WAŻNE DLA PIELĘGNIAREK! Resort zdrowia opracował projekt rozporządzenia, które nadaje uprawnienia do samodzielnego wykonywania określonych świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę, biorąc pod uwagę wiedzę zdobytą podczas studiów magisterskich oraz kursów: specjalistycznych, kwalifikacyjnych, a także specjalizacji.

Pielęgniarstwo 2012.

PROJEKT!!! z dnia 12 kwietnia 2012 roku

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA
z dnia ........
w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego

Na podstawie art, 6 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039 zarządza się, co następuje:

- wyciąg -

§1.

1. Pielęgniarka jest uprawniona do wykonywania samodzielnie bez zlecenia lekarskiego:

1) świadczeń zapobiegawczych obejmujących: 
a) prowadzenie      poradnictwa      w      zakresie  samoopieki      w      zdrowiu,      chorobie i niepełnosprawności w stosunku do człowieka w każdym okresie jego życia i jego rodziny,
b) prowadzenie poradnictwa w zakresie żywienia dorosłych oraz dzieci zdrowych,
c) prowadzenie     poradnictwa     w     zakresie     profilaktyki     wad     rozwojowych,     chorób i uzależnień,
d) prowadzenie profilaktyki powikłań w przebiegu chorób,
e)prowadzenie edukacji zdrowotnej pacjentów i ich rodzin w zakresie zdrowego stylu życia, zapobiegania chorobom, urazom i wypadkom,
f) organizowanie izolacji chorych zakaźnie w miejscach publicznych i w warunkach domowych,
g)prowadzenie poradnictwa  w  zakresie   uzyskiwania   i   stosowania   wyrobów  medycznych
i ortopedycznych,
h) wystawianie zaświadczeń, opinii i kontynuacja zleceń zgodnie z odrębnymi przepisami,
i) prowadzenie edukacji pacjentów i ich rodzin w zakresie przysługującym ich praw do opieki zdrowotnej,
j) prowadzenie  edukacji  w  zakresie   udzielania   pierwszej   pomocy  w  stanach  zagrożenia zdrowotnego,
k)przygotowanie pacjenta do samoopieki;

2) świadczeń diagnostycznych obejmujących:
a) ustalenie diagnozy pielęgniarskiej pacjenta, środowiska i rodziny, w tym ocenę wydolności pielęgnacyjno - opiekuńczej pacjenta i jego rodziny, b) wykonanie badania fizykalnego,
c) wykonanie testów diagnostycznych dla oznaczenia ciał ketonowych  i glukozy we  krwi i w moczu, cholesterolu oraz innych testów paskowych,
d) oznaczenie glikemii za pomocą glukometru,
e) wykonanie pulsoksymetrii i kapnometrii, 
f) wstępną ocenę ciężkości urazów i organizacji bezpiecznego transportu chorego,
g) prowadzenie bilansu wodnego,
h) ocenę rozwoju psychofizycznego dziecka, wczesne wykrycie zaburzeń rozwojowych,
i) wykonanie i interpretowanie testów przesiewowych u dzieci zgodnie z odrębnymi przepisami,
j) diagnozowanie stopnia zagrożenia odleżyn i ich klasyfikacja według skal i ocen;

k) pobranie materiału do badań diagnostycznych (krwi: wydzielin, wydalin oraz wymazów z jam ciała, zgodnie z odrębnymi przepisami),
l) przygotowanie pacjenta do badań specjalistycznych,
m) wykonanie pomiarów podstawowych parametrów życiowych: temperatury   tętna, ciśnienia tętniczego, oddechu i świadomości,
n) rozpoznanie stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego,
o) monitorowanie i ocenę stanu ogólnego pacjenta i jego zdrowienia,
p) monitorowanie i ocenę wydolności fizycznej chorego w oparciu o obowiązujące skale,
q) monitorowanie i ocenę stanu ogólnego pacjenta w kierunku powikłań   po specjalistycznych badaniach diagnostycznych i zabiegach operacyjnych,
r) monitorowanie i ocena stopnia natężenia bólu w skali Visual Analogue Scale);

3) świadczeń leczniczych obejmujących:
a) ustalenie i realizację procesu pielęgnowania pacjenta,
b) ustalenie diety w żywieniu pacjenta w oparciu o obowiązujące w tym zakresie wytyczne, zalecenia, programy żywieniowe, 

c) dobór i stosowanie różnych technik karmienia chorych,
d) zakładanie zgłębnika do żołądka i odbarczenie zalegającej treści,
e) wykonanie zabiegów z zastosowaniem ciepła i zimna, w tym kompresy, okłady, naświetlanie lampą Sollux, Bioptron,
f) zakładanie cewnika do  pęcherza  moczowego  u  kobiet  i  usuwanie  cewnika  u  kobiet i mężczyzn,
g) płukanie pęcherza moczowego,
h) wykonanie   zabiegów   doodbytniczych  (lewatywa,    wlewka,    kroplówka,   sucha    rurka doodbytnicza),
i) doraźne podanie tlenu,
j)    wykonanie inhalacji,
k) stosowanie baniek próżniowych i ogniowych,
l) doraźną modyfikację stałej dawki leczniczej insuliny szybko i krótkodziałającej,

m) podanie glukagonu w iniekcji domięśniowej lub podskórnej,
n) podanie   produktów   leczniczych  wchodzących  w  skład   zestawu   przeciwwstrząsowego zgodnie z odrębnymi przepisami,
o) doraźne unieruchomienie w przypadkach złamania kości, zwichnięcia i skręcenia oraz przygotowanie pacjenta do transportu,
p) kąpiel leczniczą,
q) drenaż ułożeniowy,

r) odśluzowanie dróg oddechowych, 
s) ułożenie pacjenta w pozycji właściwej do jego stanu zdrowia lub odniesionych obrażeń ciała,
t) założenie i zmiana opatrunku, bandażowanie,

u) płukanie oka, 
v) płukanie ucha,
w) podawanie produktów leczniczych różnymi drogami
x) założenie i usunięcie cewnika z żyły obwodowej,
y) monitorowanie, ocenę i pielęgnację miejsca wkłucia centralnego, obwodowego, podskórnego i portu naczyniowego,
z) prowadzenie   medycznych   czynności    ratunkowych   w   stanach    nagłego   zagrożenia zdrowotnego,
za) toaletę rurki intubacyjnej i tracheostomijnej,
zb) pielęgnowanie pacjenta z przetoką,
ze) założenie sondy do żołądka,
zd) wykonanie defibrylacji automatycznej (AED), 
ze) bezprzyrządowe udrażnianie dróg oddechowych,
zf) dobór i stosowanie udogodnień, materiałów i sprzętu zmniejszającego ryzyko powikłań,
zg) rozmowę terapeutyczną z pacjentem,
zh) doraźne tamowanie krwawień i krwotoków, 
zi) dobór i stosowanie środków farmaceutycznych i materiałów medycznych wykorzystywanych do pielęgnacji skóry i błon śluzowych, 

zj) prowadzenie żywienia  enteralnego i parenteralnego     dorosłych     i     dzieci z wykorzystaniem różnych technik, w tym również pompy obrotowo-perystaltycznej;

4) świadczeń rehabilitacyjnych obejmujących:
a) ułożenie terapeutyczne i przemieszczanie chorego w łóżku,
b) instruktaż pacjenta i jego opiekuna w zakresie      użytkowania sprzętu pielęgnacyjnego/rehabilitacyjnego oraz wyrobów medycznych,
c) prowadzenie aktywizacji podopiecznych z wykorzystaniem elementów terapii zajęciowej,
d) prowadzenie ćwiczeń oddechowych,
e) prowadzenie rehabilitacji przyłóżkowej  w  celu  zapobiegania powikłaniom wynikającym z unieruchomienia,
f) prowadzenie usprawnienia ruchowego (siadanie, pionizacja, nauka chodzenia, nauka samoobsługi).

2. Rodzaje badań  diagnostycznych  i  materiałów do tych  badań,  o których   mowa  w ust.   1 pkt 2, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§2.

