Minister Bartosz Arłukowicz zmienił rozporządzeniem składy komisji konkursowych na kierownicze stanowiska: naczelnej pielęgniarki, przełożonej pielęgniarek i oddziałowej. Teraz pielęgniarki i położne stanowią mniejszość w tych komisjach! Natomiast z komisji na kierownika szpitala usunął przedstawiciela naszej grupy zawodowej. Minister w dniu 14 grudnia 2011 roku mówił w sejmie: "środowisko pielęgniarskie stanie się największym priorytetem w moim działaniu".

Konkursy na kierownicze stanowiska w pielęgniarstwie.

Zgodnie z obowiązującym jeszcze kilka dni rozporządzeniem ministra zdrowia i opieki społecznej  z dnia 19 sierpnia 1998 r. (nowe rozporządzenie minister zdrowia podpisał w dniu 6 lutego 2012 roku i wejdzie w życie z dniem 2 marca br.), w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, składu komisji konkursowej oraz ramowego regulaminu przeprowadzania konkursu, składy komisji konkursowych przedstawiały się następująco:

W przypadku gdy postępowanie konkursowe dotyczyło stanowiska pielęgniarki oddziałowej, w skład komisji konkursowej wchodzili:
a)przedstawiciel właściwej ze względu na siedzibę zakładu okręgowej rady pielęgniarek i położnych jako przewodniczący komisji,
b)ordynator oddziału,
c)przełożona pielęgniarek,
d)pielęgniarka oddziałowa zatrudniona w podobnym zakładzie, wskazana przez właściwą ze względu na siedzibę zakładu okręgową radę pielęgniarek i położnych,
e)przedstawiciel właściwej ze względu na siedzibę zakładu okręgowej rady lekarskiej,
f)dwaj przedstawiciele właściwej ze względu na siedzibę zakładu okręgowej rady pielęgniarek i położnych.

Wniosek: dotychczas w postępowaniu konkursowym na stanowisko pielęgniarki lub położnej oddziałowej, skład komisji konkursowej był taki, że nasze środowisko zawodowe reprezentowało 5 osób w siedmioosobowym składzie komisji. Podsumowanieformalnie, to nasze środowisko zawodowe decydowało o wyborze danej osoby na stanowisko pielęgniarki lub położnej oddziałowej.

Natomiast w przypadku gdy postępowanie konkursowe dotyczyło stanowiska naczelnej pielęgniarki lub przełożonej pielęgniarek, w skład komisji konkursowej wchodzili:
a)przedstawiciel właściwej ze względu na siedzibę zakładu okręgowej rady pielęgniarek i położnych jako przewodniczący komisji,
b)kierownik zakładu lub jego przedstawiciel,
c)naczelna pielęgniarka lub przełożona pielęgniarek, zatrudniona w podobnym zakładzie, wskazana przez właściwą ze względu na siedzibę zakładu okręgową radę pielęgniarek i położnych,
d)przedstawiciel właściwej ze względu na siedzibę zakładu okręgowej rady lekarskiej,
e)przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej, a w zakładzie, w którym działa więcej niż jedna organizacja związkowa - po jednym przedstawicielu zakładowej organizacji związkowej działającej w zakładzie; nie dotyczy to konkursu na stanowisko
przełożonej pielęgniarek,
f)dwaj przedstawiciele właściwej ze względu na siedzibę zakładu okręgowej rady pielęgniarek i położnych,
g)przedstawiciel właściwego towarzystwa naukowego.

Wniosek: dotychczas w postępowaniu konkursowym na stanowisko naczelnej pielęgniarki lub położnej lub przełożonej pielęgniarek  skład komisji konkursowej był taki, że nasze środowisko zawodowe reprezentowało 5 osób w ośmioosobowym składzie komisji (przyjmując, że w składzie komisji był jeden przedstawiciel związków zawodowych). Podsumowanieformalnie, to nasze środowisko zawodowe decydowało o wyborze danej osoby na stanowisko naczelnej pielęgniarki lub położnej lub przełożonej pielęgniarek.

Powyższe regulacje to już historia.

Po pierwsze: rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie postępowania konkursowego na kierownicze stanowiska pielęgniarskie nie obowiązuje w szpitalach prowadzonych w formie spółki. Obowiązuje tyko w szpitalach prowadzonych w formie SP ZOZ oraz jednostki budżetowej. Taki stan rzeczy wprowadziła ustawa o działalności leczniczej z 2011 roku. O tym aspekcie ustawy pisałem na Portalu w ubiegłym roku.

31 maja 2011 roku - Nonsensy polityki zdrowotnej prowadzonej przez ministerstwo zdrowia - część 2. Ustawa o działalności leczniczej zobowiązuje podmioty lecznicze prowadzone w formie SP ZOZ oraz jednostki budżetowej do obsadzania stanowisk naczelnej, przełożonej pielęgniarek oraz pielęgniarki oodziałowej. Takich wymogów ustawa nie stawia podmiotom leczniczym prowadzonym w formie spółki kapitałowej. To likwidacja kierowniczych stanowisk w pielęgniarstwie.

