIPiP,organizuje co najwyżej szkolenia i są one bezpłatne i dostępne dla każdego, kto chce zdobyć więcej wiadomości na różne interesujące nas tematy,pomocne w naszej pracy.

#39  2011.11.22 13:03:36 ~Anka

Dobre inetncje PZ.Oni na siłę próbują tą ustawę przepchnąć taką jak jest.Poproszono Ministra Arłukowicza o spotkanie, w piśmie przewodnim napisano, że należy koordynować opiekę pielęgniarską i położniczą w środowisku,To Oni powinni rozwiązywać powszechne problemy na NAJNIŻSZYM SZCZEBLU ( problemów by nie było gdyby wcześniej nie manipulowali zakresem działań w POZ zrzucając co się da na Nas), do bardziej efektywnego wykorzystania ograniczonych środków finansowych ( do naszych pieniędzy).To wszystko w imię dobra pacjenta OCZYWIŚCIE Mam nadzieję, że Izby będą uczestniczyć w tym spotkaniu, albo zorganizują swoje, bo same pisma to może być trochę za mało. http://www.federacjapz.pl/download/2192/2011.11.21%20pismo%20do%20MZ.pdf Jak widać według niektórych oświadczać i pisać to jedno, a po cichu nadal robić swoje to drugie ! Tylko pytanie jak takim gołosłownym ludziom ufać?

#40  2011.11.22 13:52:10 ~gość - 3

To przykre ,że wytykamy sobie ile kto zarabia. Wejdź koleżanko ,kolego na potral lekarzy czy innych grup zawodowych,nigdzie nie znajdziesz takiej dyskusji ,tyle zawiści ,wrogości co tutaj Jeśli ktoś zarabia więcej od Ciebie ,to należy go piętnować ? A może warto samemu powalczyć i postarać się! Brak wzajemnej lojalności, porozumienia ,zazdrość -to najczęściej zarzuca się nam pielęgniarkom .Innych problemy łączą ,a nas dzielą . A czytają wszyscy . Kłania się odrobina taktu ,bo na lojalnośc nie ma co liczyć .

#41  2011.11.22 13:55:59 ~do Anki!

Dziękuję Ci Aniu ,oby wszyscy tak myśleli ja Ty .

#42  2011.11.22 20:23:40 ~UWAGA!

Tyle się mówi ,że ustawa ma na uwadze dobro pacjenta .Bzdura .Rozmawiałam z pacjentami ,im jest wszystko jedno .Do tej pory jeśli chciał zmienić lekarza w danej przychodni to zmieniał, o ile oczywiście miał wybór,jeśli nie, to wybierał inną przychodnię .Podobnie jest z pielegniarka czy położną rodzinną .To wszystko na ten temat.

#43  2011.11.23 22:55:12 ~gość 33

Do zrobienia kursu środowiskowej zmobilizował mnie sołtys w mojej rodzinnej miejscowości , gdzie odziedziczyłam dom wsi. Taka wiocha zakuta dechami gdzie diabeł mówi dobranoc, a na pomoc pielęgniarki środowiskowej można czekać, czekać i czekać. Jak już przyjedzie to odfajkuje zlecenie lekarskie i już jej nie ma.Ludziska we wsi dobre, znam ich wszystkich. Skoro wyszła propozycja od nich , przeliczyłam czy mi się to opłaci, ilu będę mieć potencjalnych klientów i wyliczyłam koleżanki,że to lepszy interes od szpitalnego.A sołtys mi obiecał utwardzić drogę do gabinetu i postawić ławki przed gabinetem w ogrodzie.Chciał jeszcze żebym zajęła się dziećmi ze szkoły podst.ale to kiepski interes.

#44  2011.11.24 19:58:23 ~gość 33

Odp. Pacjenci to nie klienci,a praca w środowisku to nie interes.Nie ma znaczenia czy to "wiocha zakuta dechami" czy miasto.Wszędzie ludzie potrzebują naszej pomocy .ŻyczĘ ,abyś czerpała z tej pracy dużo satysfakcji,oddała swoje zaangażowanie i mam nadzieję ,że nie będziesz odfajkowywać zleceń jak Twoja poprzedniczka.Powodzenia i więcej optymizmu

#45  2011.11.25 12:31:27 ~_z_

Kiedyś obowiązywał wymóg przepracowania w środowisku min. 2 lat , aby przystąpić do kursu kwalifikacyjnego. Co się z tym stało?

#46  2011.11.27 15:13:22 ~do -z-

Kiedyś,aby pracować w "środowisku " koniecznie trzeba było mieć kurs środowiskowej ,później uzupełniony do rodzinnej .W chwili obecnej opiekę wyjazdową nocną i świąteczną mogą sprawować wszystkie pielegniarki bo dostali ten kontrakt lekarze.Nie wspomnę i dokumentacji ,która obowiązywała pielegniarki i położne rodzinne, a obecnie innych nie obowiązują. Tak się właśnie dzieje .Nam kłody pod nogi, a im wszystko na tacy.

#47  2011.11.27 19:06:26 ~do 44

Gdybyś uaktualniła wiedzę z zakresu zdrowia publicznego to słowo klient, biznesplan,optymalizacja środków,strategia działań itd są na porządku dziennym wśród pracowników ochrony zdrowia prowadzących własny biznes.Tylko przy prawidłowo skalkulowanym planowaniu można zapewnić optymalną opiekę pielęgniarską opartą na diagnozie pielęgniarskiej rodziny.

#48  2011.11.27 19:16:57 ~gość

Jak to jest, że panie przedstawiacie siebie jako te pokrzywdzone przez ustawodawcę, skoro ogromna liczba spółek pielęgniarskich zatrudniając swoje koleżanki proponuje płacę sięgającą 25-30% stawki kontraktowej.Lekarze w tym przypadku są bardziej szczodrzy bo to jest ok. 40%.Dotyczy to np. opieki długoterminowej, gdzie kontraktujecie świadczenia, a następnie zatrudniacie koleżanki ze szpitala za psie pieniądze do świadczenia tych usług.

#49  2011.12.01 19:09:49 ~INFERMIERA

Brawo nareszcie ktoś dopatrzył sie tej wstrętnej hipokryzij która uprawjaja nasze kolezanki po fachu.B.BRZYDKO A FE.

#50  2016.01.19 21:34:48 ~położna

No cóż, lekarz zatrudnia pielęgniarkę na pełnym etacie i ona pracuje tylko u niego. Wy szpitalne nie dosyć że macie pewną pracę i wypłatę w szpitalu i tam powinnyście pozostać, wskakujecie z doskoku w środowisko, zabieracie pracę innym środowiskowym i jeszcze chciałybyście otrzymywać tyle samo co zatrudnione na pełnym etacie- TYLKO POGRATULOWAĆ BEZCZELNOŚCI I AROGANCJI ! Pielęgniarki środowiskowe nie włażą do szpitali na dyżury.A gdyby tak zaczęły-jakie małybyście o nich zdanie, gdyby pozbawiały was dyżurów?

Dodaj komentarz