W związku z samodzielnym wykonywaniem świadczeń leczniczych pielęgniarka jest uprawniona do podania pacjentowi doraźnie w nagłych wypadkach, bez zlecenia lekarza, leków zamieszczonych w wykazie stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§3.

1. Pielęgniarka jest uprawniona do wykonywania samodzielnie bez zlecenia lekarskiego:

1) świadczeń zapobiegawczych obejmujących:
a) wizytę   patronażową  w   środowisku   domowym   w   celu   wykrycia   zaburzeń   rozwoju
psychofizycznego   dziecka,   zgodnie   z   odrębnymi   przepisami,   po   ukończeniu   kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego, rodzinnego lub specjalizacji w tych dziedzinach, lub jeżeli posiada tytuł magistra pielęgniarstwa,
b) prowadzenie psychoedukacji pacjenta z zaburzeniami psychicznymi i uzależnieniami oraz ich rodzin, po ukończeniu kursu specjalistycznego,  kursu kwalifikacyjnego lub specjalizacji w   dziedzinie    pielęgniarstwa    psychiatrycznego,   lub   jeżeli    posiada   tytuł   magistra pielęgniarstwa, 
c) wykonanie szczepień ochronnych w ramach programu szczepień i na zlecenie właściwych jednostek organizacyjnych służby zdrowia oraz wystawianie związanych z tym zaświadczeń, po ukończeniu kursu specjalistycznego, 
d) prowadzenie  profilaktyki  chorób   narządu   żucia,  w  tym   również  grupowej   profilaktyki fluorkowej oraz pierwszą pomoc w nagłych stanach stomatologicznych u populacji wieku rozwojowego,   po   ukończeniu   kursu   specjalistycznego,   kursu   kwalifikacyjnego   lub specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania, lub jeżeli posiada tytuł magistra pielęgniarstwa,
e) prowadzenie profilaktyki bólu, po ukończeniu kursu specjalistycznego, kursu kwalifikacyjnego lub specjalizacji w dziedzinie  pielęgniarstwa anestezjologicznego i  intensywnej  opieki, onkologicznego, paliatywnego, opieki długoterminowej, chirurgicznego, lub jeżeli posiada tytuł magistra pielęgniarstwa,
f) prowadzenie poradnictwa w zakresie samokontroli i samobadania piersi oraz wczesnego rozpoznawania   nowotworów   piersi,   po   ukończeniu   kursu   specjalistycznego,    kursu kwalifikacyjnego    lub    specjalizacji    w    dziedzinie    pielęgniarstwa    onkologicznego, chirurgicznego, lub jeżeli posiada tytuł magistra pielęgniarstwa,
g) prowadzenie poradnictwa w zakresie chorób narządu wzroku w różnych grupach wiekowych, po ukończeniu kursu specjalistycznego,
h) prowadzenie edukacji pacjenta i ich rodzin w zakresie przygotowania do przejęcia obowiązków związanych z pielęgnacją stomii jelitowej i obsługi sprzętu stomijnego, po ukończeniu kursu specjalistycznego, kursu kwalifikacyjnego lub specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego, onkologicznego, opieki długoterminowej, lub jeżeli posiada tytuł magistra pielęgniarstwa,
i) dobór    sposobów    łagodzenia    objawów    niepożądanych    i    powikłań    występujących w trakcie  chemioterapii  i  radioterapii,   po  ukończeniu  kursu  specjalistycznego,   kursu kwalifikacyjnego lub specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego,
j) stosowanie kompresjoterapii profilaktycznej, po ukończeniu kursu specjalistycznego, kursu kwalifikacyjnego lub specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego,
k) prowadzenie    poradnictwa    w   zakresie   odżywiania   w    poszczególnych   jednostkach chorobowych   po   ukończeniu   kursu   kwalifikacyjnego   lub  specjalizacji   w  dziedzinach pielęgniarstwa,  z wyłączeniem  organizacji  i zarządzania,  promocji zdrowia  i edukacji zdrowotnej,    pielęgniarstwa    epidemiologicznego,    lub   jeżeli    posiada   tytuł   magistra pielęgniarstwa,
l) prowadzenie poradnictwa w zakresie sprawowania opieki nad populacją wieku rozwojowego z   problemami   zdrowotnymi   po   ukończeniu   kursu   kwalifikacyjnego   lub   specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania, pediatrycznego, lub jeżeli posiada tytuł magistra pielęgniarstwa,
m) prowadzenie  poradnictwa w zakresie  profilaktycznych  badań  pracowniczych, narażeń i ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego lub specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa w ochronie zdrowia pracujących,
n) prowadzenie poradnictwa w zakresie żywienia dzieci chorych, po ukończeniu specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego, lub jeżeli posiada tytuł magistra pielęgniarstwa,
o) opracowanie, wdrożenie i monitorowanie realizacji programów zdrowotnych, po ukończeniu specjalizacji w dziedzinach pielęgniarstwa, z wyłączeniem organizacji i zarządzania;

