Pielęgniarki piszą protest do władz naczelnej izby pip w sprawie ściąganych przez izbę obowiązkowych składek członkowskich. Dlaczego? Bowiem izba podniosła ściągane składki o 100%.

Działalność samorządu pielęgniarek.

 

 

Szanowni Państwo,
Pielęgniarki szkolne zrzeszone w
Krajowym Stowarzyszeniu Pielęgniarek Medycyny Szkolnej wyrażają swój stanowczy protest odnośnie podniesienia składki członkowskiej dla pielęgniarek prowadzących indywidualną praktyką pielęgniarską.
Jak Państwu wiadomo przy obecnym poziomie finansowania pielęgniarka szkolna obejmująca opieką 1100 uczniów w szkole masowej otrzymuje przychód z Narodowego Funduszu Zdrowia w wysokości 3850.00 złotych, natomiast pielęgniarka szkolna realizująca świadczenia w szkole specjalnej liczącej 150 uczniów 2625,00 złotych.
W strukturze podstawowej opieki zdrowotnej przychód położnej obejmującej pełną populacje jest o 48 % wyższy od przychodu pielęgniarki szkolnej obejmującej populację 1100 uczniów, a przychód pielęgniarki POZ jest wyższy o 37 % od przychodu pielęgniarki szkolnej obejmującej populację 1100 uczniów.
Składka członkowska, która została przegłosowana na VI Krajowym Zjeździe w   kwocie   37,70  złotych   stanowi   około   1%   przychodu  pielęgniarki   szkolnej   z Narodowego Funduszu Zdrowia.
Jest to dyskryminacja, gdyż pielęgniarki zatrudnione w ramach umowy o pracę zobowiązane się do uiszczania składki w wysokości 1% wymiaru pensji zasadniczej.
W związku z powyższym uważamy, że Naczelna Rada winna zająć się tą kwestią i z własnej inicjatywy zwołać Nadzwyczajny Naczelny Zjazd, który ponownie rozpatrzyłby kwestię składki członkowskiej dla pielęgniarek prowadzących indywidualna praktykę.
Jednocześnie prosimy o pisemne poinformowanie Stowarzyszenia, jakimi przesłankami kierował się Zjazd wprowadzając 100% podwyżki składki i dlaczego wielkość składki jest różna w zależności od formy zatrudnienia. (czy jest to sprawiedliwe społecznie i nie kłóci się z obowiązującym prawem?).