Minister zdrowia przesyła do konsultacji projekt rozporządzenia o SOR. Do projektu wpływają bardzo liczne i merytoryczne opinie. Uwag nie zgłasza Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz … władze Naczelnej Izby PiP. A można było poruszyć sprawę 20% dodatku oraz liczby zatrudnionych pielęgniarek! Izba nie zabiera głosu kiedy chodzi o nasze miejsca pracy i wynagrodzenia za pracę w szczególnych warunkach!

Pielęgniarstwo ratunkowe.

Nie chce się wierzyć, że Izba nie zabiera głosu w ramach konsultacji społecznych, dotyczących rozporządzenia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego. Zapisy w tym rozporządzeniu dotyczą miedzy innymi regulacji mających wpływ na miejsca pracy pielęgniarek. Wymagane kwalifikacje. Obsadę. Jednocześnie była to wspaniała okazja do podjęcia dyskusji o 20% dodatku za pracę w szpitalnym oddziale ratunkowym.

 

Mariusz Mielcarek

Poniżej cytuje stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego.


Opinia Konsultanta Krajowego i Konsultantów Wojewódzkich w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego do projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego z dnia 13 października 2011
.

Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa i sprawnego funkcjonowania Szpitalnych Oddziałów ratunkowych przesyłamy uwagi dotyczące projektu rozporządzenia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego.
W przedstawionym do konsultacji projekcie w § 13. mówiącym o minimalnych zasobach kadrowych oddziału zapis w naszej opinii jest niewystarczająco precyzyjny, pozwalając na subiektywna i dowolna interpretacje osobom zarządzającym szpitalnymi oddziałami ratunkowymi, nie uwzględniając bezpieczeństwa pacjentów, pracy personelu i optymalnego funkcjonowania oddziałów.
W odniesieniu do § 5 cytowanego projektu rozporządzenia proponujemy uszczegółowienie o zapisy dotyczących personelu:
1. Obszar segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć – co najmniej 2 etaty pielęgniarskie na każde z tych miejsc na dobę, w tym w obszarze segregacji medycznej co najmniej 1 pielęgniarka na każdej zmianie posiadająca specjalizacje w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego lub ukończony kurs kwalifikacyjny z pielęgniarstwa ratunkowego, z wyłączeniem p.3 §6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz.U.07.55.365) dotyczącego stanowiska rejestracji medycznej jako niezależnego od pielęgniarki obszaru segregacji medycznej i przyjęć.
2. Obszar resuscytacyjno - zabiegowy – co najmniej 2,8 etatu pielęgniarskiego na dobę na jedno łózko, pielęgniarka posiadająca specjalizacje w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, lub ukończony kurs kwalifikacyjny z pielęgniarstwa ratunkowego lub anestezjologii i intensywnej opieki.
3. Obszar wstępnej intensywnej terapii – co najmniej 2,8 etatu pielęgniarskiego na dobę na jedno łózko, pielęgniarka posiadająca specjalizacje w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki lub ukończony kurs kwalifikacyjny z pielęgniarstwa ratunkowego lub anestezjologii i intensywnej opieki.
4. Obszar terapii natychmiastowej - co najmniej 1 pielęgniarka na każda ze sal (zabiegowa i opatrunków gipsowych) na każdym dyżurze, pielęgniarka spełniająca wymagania pielęgniarki systemu w rozumieniu ustawy o PRM z dnia 8 września 2006 (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z pózn. zm.) Art. 3 p. 6.
5. Obszar obserwacyjny - co najmniej 1 pielęgniarka na każde 4 stanowiska obserwacyjne, pielęgniarka spełniająca wymagania pielęgniarki systemu w rozumieniu ustawy o PRM z dnia 8 września 2006 (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z pózn. zm.) Art. 3 p. 6.
6. Obszar konsultacyjny - co najmniej jedna pielęgniarka na każdej zmianie na obszar.
W odniesieniu do stanowiska Pielęgniarki oddziałowej – wymiar jednego etatu pielęgniarskiego na dobę, spełniająca wymagania pielęgniarki systemu w rozumieniu ustawy o PRM z dnia 8 września 2006 (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z pózn. zm.) Art. 3 p. 6. oraz posiadająca co najmniej 3 letni staż pracy w oddziałach pomocy doraźnej, izbach przyjęć lub pogotowiu ratunkowym dla pielęgniarki specjalistki i co najmniej 4 letni staż pracy w oddziałach pomocy doraźnej, izbach przyjęć lub pogotowiu ratunkowym dla pielęgniarki posiadającej ukończony kurs kwalifikacyjny w wymaganych dziedzinach.
Ponadto postulujemy aby w wymiarze całego oddziału równoważnik wynosił co najmniej 6 etatów pielęgniarskich posiadających specjalizacje  w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii, pediatrii, kardiologii lub pielęgniarek posiadających kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii, pediatrii, kardiologii. Na każdej zmianie była obecna co najmniej 1 pielęgniarka/pielęgniarz posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, oraz jedna posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, chirurgii, pediatrii lub kardiologii.
Opinia ta została przedstawiona po konsultacji z osobami zarządzającymi szpitalnymi oddziałami ratunkowymi i stanowi realne odzwierciedlenie potrzeb, zapewniających bezpieczeństwo zgodne z § 2. opiniowanego projektu mówiącego o udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej, polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.
Z poważaniem
mgr Marek Maślanka - Konsultant Krajowy
Konsultanci Wojewódzcy:
(-) mgr Beata Szkudlarek - woj. warmińsko-mazurskie
(-) mgr Anna Burak - woj. kujawsko-pomorskie
(-) Małgorzata Niewczas - woj. mazowieckie
(-) mgr Aleksandra Wielik-Nowak - woj. wielkopolskie
(-) Robert Kozłowski - woj. lubuskie
(-) mgr Urszula Kazimierczak - woj. podlaskie