2) świadczeń diagnostycznych obejmujących: 
a) wykonanie badania fizykalnego, po ukończeniu kursu specjalistycznego lub specjalizacji w dziedzinach pielęgniarstwa, z wyłączeniem organizacji i zarządzania, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, pielęgniarstwa epidemiologicznego, lub jeżeli posiada tytuł magistra pielęgniarstwa,
b) wykonanie    standardowego,    spoczynkowego    badania    elektrokardiograficznego    oraz rozpoznanie cech elektrokardiograficznych stanów zagrożenia zdrowia i życia, po ukończeniu kursu specjalistycznego, lub specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa kardiologicznego, anestezjologicznego i intensywnej opieki, ratunkowego,
c) wykonanie badania spirometrycznego u dorosłego i dziecka oraz dokonanie oceny zaburzeń wentylacji płuc w trakcie wykonywania badania, po ukończeniu kursu specjalistycznego,
d) wykonanie pomiarów stężenia gazów biorących udział w procesie oddychania (gazometrii, kapnometrii),   po   ukończeniu   kursu  specjalistycznego   lub  kursu   kwalifikacyjnego   lub specjalizacji   w   dziedzinie   pielęgniarstwa   anestezjologicznego   i   intensywnej   opieki, chirurgicznego,  kardiologicznego,  pediatrycznego,  ratunkowego, lub jeżeli posiada tytuł magistra pielęgniarstwa, 
e) ocenę stopnia i powierzchni oparzeń oraz podjecie działań leczniczych, po ukończeniu kursu specjalistycznego lub kursu kwalifikacyjnego lub specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego, ratunkowego, lub jeżeli posiada tytuł magistra pielęgniarstwa, 
f) monitorowanie stopnia nawodnienia i gospodarki elektrolitowej u pacjenta dializowanego, po ukończeniu kursu specjalistycznego lub kursu kwalifikacyjnego tub specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa nefrologicznego, 
g) pomiar, ocenę i monitorowanie bólu oraz innych objawów u przewlekle chorych objętych opieką  paliatywną  oraz   ocenę   wydolności   fizycznej   chorego,   po   ukończeniu   kursu specjalistycznego lub kursu kwalifikacyjnego lub specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego, opieki paliatywnej, lub jeżeli posiada tytuł magistra pielęgniarstwa,
h) stosowanie metody oceny jakości życia u chorego objętego opieką paliatywną, po ukończeniu kursu specjalistycznego lub kursu kwalifikacyjnego lub specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego, opieki paliatywnej, lub jeżeli posiada tytuł magistra pielęgniarstwa,
i) wykonanie i ocenę wyników testów skórnych, po ukończeniu kursu specjalistycznego,
j)  ocenę poziomu sedacji, po ukończeniu kursu specjalistycznego lub kursu kwalifikacyjnego lub specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, lub jeżeli posiada tytuł magistra pielęgniarstwa, 
k) diagnozę środowisk rodzinnych, w których ma miejsce przemoc bądź zagrożonych przemocą domową, podejmowanie działań interwencyjnych oraz udzielenie wsparcia osobom poszkodowanym, po ukończeniu kursu specjalistycznego, lub specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego, środowiska nauczania i wychowania, pediatrycznego, rodzinnego, lub jeżeli posiada tytuł magistra pielęgniarstwa,
l) ocenę obwodowego ukrwienia kończyn dolnych i krążenia limfatycznego, po ukończeniu kursu specjalistycznego lub kursu kwalifikacyjnego lub specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego, chirurgicznego, opieki paliatywnej, lub jeżeli posiada tytuł magistra pielęgniarstwa,
m) wykonanie badania diagnostycznego narządu wzroku (pole widzenia, test Schirnera, badanie komputerowe wzroku, badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego aparatem bezkontaktowym), po ukończeniu kursu specjalistycznego,
n) wykonanie badań przesiewowych oraz kierowanie do lekarzy, po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego lub specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego i środowiska nauczania i wychowania, pediatrycznego lub jeżeli posiada tytuł magistra pielęgniarstwa,
o) ocenę stanu świadomości chorego z wykorzystaniem właściwych metod oceny (schematów, klasyfikacji), po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, ratunkowego, lub specjalizacji w dziedzinach pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, ratunkowego, kardiologicznego, chirurgicznego, pediatrycznego, neurologicznego lub jeżeli posiada tytuł magistra pielęgniarstwa,
p) diagnozę pielęgniarską ucznia, wychowanka w środowisku nauczania i wychowania, po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego lub specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania, pediatrycznego lub jeżeli posiada tytuł magistra pielęgniarstwa,
q) diagnozę pielęgniarską środowiska z miejsca zamieszkania, pobytu lub pracy pacjenta, po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego lub specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, ochronie zdrowia pracujących, lub jeżeli posiada tytuł magistra pielęgniarstwa,
r) ocenę i monitorowanie poziomu znieczulenia oraz. relaksometrii, po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego lub specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki,
s) organizowanie profilaktycznych badań pracowników oraz prowadzenie analiz stanu zdrowia pracownika, a zwłaszcza występowania chorób zawodowych i ich przyczyn oraz przyczyn wypadków przy pracy, po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego lub specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, ochronie zdrowia pracujących,
t) bieżący nadzór stanu sanitarno - higienicznego w szkole i placówkach wychowawczych, po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego lub specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania, lub jeżeli posiada tytuł magistra pielęgniarstwa,
u) wykonanie testów przesiewowych w kierunku wczesnego wykrywania chorób nowotworowych, po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego lub specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego, lub jeżeli posiada tytuł magistra pielęgniarstwa,
v) rozpoznanie i interpretowanie zespołów psychopatologicznych i zaburzeń psychicznych w celu sformułowania diagnozy pielęgniarskiej, po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego lub specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego,
w) rozpoznanie stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego, oznaczenie poziomów parametrów krytycznych i interpretowanie wyników badań, po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego lub specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, ratunkowego, chirurgicznego, kardiologicznego, pediatrycznego lub jeżeli posiada tytuł magistra pielęgniarstwa,
x) rozpoznanie, monitorowanie i profilaktyka zakażeń szpitalnych, po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego lub specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego lub jeżeli posiada tytuł magistra pielęgniarstwa,
y) kierowanie na badania diagnostyczne i pobieranie materiałów do badań diagnostycznych, po ukończeniu specjalizacji w dziedzinach pielęgniarstwa, z wyłączeniem organizacji i zarządzania, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, pielęgniarstwa epidemiologicznego lub jeżeli posiada tytuł magistra pielęgniarstwa,
z) ocenę jakości życia w zdrowiu i chorobie, po ukończeniu specjalizacji w dziedzinach pielęgniarstwa, z wyłączeniem organizacji i zarządzania, lub jeżeli posiada tytuł magistra pielęgniarstwa;

3) świadczeń leczniczych (terapeutycznych) obejmujących:
a) wykonanie     zaawansowanych      zabiegów      resuscytacyjnych      u      dorosłych,      dzieci i niemowląt: defibrylacji, przyrządowego udrożnienia dróg oddechowych, oraz podawanie dożylne leków i kroplowe przetaczanie dożylne płynów w ramach postępowania w resuscytacji krążeniowo - oddechowej   według   obowiązujących   standardów   postępowania   w   stanach naglących, po ukończeniu kursu specjalistycznego lub kursu kwalifikacyjnego lub specjalizacji w   dziedzinie   pielęgniarstwa   anestezjologicznego   i   intensywnej   opieki,    ratunkowego, chirurgicznego,    kardiologicznego,    pediatrycznego    lub   jeżeli   posiada    tytuł    magistra pielęgniarstwa,
b) wykonanie  zaawansowanych  zabiegów  resuscytacyjnych   u  noworodka:   z  wyłączeniem intubacji dotchawiczej, oraz podawanie dożylne leków i kroplowe przetaczanie dożylne płynów w ramach  postępowania w resuscytacji  krążeniowo-oddechowej według  obowiązujących standardów postępowania w stanach naglących, po ukończeniu kursu specjalistycznego lub kursu   kwalifikacyjnego   lub   specjalizacji   dziedzinie   pielęgniarstwa   anestezjologicznego i intensywnej opieki, ratunkowego, chirurgicznego, kardiologicznego, pediatrycznego,
c) doraźną   modyfikację   dawki   leczniczej   teku   przeciwbólowego   i   leków   stosowanych u pacjentów w celu łagodzenia innych dokuczliwych objawów (duszność, nudności, wymioty, lęk,   delirium),   po   ukończeniu   kursu   specjalistycznego   lub  kursu   kwalifikacyjnego   lub specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i    intensywnej    opieki,    opieki    paliatywnej,    opieki    długoterminowej,   chirurgicznego, neurologicznego,    onkologicznego,    pediatrycznego    lub   jeżeli    posiada    tytuł    magistra pielęgniarstwa,                                                           
d) przygotowanie pacjentów (i ich rodzin) leczonych metodami: Ciągła Ambulatoryjna Dializa Otrzewnowa (CADO), Automatyczna Dializa 

Otrzewnowa (ADO) i   hemodializa   -   do   współudziału   w   prowadzonym   leczeniu,   po   ukończeniu   kursu specjalistycznego  lub kursu  kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa nefrologicznegoz dializoterapią lub po specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa nefrologicznego,
e) prowadzenie   psychoterapii   podstawowej   oraz   wykorzystanie   elementów   psychoterapii kwalifikowanej,   po   ukończeniu   kursu   specjalistycznego,   lub   specjalizacji   w   dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego,
f) dobór sposobów i opatrywanie  ran, w tym  ran  odleżynowych do  III  stopnia włącznie, oparzeniowych, owrzodzeniowych i przetok oraz zdejmowanie szwów z ran, po ukończeniu kursu      specjalistycznego        lub        kursu        kwalifikacyjnego        lub        specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego, lub jeżeli posiada tytuł magistra pielęgniarstwa,
g) opiekę nad pacjentem ze stomią jelitową oraz prowadzenie instruktażu w zakresie czynności pielęgnacyjnych    brzusznego    odbytu    i    wykonania    irygacji,    po    ukończeniu    kursu specjalistycznego lub kursu kwalifikacyjnego lub specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego, onkologicznego, lub jeżeli posiada tytut magistra pielęgniarstwa,
h) pielęgnacja stopy cukrzycowej,  po ukończeniu kursu specjalistycznego,  lub specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego,
i) pielęgnowanie dziecka i dorosłego wentylowanych mechanicznie, po ukończeniu kursu specjalistycznego lub kursu kwalifikacyjnego iub specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki,
j) sprawowanie pediatrycznej domowej opieki paliatywnej, po ukończeniu kursu specjalistycznego, lub specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego, onkologicznego, opieki paliatywnej, lub jeżeli posiada tytuł magistra pielęgniarstwa,
k) stosowanie kompresjoterapii leczniczej, po ukończeniu kursu specjalistycznego lub kursu kwalifikacyjnego lub specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego, onkologicznego, opieki długoterminowej,
l) sprawowanie kompleksowej opieki nad pacjentem z cukrzycą stosującym terapię ciągłego podskórnego wlewu insuliny CPWI, po ukończeniu kursu specjalistycznego lub specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego lub jeżeli posiada tytuł magistra pielęgniarstwa,
m) tlenoterapię, po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub specjalizacji w dziedzinach pielęgniarstwa, z wyłączeniem organizacji i zarządzania, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, pielęgniarstwa epidemiologicznego lub jeżeli posiada tytuł magistra pielęgniarstwa,
n) opracowanie ogniska endemicznego, po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego lub specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego,
o) modyfikowanie działań ratunkowych i pielęgnacyjnych zależnie od stanu zdrowia pacjenta i uwarunkowań zewnętrznych, po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego lub specjalizacji dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, ratunkowego, chirurgicznego, kardiologicznego, pediatrycznego,
p) sprawowanie pielęgniarskiej opieki nad pacjentem przewlekle chorym i niepełnosprawnym, po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego lub specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej, geriatrycznego, pediatrycznego lub jeżeli posiada tytuł magistra pielęgniarstwa,
q) sprawowanie pielęgniarskiej opieki nad terminalnie chorym, umierającym i rodziną (opieki paliatywno-hospicyjnej), po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego lub specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej, pediatrycznego lub jeżeli posiada tytuł magistra pielęgniarstwa,
r) sprawowanie opieki nad pacjentem w środowisku zamieszkania, po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego lub specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego,
s) sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania, po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego lub specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego, środowiska nauczania i wychowania,
t) sprawowanie profilaktycznej opieki nad pracującymi w środowisku pracy, po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego lub specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa w ochronie zdrowia pracujących;

