POZ. Zobacz propozycję nowego brzmienia zapisów ustawowych dotyczących deklaracji wyboru złożoną do ministra zdrowia w dniu 30 stycznia 2012 roku przez Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia, którym kieruje prezes Bożena Janicka.

Pielęgniarka i położna poz.

 

Portal Pielęgniarek i Położnych w 2011 roku to:

3 mln odsłon,

milion odwiedzin,

430 000 unikalnych użytkowników.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc poinformował podczas posiedzenia plenarnego sejmu w dniu 16 grudnia 2011 roku, że "Oczywiście tak, nie było to naszą intencją i w naszym przekonaniu ten projekt, który został poddany konsultacjom społecznym, nie daje podstawy do tego, by sądzić, że którakolwiek z grup zawodowych, których będą dotyczyć przepisy tego projektu, a więc lekarza podstawowej opieki zdrowotnej czy pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, będzie w jakikolwiek sposób pokrzywdzona. Natomiast skoro takie wątpliwości się pojawiły, propozycje szczegółowych zapisów do art. 28 i art. 56 już zaproponowaliśmy i już można je znaleźć. (...) Dlatego też chciałbym z tego miejsca uspokoić, odpowiedzieć na wszelkie potencjalne niepokoje. Szczegółowe zapisy już zostały uwzględnione. W naszym przekonaniu one nie rodziły wątpliwości. Ponieważ jednak takie wątpliwości pojawiły się w środowisku pielęgniarskim, zapisy te zostały zmienione tak, ażeby absolutnie nie można było z tych przepisów wyinterpretować, że musi być dokonany jednoczesny wybór lekarza, pielęgniarki, położnej u jednego świadczeniodawcy. Tak więc takiego ryzyka absolutnie nie będzie Dziękuję bardzo".

Warto podkreślić, że w dniu 16 grudnia wiceminister zdrowia mówi, że: "propozycje szczegółowych zapisów do art. 28 i art. 56 już zaproponowaliśmy i już można je znaleźć". Można wnioskować z wypowiedzi wiceministra zdrowia, że te "propozycje", które "już można znaleźć"  zostały opublikowane przez ministerstwo zdrowia. Niestety na stronie internetowej resortu zdrowia nadal nie ma przedmiotowych "propozycji". A mamy dzień 6 marca 2012 roku. Czyli 81 dni po sejmowej wypowiedzi ministra zdrowia. I co ważne mówimy o zmianie ustawy! Warto jednak na przyszłość dowiedzieć się, gdzie należy "znaleźć" projekty ustaw przygotowane przez resort zdrowia.

No to starałem się "znaleźć te propozycje". I dochodzę do wniosku, że w zakresie nowelizacji art. art. 28 i art. 56 w ministerstwie "cuda dzieją się", w kontekście wypowiedzi grudniowej wiceministra oraz informacji zawartych na stronach internetowych Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia. Otóż władze Porozumienia spotkały się w dniu 30 stycznia 2012 roku (czyli 45 dni po grudniowej wypowiedzi wiceministra) z ministrem zdrowia i przekazały propozycje nowego brzmienia zapisów art. 28 i art. 56. Ale propozycje Porozumienia nie odnosiły się do jakiegoś nowego projektu zapisów   art. 28 i art. 56 przygotowanych przez mz, tylko do projektu pierwotnego,  opublikowanego przez mz w dniu 24 października 2012 roku. Wobec powyższego należy uznać, że wiceminister zdrowia nie do końca jest poinformowany, gdyż trudno uznać, żeby najbardziej wpływowa organizacja składała ministrowi zdrowia propozycje poprawek do nieaktualnego projektu ustawy.

Natomiast wróćmy do sedna sprawy, cytując zaproponowane przez Porozumienie nowe brzmienie zapisów art. 28 i art. 56.

Porozumienie w dniu 30 stycznia 2012 roku zaproponowało zapisy:

"w art. 28:
b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Świadczeniobiorca dokonując wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej wskazując lekarza i/lub pielęgniarkę i/lub położną podstawowej opieki zdrowotnej spośród lekarzy, pielęgniarek i położnych ubezpieczenia zdrowotnego, udzielających świadczeń opieki zdrowotnej u tego świadczeniodawcy”.  
w art. 56:
a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wybór świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz wskazanie lekarza i/lub pielęgniarki i/lub położnej podstawowej opieki zdrowotnej świadczeniobiorca potwierdza pisemnym oświadczeniem woli, zwanym dalej "deklaracją wyboru".

Propozycja Porozumienia w zakresie zmiany zapisów w projekcie ustawy, z punktu widzenia interesów zawodowych środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych, które prowadzi podmioty lecznicze funkcjonujące w obszarze podstawowej opieki zdrowotnej jest nadal NIE DO PRZYJĘCIAW nowej wersji zapisu art. 28 wyrażenie "jednocześnie" zastąpiono enigmatycznym zwrotem "i/lub". Nie zostało usunięte wyrażenie "u tego świadczeniodawcy". Wobec powyższego faktem jest, że poprawki zaproponowane przez Porozumienie w żadnej mierze nie likwiduje "wątpliwości interpretacyjnych".

Zobacz propozycję złożoną przez Porozumienie . . .

Więcej w sprawie w aktualnościach - w dziale - zamach na samodzielność zawodową pielęgniarek i położnych poz.

Mariusz Mielcarek