Po drugie: w dniu 17 lutego 2012 roku opublikowano w Dzienniku Ustaw rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, które wejdzie w życie w dniu 2 marca br. Co się zmieniło w zakresie składów osobowych komisji konkursowych? W rozporządzeniu uregulowano to zagadnienie w następujący sposób:

W przypadku gdy postępowanie konkursowe dotyczyć będzie stanowiska pielęgniarki oddziałowej, to skład komisji konkursowej będzie taki:
a) przedstawiciel okręgowej rady pielęgniarek i położnych właściwej ze względu na siedzibę podmiotu leczniczego jako przewodniczący komisji,
b) od trzech do sześciu przedstawicieli kierownika podmiotu leczniczego,
c) ordynator danego oddziału lub lekarz kierujący danym oddziałem,
d) przełożona pielęgniarek albo naczelna pielęgniarka,
e) przedstawiciel okręgowej rady lekarskiej właściwej ze względu na siedzibę podmiotu leczniczego, a jeżeli postępowanie konkursowe jest realizowane w podmiocie leczniczym, w którym są zatrudnieni członkowie Wojskowej Izby Lekarskiej, również przedstawiciel tej izby; w przypadku gdy postępowanie konkursowe jest realizowane w podmiocie leczniczym utworzonym przez Ministra Obrony Narodowej – przedstawiciel Wojskowej Izby Lekarskiej,
f) dwaj przedstawiciele okręgowej rady pielęgniarek i położnych właściwej ze względu na siedzibę podmiotu leczniczego.

Wniosek: W przypadku powołania tylko trzech przedstawicieli przez kierownika podmiotu leczniczego (a może powołać ich nawet sześciu!) do składu komisji konkursowej na stanowisko pielęgniarki lub położnej oddziałowej   nasze środowisko zawodowe, pod rządami nowego rozporządzania w sprawie konkursów utraciło  formalny wpływ na obsadę stanowiska pielęgniarki lub położnej oddziałowej.

Podsumowanie: Dotychczas pielęgniarki i położne (5 osób) stanowiły większość siedmioosobowej komisji konkursowej, teraz pielęgniarki i położne (4 osoby) będą stanowiły mniejszość co najmniej dziewięcioosobowej komisji lub nawet dwunastoosobowej komisji na stanowisko oddziałowej!

Natomiast w przypadku gdy postępowanie konkursowe dotyczyć będzie stanowiska naczelnej pielęgniarki lub przełożonej pielęgniarek, skład komisji konkursowej ustalono następująco:
a) przedstawiciel okręgowej rady pielęgniarek i położnych właściwej ze względu na siedzibę podmiotu leczniczego jako przewodniczący komisji,
b) od trzech do sześciu przedstawicieli kierownika podmiotu leczniczego,
c) przedstawiciel okręgowej rady lekarskiej właściwej ze względu na siedzibę podmiotu leczniczego,
d) przedstawiciel zakładowych organizacji związkowych działających w podmiocie leczniczym, z wyjątkiem konkursu na stanowisko przełożonej pielęgniarek,
e) dwaj przedstawiciele okręgowej rady pielęgniarek i położnych właściwej ze względu na siedzibę podmiotu leczniczego,
f) przedstawiciel właściwego towarzystwa naukowego.

Wniosek: W przypadku powołania tylko trzech przedstawicieli przez kierownika podmiotu leczniczego (a może powołać ich nawet sześciu!) do składu komisji konkursowej na stanowisko naczelnej pielęgniarki lub przełożonej pielęgniarek   nasze środowisko zawodowe, pod rządami nowego rozporządzania w sprawie konkursów utraciło  formalny wpływ na obsadę stanowiska pielęgniarki naczelnej i przełożonej pielęgniarek.

Podsumowanie: Dotychczas pielęgniarki i położne (5 osób) stanowiły większość ośmioosobowej komisji konkursowej, teraz pielęgniarki i położne (4 osoby) będą stanowiły mniejszość co najmniej dziewięcioosobowej komisji lub nawet dwunastoosobowej komisji na stanowisko naczelnej i przełożonej pielęgniarek!

 

Uwaga! W rozporządzeniu nie ma regulacji w zakresie pojęcia: przedstawiciel kierownika podmiotu leczniczego, w kontekście wymogów np. kwalifikacyjnych i zawodowych.

Zapraszam do dyskusji, poprzez zamieszczanie komentarzy.

Mariusz Mielcarek

 

Zobacz treść stanowiska izby pip w przedmiotowej sprawie. Stanowisko izby jest kuriozalne. Wiadomo tylko tyle, że izba protestuje w sprawie sposobu wprowadzenia zmian. Natomiast izba pip nie zajęła stanowiska w sprawie konsekwencji wprowadzenia przedmiotowych zmian. Nie podała żadnej argumentacji, przeciw poszerzeniu składu komisji. Izba po prostu protestuje ... bo traci wpływy. Będzie miała mniejsze znaczenie w zakładach pracy w zakresie obsadzania stanowisk pracy. Ale jak to napisać? No i wyszedł potworek, a nie poważne stanowisko zawierajace MERYTORYCZNE argumenty. To stanowisko to idealny przykład na "jakość" działania samorządu. Po co konkursy w SP ZOZ i zakładach budżetowych? Jak nie mają być w spółkach? To zlikwidujmy konkursy w ogóle. Taki sam paradoks w ustawie dotyczy także "norm zatrudnienia" i "wymogów kwalifikacyjnych". Takie zapisy w ustawie o działalności leczniczej to porażka związku i samorządu pip.  I jeszcze jedno. W proteście napisano: zmiany spowodowały "wśród naszego środowiska zawodowego olbrzymie oburzenie". Otóż, śmiem twierdzić, że "wielkie oburzenie" zapanowało w organach izby pip a nie w "środowisku zawodowym". To dwie różne sprawy. Już mieliśmy przykłady kiedy opinie izby różniły się zasadniczo z opinią środowiska zawodowego. Ale to temat na inną okazję. Pozdrawiam wszystkich. M.M.