4) świadczeń rehabilitacyjnych obejmujących: 
a) prowadzenie    instruktażu    w    zakresie    treningu    pęcherza    moczowego    u    pacjenta z   problemem   nietrzymania   moczu,   po   ukończeniu   kursu   specjalistycznego   lub   kursu
kwalifikacyjnego lub specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa neurologicznego,
b) prowadzenie instruktażu w zakresie hartowania i kształtowania kikuta amputowanej kończyny, po ukończeniu kursu specjalistycznego lub kursu kwalifikacyjnego lub specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego,
c) prowadzenie rehabilitacji podopiecznych z zaburzeniami psychicznymi,  w tym treningów umiejętności społecznych, po ukończeniu kursu specjalistycznego, lub kursu kwalifikacyjnego lub specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub jeżeli posiada tytuł magistra pielęgniarstwa,
d) prowadzenie aktywizacji podopiecznych z wykorzystaniem elementów terapii zajęciowej, po ukończeniu kursu specjalistycznego lub jeżeli posiada tytuł magistra pielęgniarstwa,
e) usprawnianie pacjenta po leczeniu okaleczającym i po zabiegach plastycznych, po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego lub specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego.

§4. 

Pielęgniarka zleca opiekunowi medycznemu, opiekunce dziecięcej i innym pracownikom medycznym świadczenia wchodzące w zakres usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych, zgodnie z Podstawą Programową Kształcenia w Zawodzie Opiekun Medyczny Symbol Cyfrowy 513[02] z 2007 roku oraz Podstawą Programową Kształcenia w Zawodzie Opiekunka Dziecięca Symbol Cyfrowy 513(01).

Cdn ...

Ze względu na obszerność powyższego projektu rozporządzenia fragment dotyczący uprawnień położnej publikuję tutajnatomiast w zakresie uprawnień pielęgniarki systemu prezentuję tutaja uzasadnienie do całego projektu tutaj.

Uwaga! Obecnie obowiązuje rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego (Dz. U. Nr 210, poz, 1540) z 2007 roku, które utraci moc z dniem wejścia w życie niniejszego projektu rozporządzenia. Należy pamietać, że przedmiotowy projekt zostanie jeszcze skierowany do konsultacji społecznych i może ulec zmianom.

Mariusz Mielcarek

Zobacz także:

Projekt zmian w wykazie kursów i specjalizacji, które będzie mogła odbyć pielęgniarka i położna. PRAWIE 250 KOMENTARZY!

Komentarze użytkowników

#1  2012.04.18 08:40:24 ~Piel.spec.

Po przeczytaniu powyższego rozporzadzenia jeden wniosek- jak masz tytuł magistra nabierasz uprawnień jak pielęgniarka ze specjalizacją? Mam to i to ale uważam , że pielęgniarka specjalista powinna mieć największe uprawnienia,nie ważne czy ma studia ukończone czy nie.Specjalizacja to najwyższa forma doskonalenia zawodowego dla pielęgniark!

#2  2012.04.18 09:17:35 ~gostek

A co może robić pielęgniarka dyplomowana i po licencjacie?

#3  2012.04.18 09:37:59 ~alicja777

Wreszczie doczekaliśmy się uprawnień zgodnych z kwalifikacjami i wykształceniem /nie na darmo męczyłam się na 5 letnich studiach i specjalizacji/

#4  2012.04.18 10:03:36 ~gość

A może być pielęgniarka niedyplomowana?

#5  2012.04.18 10:07:08 ~gość

Nie rozumiem zdziwienia koleżanki, ja również mam i studia i specjalizację i uważam, ze studia wymagały zdecydowanie więcej wysiłku i przede wszystkim trwały pięć lat i kończyły się nie tylko testowym egzaminem, ale obroną prac dyplomowych. Specjalizacje to pewnie jak same wiemy czasem tylko formalność, pieczątka za pokazanie się na oddziale, a czy na studiach też tak było? nie sądzę. Znam wiele specjalistek, które np. twierdzą, ze korki do venflonów są wielorazowe i miejscem do ich przechowywania jest szafka przyłóżkowa, najczęściej gdzieś między bananami a zużytymi chusteczkami.

#6  2012.04.18 10:52:50 ~;;;

No nareszcie wykształcone pielęgniarki będą się mogły wykazać.Dobrze,że chociaż będą odszkodowania za błędy i zaniedbania medyczne/od-300 tyś.zł.-do 75,-tyś./

#7  2012.04.18 11:01:37 ~...

Czy są odpowiednie procedury dla lekarzy,aby żaden nie starał się zwalić swojej winy na pielęgniarkę.Na tę chwilę wolno wszystko dyrektorom,lekarzom.Obyście nie płakały.

#8  2012.04.18 11:25:49 ~nx

W Polsce np.jedna pielęgniarka na 30 chorych i ogromna odpowiedzialność za wszystko.Jak się nie wywiąże -odszkodowanie. Np.w USA 1 pielęgniarka na 3 pacjentów.

#9  2012.04.18 11:42:11 ~cd.

Sytuacja z życia.Lekarz zleca piel.mgr , proszę zrobić okład.Pielęgn.odpowiada,ja uważam,że tu okład jest niepotrzebny-chyba mam prawo mieć swoje zdanie.Lekarz-,tak,ma Pani prawo,ale proszę wykonać okład.I zrobiła.Bo gdyby coś się stało,/nawet niezależnie od tego faktu /i tak lekarz miałby rację/jak zawsze/,a winna pielęgniarka.

#10  2012.04.18 11:51:13 ~...

A sytuacja /przykra/ z osoczem.Ktoś napisał,dlaczego lekarze nie podpisują przy przyjmowaniu się do pracy procedur, np.jak tu, będą obecni przy podłączeniu krwi itd I to on musi również tego pilnować.A jak u nas jest wiemy,Panie doktorze proszę wykonać takie czy takie swoje obowiązki,bo jemu się np.nie chce.

#11  2012.04.18 14:33:29 ~ja

Tylko gdzie te opiekunki ? jak narazie chętnych niewiele !

#12  2012.04.18 14:40:42 ~obserwator

Niewiele tu nowości magister nadal z chorym to co było i tak być powinno

#13  2012.04.18 15:01:50 ~do 1

Dosc tych najwyzszych form kształcenia! Specjalistka a niejednokrotnie bez matury! Zdaj cie mature,skonczcie studia mgr a póżniej specjalizacja! Taka kolejnosc jest prawidlowa! ale niestety nie u nas! 11U nas na najwyzszym piedestale jest wciąż pielegniarka bez matury za to ze specjalizacją! szkoda gadac

#14  2012.04.18 15:46:35 ~kaska

Uważam że studia pielęgniarskie powinny dawać maksymalne uprawnienia. Magisterki, specjalistki nie opluwajmy się! Jeśli same nie będziemy się szanować nigdy nie uszanują nas inni. Nawet jeśli będziemy miały tytuł profesora!

#15  2012.04.18 17:18:14 ~gość

Dziwię się tylko , że po kursie kwalifikacyjnym z kardiologii nie mogę wykonać badania EKG,

#16  2012.04.18 18:09:11 ~do 15

Przecież na pielęgniarkach dobrze się zarabia.Legalny haracz. Założę się ,że te które mają kurs EKG,a w praktyce nie mają z tym do czynienia, to czego uczyły się na kursie już zapomniały.Niejedną mającą uprawnienia, Ty w swoim oddziale mogłabyś wiele nauczyć.Tylko uciekać z tego kraju.

#17  2012.04.18 18:27:31 ~,,,,,

Pracowałam za granicą 2-letnie studium, uznany dyplom.Robiłam wszystko/EKG,monitory,obsługa całego sprzętu reanimacyjnego,zakład.sondy,cewników,wymiana rurek tracheostomijnych,opatrunki,leczenie odleżyn,itd.itp. bez kursów.Nie popełniłam żadnego błędu.Przeciwnie byłam uznana za jedną z najlepszych.

#18  2012.04.18 18:40:39 ~Sara

A po co tyle słów! Za kilka lat nie będzie innych pielęgniarek jak po studiach. Mało która koleżanka skończy na licencjacie więc będą wszystkie panie magister. więc to one będą musiały robić wszystkoi nawet nie będą się mogły powiedzieć, że nie mają kursu czy specjalizacji. Jestem ciekawa jakie kwalifikacje i jaką specjalizacje będzie trzeba mieć aby pielęgnować chorego i z nim rozmawiać!

#19  2012.04.18 18:44:04 ~alik

Dobre zmiany idące w dobrym kierunku ! Najpierw studia później specjalizacja - kolejność jak w innych zawodach medycznych: lekarz, analityka itd I nie ma się co buntować tylko brać się za wykorzystywanie szans jakie daje Państwo Polskie w postaci studiów pomostowych :)

#20  2012.04.18 18:53:46 ~ana

Pielęgniarki magisterki nie uchylają się od podejmowania pracy z pacjentem bo po to zostały pielęgniarkami. Znam kilka dziewczyn z mgr i od razu można zauważyć bardziej profesjonalne podejście do pacjenta. Jestem analitykiem medycznym i mikrobiologiem(specjalizacja z mikrobiologii dopiero po magisterce), dziwi mnie podejście do mgr starszego pokolenia pielęgniarek - nas technicy diagnostyki szanują a my ich.

#21  2012.04.18 19:06:02 ~bio

Może Pani nie robiła specjalizacji tylko kurs specjalistyczny, gdzie faktycznie wystarczy pieczątka z oddziału i nic więcej. Ja mam i tytuł mgr i specjalizację a nie mogę powiedziec,że specjalizacja to nic - było ciężej - 2 lata cieżkiej pracy. Gratuluję porównań, najlepiej zrobić jedno i drugie bo wtedy wiadomo jak to wygląda. A w ogóle teraz niepotrzebna żadna specjalizacja ani kurs, w naszym zawodzie wystarczy tylko tytuł mgr. SUPER

#22  2012.04.18 19:12:07 ~j.

Nie rozumiem np. badanie fizykalne- każda pielęgniarka może samodzielnie, a niżej, że po specjalizacji.To bez żadnych kursów też może? albo: opieka nad chorym w miejscu zamieszkania po specjalizacji rodzinnej? a dlaczego np. nie po długoterminowej?

#23  2012.04.18 19:22:35 ~duduś

Niech tak Panie mgr nie rozdzierają szat. Specjalistki i tak ich biją na głowę wiedzą. Nasze młode magisterki zachowują się skandalicznie na oddziale (OIOM), głośne śmiechy,układanie się na pustych łóżkach, klepanie lekarzy po plecach. Nam dinozaurom nie mieści się to w głowach. Tak teraz przygotowują studia do pracy? No ale to Panie magisterki, one mogą coraz więcej.

#24  2012.04.18 19:47:16 ~edi

W końcu mgr pielegniarstwa nabiera znaczenia. Nikt teraz nie powie, że mgr nic nie daje żadnych uprawnień. Mam i mgr i specjalizację i porównując to na studiach nauczyli mnie duuuużo więcej niż na specjalizacji. Tak jak w cywilizowanych krajach mgr nabrał normalnego znaczenia.

#25  2012.04.18 19:49:41 ~ja

Wielkie halo.Wszystkie absolwentki Pomaturalnego Studium Pielęgniarskiego,wraz z dyplomem uzyskiwalo prawo do wykonywania niemal(99%)wszystkich w/w czynności.Do tego żeby mieć więcej uprawnień konczyło się wszelkiej maści kursy i szkolenia. Do 8.Nie opowiadaj,ze specjalizacja jest łatwiejsza od mgr.Widocznie nie robiłaś specjalizacji i nie wiesz.

#26  2012.04.18 19:55:06 ~edi

Studia dały mi taką wiedzę i takie przygotowanie że specjalizacja to była łatwizna. Ze ty robiłaś i miłaś problemy to nie znaczy że wszyscy tak mają. A teraz nie trzeba mieć kursów i szkoleń wystarczy w niemal 99% mieć mgr. BUhhha

#27  2012.04.18 20:05:28 ~xxx

Widzę że paniom po liceach i studium żal dup. ściska o czym świadczą co niektóre komentarze

#28  2012.04.18 20:24:05 ~l.

Za j.-no właśnie, a więc do opieki chorego w domu pójdzie kilka piel.z różnymi kursami? wszystkich nie dam rady skończyć-tylko licencjatka

#29  2012.04.18 20:58:54 ~gość

Cieszy,że tu przynajmniej nie są zlikwidowane uprawnienia wynikające ze specjalizacji wąskotorowych

#30  2012.04.18 21:06:05 ~nurse male

Wiecie co wasze wypowiedzi sa żenujące jak was czytam to az mi sie rzygac cche kto was ma szanowac jesli wy same tego nie potraficie zrobic lm i sm pluja jadem na magisterki i odwrotnie a kazda z was bez wzgledu na ukonczona szkole i tytuly zajmuje sie myciem dup wyzej sracie niz dupy macie ja pracuje na itia i jak widze niektore gwiazdy z innych oddzialow to sie zastanawiam czy przypadkiem dyplomu nie kupily na bazarach pozatym jak wam zle to mozna zawod zawsze zmienic a nie obgadywac mlode ze klepia sie z lekarzami zazdroscicie ze was juz lekarze nie klepia po dupach starosc nie radosc kazdego z nas to czeka a mlodzi kiedys i gdzies zaczynac beda wiec troche wyrozumialosci dla obecnego systemu ksztalcenia bo was nikt nie potepia

#31  2012.04.18 21:08:18 ~nurse

Może zakończymy ten skłócający nasze środowisko problem i zaczniemy działać bardziej racjonalnie ( a pracy dużo ) a nie emocjonalnie, czas najwyższy .

#32  2012.04.18 21:44:53 ~obserwator

Autorzy zapomnieli o specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego, żenujące! Jest to bardzo trudna i szeroka specjalizacja. Jak zwykle dużo napisane i bez sensu.

#33  2012.04.18 22:50:51 ~gosia

Jakieś to rozporządzenie bez składu i sensu. Przemieszane wszystko. Cieszą leki, część czynności, chociaż po specjalizacji anestezjologicznej i it, jakoś cienko. Co do uprawnień dla mgr to myślę, że zrównując "świeżą" magisterkę bez doświadczenia ze specjalistką to trochę bez sensu. Dla mgr, które dopiero zaczynają pracę w zawodzie prawo do wykonywania samodzielnie przynajmniej części czynności powinno zostać przyznane np. po 3 latach stażu pracy. I przestańcie wreszcie kłócić się która ważniejsza. Jest teraz okres przejściowy i tyle. Dobrą pielęgniarką może być ta po LM, a kiepską z mgr i odwrotnie. Sam papier mądrości nie daje. Uważam, że wywieranie presji na pielęgniarki żeby koniecznie zrobiły pomostówkę jest trochę bez sensu. Jeżeli pielęgniarka z 20 i większym stażem dokształca się, ma specjalizację to pomostówka nic w jej rozwój intelektualny i zawodowy nie wniesie.

#34  2012.04.18 23:08:26 ~mgr piel

"ustalenie i realizacja planu pielęgnowania pacjenta" - świadczenie lecznicze? Ja myślałam, że pielęgnacyjne. Coż.ciekawe kto to układał

#35  2012.04.18 23:20:17 ~gość

Bartosz chyba?

#36  2012.04.18 23:30:40 ~mgr i spec

Ciekawe ,ze wystarczy byc mgr i masz uprawnienia własciwie do wszystkiego,i tak znowu krok do tyłu, nie musza szukac specjalistek.troche tez zmian nie przemyslane.

#37  2012.04.18 23:57:12 ~piel.

A to się pracodwcy ucieszą, przecież takiego magistra, co teoretycznie wszysto potrafi - w swietle tego rozporzadzenia ma baaaardzo szerokie kwalifikacje - bedzie można przerzucac z miejsca na miejsce, z oddziału na oddział. Czy ktos sie nad tym zastanowił?

#38  2012.04.19 08:38:04 ~gosc

No cóż nadal jest temat do wzajemnego opluwania się wśród pielęgniarek. Chociaż raz zachowałybyście własną godność i umiały się poszanować. Tyle w tym temacie.

#39  2012.04.19 09:05:49 ~Ada

Trochę z innych przepisów. Mamy projekt zmiany rozporządzenia dotyczącego wykazu specjalizacji gdzie czytamy o likwidacji niektórych z nich np. kardiologicznej, a tu "masz babo placek" w tym znów powraca jak bumerang. Straszna niespójność aktów prawnych kolejne nieprzemyślane gnioty. Jeśli chodzi o uprawnienia mgr zgadzam się prawie wszystko może wykonywać samodzielnie, ale czy tak potrzebna pracodawcy, to się zastanawiam. Szpitale otrzymują wyższą stawkę kontraktu, gdy spełnią warunki zatrudnienia pielęgniarek po kursach kwalifikacyjnych i po specjalizacji, a nie mgr. Pamiętajmy, że tylko kasa, kasa, kasa i jeszcze raz kasa się liczy dla dyrektorów. Pozdrawiam

#40  2012.04.19 09:13:21 ~spec do 11

Popieram cię z całego serca! nie ta "PANIE MAGISTERKI I SPECJALISTKI" przestaną się licytować która ważniejsza tylko starają się swoją pracą i postawą podnieść prestiż zawodu. Czy na specjalizacji, czy na magisterce- wszędzie trzeba się uczyć, jedni to robią i zdobywają wiedzę ,a inni kombinują i przechodzą"ślizgiem" ze ściągą w ręku.Niestety specjalistka specjalistce nierówna, jak i też magister magistrowi. Z resztą jak w każdej dziedzinie. pozdrawiam.

#41  2012.04.19 10:00:09 ~,,,

Znowu ktoś, zamieszał w worku ze szczurami. Były kłótnie ze Studium i LM,a teraz masz babo placek-wszystkie ze wszystkimi.Śmiechu warte.

#42  2012.04.19 11:39:16 ~tom-tom

Powiem tak - jako osoba po studiach nie śmiałabym się mierzyć z pielęgniarką, która przykładowo ma 20 lat stażu pracy na OIOM i specjalizację z tego zakresu. Można mieć jedynie nadzieję, że magisterki nie pozbędą się swej pokory, bo w innym wypadku może zaroić się od błędów w sztuce. Dwa - mam wrażenie, że ten przepis to kolejny schodek do tego, aby odebrać nam wszelkie kursy i specjalizacje. Po co one, skoro magisterka będzie potrafiła wszystko?

#43  2012.04.19 12:06:14 ~xxx

Co to MZ uparło się na tego mgr! Znam mgrki które bladego pojecia nie mają co zrobić, nie umieją złożyć reduktora do O2, podłaczyć go do panelu, a o elektrodach EKG i monitorze nie wspomnę! Leczenie ran na magisterce to raptem 15-20 godzin a my kurs kończyłyśmy ponad 120 godzin i praktyki (ponad 3 miesiące nauki tylko o tym) to samo na specjalizacjach i kursach kwalifikacyjnych! Oni dążą do tego byśmy robły mgra by zlikwidowac specjalizacje i kursy! By na nie nie płacić, bo magistra to se róbta za swoje! Jadąc gdziekolwiek zagranicę do pracy nasze specjalizacje są równoznaczne z MGR! A mgr to tylko tyluł naukowy a nie wiedza i doświadczenie! Bo jeśli ktoś ma mgr przed nazwiskiem a ni eumie pielęgnować chorego to chyba wszystko tłumaczy!

#44  2012.04.19 12:08:27 ~xxx

Do gosi: POPIERAM W 100%! Jesli masz specjalizację to powinnaś być na równi z mgr traktowana! To przeciez też egzamin państwowy, a zakres uprawnień większy w danej dziedzinie

#45  2012.04.19 14:39:01 ~gość

Czyzby rzeczywiście taki sam egzamin państwowy, żeby na równi traktować mgr i specjalistkę? Specjalizacja też się kończy obroną pracy, którą wcześniej trzeba napisać? bo skończyłam właśnie i tylko zadania testowe trzeba rozwiązać, a jak wiadomo to najprostsza forma egzaminu. Studia natomiast opierają się nie tylko na testach, są również egzaminy ustne, w formie opisowej, prace samokształceniowe, prowadzenie zajęć dydaktycznych i wiele wiele innych czynności, w których trzeba się rzeczywiście wykazać.

#46  2012.04.19 14:49:43 ~OAiIT

Uważam, że należy utrzymać możliwość cewnikowania pacjentów obu płci oraz, tak jak w projekcie świadczeń dla położnej - w ramach świadczeń diagnostycznych - umożliwić pielęgniarkom pobieranie krwi tętniczej z kaniuli arterialnej.

#47  2012.04.19 15:03:42 ~gośc6

Ale samobója sobie strzelił samorząd pielęgniarski.Po co specjalizacja 2 letnia , skoro 2 letnie studia mgr dają komplet uprawnień.Wracamy do początku dawniej kształcone na poziomie średnim miałyśmy uprawnienia do pracy na każdym oddziale, teraz po 5letnim kształceniu wyższym również można wykonywać wszystko. Po co więc samorząd ? Skoro nie ma nic do roboty, bo rejestr może prowadzić wojewoda na koszt naszych podatków , to ta instytucja staje się zbędna. Sprawdza się przysłowie , kto pod kim dołki kopie , sam w nie wpada.

#48  2012.04.19 15:54:01 ~ja

Ministerstwo zaoszczędzi na specjalizacjach.Wiadomo , każda młoda będzie wolała zrobić magisterkę niż specjalizacją , bo ta da jej szerszy dostęp do wszelakiej pracy bez robienia dodatkowych kursów.Zapotrzebowanie na mgr na rynku pracy wzrośnie do momentu kiedy posypią się procesy za błędy w sztuce . Cóż pielęgniarka od wszystkiego jest do niczego , zwłaszcza w medycynie specjalistycznej. W rejestracji może się jej uda popracować trochę dłużej.

#49  2012.04.19 15:55:49 ~koka

Do gość zgadzam się z Tobą, ja też uważam, że po co nam izby pielęgniarskie, pielęgniarstwo środowiskowe rozłożyły na łopatki, najpierw w 1999 roku wygoniły nas na kontrakty szantażując, że nas zwolnią ( musiały się wykazać w województwie, jak to prywatyzują służbę zdrowia). Potem jak, zobaczyły, że nie umarłyśmy z głodu i lepiej mamy niż one, te panie naczelne ( wysoko w izbach), to dążyły do likwidacji środowiskowych, i dopięły swego. Teraz biorą charcz od nas w postaci składek na ich medale. Mam nadzieję, że w końcu wpadną w ten dołek, który i nam wykopały.

#50  2012.04.19 16:15:46 ~xxx

Likwidacja szkoleń, kursów kwal, spec. i specjalizacji to kropla w morzu. By je robić trzeba mięć od 6 do 2 lat doświadczenia w zawodzie, trzeba mięć zaświadczenie ze sie juz pracuje, a na mgr nie trzeba, co ma wiedzieć dziewczyna po liceum ogólnokształcącym w wieku 19 lat o pielęgniarstwie, a co ona będzie wiedzieć po 5 latach magisterki? Bedzie wiedzieć jak wypełniać papiery. Skończyłam pomost i wiem jak wygląda kształcenie pielęgniarek w tym kraju na wyższych uczelniach! Zaoczne 3, 5 letnie studia pielęgniarskie, zaliczenie za obecność, prace samokształcące w 5 osób, technika kopiuj wklej, nikt mi nie wmówi ze sam wszystko pisze. Od czego jest www.wymiennik.com? Tylko do licencjatu i mgr trzeba sie przyłożyć, bo to sprawdza sie na plagiat. A zalki można mieć jak sie postarasz się to na piękne oczy, co do praktyk i na licencjacie i na mgr jest to samo zaliczenie tez jest na piękne oczy, bo przecież pracujecie no to wiecie!

#51  2012.04.19 16:16:12 ~xxx

Zgroza. A na specjalizacji musisz być, musisz zaliczać kolejne bloki, bad. fizykalne musisz opanować, ja na licencjacie nawet tego sie nie nauczyłam, bo lekarz wykładał i było nas 200 osób, wiec uznał ze nam to nie potrzebne i miałyśmy tylko wykłady i to w rewelacyjnym tempie, egzamin pisemny na 250 osób, wiec wyobrażacie sobie co to było. A co do izb faktycznie wojewoda mógłby rejestr i praktyk i pielęgniarek i położnych prowadzić! A my byśmy zaoszczędziły rocznie około 200-500zl na składkach, bo podatek i tak odprowadzamy!

#52  2012.04.19 17:28:12 ~kotek

SUPER. koniec z niepotrzebnymi specjalizacjami trwającymi tyle samo co studia mgr. Jak się okazuje za dwa lata specjalizacji ma się wąskie uprawnienia, a po dwóch latach mgr cały wachlarz. Państwo zaoszczędzi na kształceniu podyplomowym. Na marginesie - prawo nie działa wstecz, a zabiera się uprawnienia nabyte po ukończonych specjalizacjach, szczególnie zachowawczej. REWELACJA. WIĘCEJ BUBLI

#53  2012.04.19 17:45:02 ~do XXX

Może ty miałaś badanie fizykalne w taki sposób przeprowadzone, ja miałam na licencjacie także oprócz wykładów staże, uczyłam się tego na oddziale na pacjentach, nie mogę już Twej głupoty czytać, pomyśl trochę zanim napiszesz takie bzdury drugi raz, a tytuł naukowy dostaje się za wiedzę, jezeli tego nie wiesz!

#54  2012.04.19 18:06:22 ~tom-tom

12 - są różne sposoby prowadzenia zajęć. Nie mówię tu o wyższych szkołach, a o uniwersytetach medycznych. Naturalnie, miałam badanie fizykalne jako odrębny przedmiot - wiem, po co się je robi, na co zwrócić uwagę, ale zwyczajnie nie miałam w tym praktyki. Nikt z prowadzących od nas tego nie wymagał; prócz bardzo podstawowych rzeczy. Ewentualnie nie zdaję sobie sprawy, że potrafię to zrobić, a jedynie wydaje mi się to "podstawą". Osobiście nie uważam, aby takie uogólnienie kształcenia pielęgniarskiego było dobre. Wszystkie będą od wszystkiego - w żaden sposób już nie podbijemy swej wartości rynkowej.

#55  2012.04.19 18:37:57 ~m

A i tak będziecie dla pacjenta siostrą

#56  2012.04.19 18:43:00 ~tom-tom

M - no i co? Nazwanie mnie "siostrą" nijak nie umniejsza moich zdolności, mojej wiedzy. Nie siej zamętu.

#57  2012.04.19 18:59:41 ~do xxx

Może trzeba było ukończyć np. collegium medicum w krakowie żeby coś wiedzieć ze studiów a nie pisać że zalicza się na ładne oczy, i wiele innych bzdur. na studiach badanie fizykalne oprócz teorii odbywało się także w formir ćwiczeń zarówno na fantomach jak i na sobie, na specjalizacji w której jestem trakcie jest tylko czysta teoria, która nie wnosi nic więcej do zakresu mojej wiedzy. Nie mówiąc jak można uczyć podstaw pedagogiki osobę, która ma uprawnienia do nauczania przedmiotu bo zdobyła ja na studiach magisterskich. Owszem przedmioty specjaliztyczne są rozszerzone ale wiele z tej wiedzy uzyskuje się na dobrych uczelniach medycznych.

#58  2012.04.19 19:50:10 ~irena

Tak.Najważniejsze są studia pielęgniarskie- na studiach są wszystkie kliniki a wraz z nimi pielęgniarstwa. Wszystko zalicza się podwójnym egzaminem( KLINIKA+ PIELĘGNIARSTWO). Na każdy zmieniający się oddział należy zaliczyć wstęp czyli- wejściówkę.Wszelkie stany i jednostki chorobowe muszą być w jednym paluszku- inaczej nie zaliczone. Do tego blok przedmiotów humanistycznych, socjologia, filozofia, następnie dziedziny analityczne- mikroekonomia, statystyka

#59  2012.04.19 20:17:45 ~irena

Psychologia, metodologia, edukacja, badania fizykalne- itp, słowem ogrom wiedzy.Dla magistrów obowiązkowe sympozja,specjalizacje na obecną chwilę mają zbyt niski poziom, może zrobić je każdy - np.z maturą czy bez( nie robi różnicy). Stąd potrzeba zmian, jeżeli chodzi o specjalizacje- roczne i tylko po licencjacie!

#60  2012.04.19 20:27:13 ~szkolna

Które uczelnie przygotują Panie do pracy w szkole? Żadne.Nawet Jagiellonka Krakowska wysiada.Współczuję koleżankom ze spec. pediatryczną czy po mgr , które zdecydują się na pracę w szkole.Dyrektor pracy pielęgniarce nie zorganizuje , da pomieszczenie na gabinet i koniec pieśni , radźcie sobie same. Czy studia przygotowały Was do pracy w ekstremalnych warunkach z populacją 1000 uczniów na co dzień? Do prowadzenia zajęć z dziećmi w przekroju wiekowym 6-20 lat, rodzicami, dziadkami , nauczycielami? Przez 2 lata spec. w środ. nauczania i wych. miałam się czego uczyć.Nie wierzę, że w 2lata mgr można opanować wiedzę specjalistyczną we wszystkich zakresach pielęgniarstwa na poziomie gwarantującym całkowite bezpieczeństwo pacjenta i swoje. Posypią się procesy za błędy w sztuce nawet do 30 lat po zaistniałym fakcie. Gwarantuje to lipcowa ustawa o działalności leczniczej. Nie na darmo uwalniają zawód adwokata. W samej ochronie zdrowia znajdzie zatrudnienie większość z nich

#61  2012.04.19 20:49:27 ~sceptyk

A ja i tak nie widzę różnic nadal mgr i chory i to samo a sam projekt pisany szybko i na kolanie

#62  2012.04.19 21:31:50 ~Mania

Mówicie panie że pielęgniarki po studiach magisterskich mają większą wiedzę bo uczyły się 5 lat. A pielęgniarki po Liceum Medycznym to nie uczyły się 5 lat. To ile wy Panie w czasie studiowania miałyście praktyki w zawodzie na każdym oddziale,chyba tylko te które kończyły Liceum Medyczne. A dyplom zdawałyśmy przy łóżku chorego a teorię też musiałyśmy mieć w 1 paluszku bo egzaminowali nas lekarze specjaliści którzy zasiadali w komisji. Nikt nie otrzymał dyplomu za piękne oczy, a teraz nagle potrzebne są studia? A wiadomo że to nie to samo co napisać pracę magisterką i ją obronić, bo przy jej pisaniu zawsze można posiłkować się literaturą medyczną. A może bronicie Panie pracę magisterską opiekując się w tym czasie chorymi na oddziale,co? Dla pacjenta nie jest ważne czy pielęgniarka ma magistra czy nie ważne żeby umiała się nim opiekować. Jedyna ważna sprawa to tylko to że nasze pielęgniarki nigdy nie były doceniane czy mają studia czy nie.

#63  2012.04.19 21:41:27 ~gosia

Widzę, że się nie opamiętacie. Zamiast merytorycznej dyskusji o rozporządzeniu licytacja: a ja skończyłam takie studia, a ja lepsze, a moja specjalizacja jeszcze lepsza. Dziewczyny jesteście jak same piszecie wykształcone, a zamiast rzeczowych propozycji co zmienić, co ulepszyć itp, tylko kłótnie, no nie rozumiem tego. Może ktoś jest w stanie mi wytłumaczyć to nasze, własne, środowiskowe piekiełko, które same sobie tworzą pielęgniarki. To wypisz, wymaluj jak ze starego dowcipu: w polskim piekle kotłów diabły nie pilnują, bo Polacy sami dbają o to, żeby któryś nie uciekł.

#64  2012.04.19 23:11:53 ~Piel

Jestem pielęgniarką z 27 letnim stażem. Pracuję przy łóżku chorego, na zmiany.Skończyłam LM w 1985, licencjat 2007, teraz kończę studia magisterskie i zaczęłam specjalizację. W liceum uczyłyśmy się 5 lat, ale to był inny poziom, bo skierowany do nastolatki, a nie do dorosłej osoby. Licencjat też kończy się dyplomem zdawanym praktycznie przy pacjencie. My też po szkole wielu rzeczy nie wiedziałyśmy i nie umiałyśmy.Nie należy twierdzić, że teraz dziewczyny po licencjacie nic nie potrafią, bo nie jest to prawda. Są takie same jak my, tylko teraz jest więcej papierów, więcej aparatury i to czasami bardzo skomplikowanej i potrzebują czasu aby sie z tym wszystkim zaznajomić, wdrożyć i potem radzą sobie całkiem nieźle.

#65  2012.04.19 23:14:31 ~Piel

CD.Oczywiście są lepsze i gorsze, ale wśród nas też tak było. Znam swoją wiedzę przed dokształcaniem i teraz i szczerze powiem, że jest ona znacznie szersza. Studiowanie poszerza horyzonty (spotykamy nowych ludzi, dowiadujemy się jak gdzie indziej są rozwiązane pewne sprawy). Pracując ileś lat znasz wiedzę z jednego oddziału i to często klinikę, bo lekarze nie uczą się pielęgnacji. Studia nauczyły mnie tego, że zdaję sobie sprawę jak wielu spraw nie znam i ciągle poszukuję sama wiedzy (artykuły, książki). Nikt nas nie będzie szanował i zawód nasz nie będzie miał prestiżu jeżeli będziemy w ten sposób się oceniać.

#66  2012.04.19 23:16:05 ~Piel

Cd.2 Jak mają nas doceniać pracodawcy i władze jeżeli Pani, która nie dokształcała się uważa tu na forum i mówi, że wie więcej tylko dlatego, że pracuje już .lat.Medycyna i pielęgniarstwo tak bardzo się zmieniło. Nauczmy się szanować liderów, wypracujmy ścieżki rozwoju, awansu. Nie równajmy do dołu. Bądźmy dumne z koleżanek, które się uczą i mogą coś przekazać innym. Korzystajmy ze swoich doświadczeń. Nie jesteśmy w stanie skończyć wszystkich kursów. Szanujmy i uczmy się nawzajem, młode dziewczyny po studiach najnowszej wiedzy i doświadczone koleżanki praktyki. Wszystkie jesteśmy potrzebne i każda jest wartościowa.Nie licytujmy się i nie degradujmy wykształcenia, bo będą mogli nas zastąpić opiekunowie po pomaturalnych szkołach, których jest coraz więcej.D

#67  2012.04.19 23:17:13 ~Piel

Cd3 Działajmy w celu zwiększenia znaczenia naszego zawodu.Nie zachowujmy się jak przekupki i nie dajmy się prowokować do wypowiedzi, które obniżają znaczenie jakiejkolwiek formy naszego dokształcania. To forum czytają różne osoby i jakie zdanie będą mieć o nas i naszym wykształceniu, wiedzy, jak maja nam ufać pacjenci? Pozdrawiam i życzę wszystkim wiele satysfakcji z pracy.

#68  2012.04.20 00:04:47 ~ja

A szczególny kocioł to pielęgniarski kocioł

#69  2012.04.20 08:31:45 ~piel.

CZAPKI Z GŁÓW dla 64,65,66,67- oto najwyższy poziom.

#70  2012.04.20 11:59:38 ~m

Niestety zakończenie prowadzenia kursów i specjalizacji nie wiąże się z dofinansowaniem magisteriki! Wytłumaczcie mi jak to możliwe że studia lekarskie są w pełni bezpłatne, a ich specjalizacje opłaca ministerstwo, kursy firmy medyczne, a nawet dochodzi do tego że im książki fundują. Teraz zlikwidowano staz podyplomowy dla lekarzy. A my za wszystko płacimy same! może czas najwyższy zacząć starać się o dofinansowanie na magisterki, bo licencjat pomostowy juz się skączy

#71  2012.04.20 12:03:58 ~xxx

Może w małopolskiem tak jest jak piszesz, ale na pomorzu poza gumedem nie ma szans na to by na studiach bylo tak jak sie nalezy, i to nie glupoty co pisze, ja jestem po sciezce D, a od kilku lat tylko w malej miejscowosci jest prowadzone nauczanie na pomoscie na tej sciezce, wierz mi gdybym miala wybur poszlabym na gumed ale mnie nie stac na taki wybór, za to specjalizacje sa na bardzo wysokim poziomie, MGR GRABOWSKI bardzo wymagajacy nauczyciel zarowno w Gumed jak i na specjalizacjach, dziewczyny ktore z nim mialy fizykalne wiedza wszystko, a co do zajec to w zaleznosci od sciezki jest ich ilosc, sciezka D ma bardzo okrojone wyklady bo trwa 2 semestry, 2/3 przedmiotow to tylko kilkanascie godzin wykladow, nie jak sciezki a i c. I przepraszam za bledy nie chce mi sie ich sprawdzac

#72  2012.04.20 16:04:49 ~krysia

A coze specjalizacją rodzinną, przecież moduł kształcenia był i z opieki długoterminowej.etc. przecież pielęgniarka rodzinna więcej pracuje z pacjentami w domu, ma cały przekrój schorzeń. wzwielu miejscach jest spec. chirurgiczna, uważam iż należy dopisać jeszcze rodzinna lub środowiskowa

#73  2012.04.20 21:37:58 ~nicola

Koleżanki - nic z tego nie rozumiem. Zadania te to wykonują sami pacjenci, ich rodziny, sąsiedzi itd. Edukacja, promocja, przyuczenie pacjenta i rodziny do wykonywania toalety np.rurki, organizowanie izolacji chorych zakaźnie itd!

#74  2012.04.20 21:40:03 ~nicola

JAK TO SIĘ ODBYWA? - SĄ WYDZIELONE IZOLATKI I NA TYM SPRAWA SIĘ KOŃCZY - PRZECIEŻ NIE NOSIMY TYCH PACJENTÓW NA PLECACH ANI NIE ZABIERAMY DO SWOICH DOMÓW),oznaczenie glikemii za pomocą glukometru-KAŻDY PRAWIE PACJENT MA W DOMU GLUKOMETR I SAM SOBIE MIERZY! BEZ SENSU I OBNIŻENIE NASZEGO ZAWODU! I GDZIE TE ROZSZERZONE I SAMODZIELNE ZADANIA! GDZIE MOŻLIWOŚĆ DECYDOWANIA O SPRAWACH PIELĘGNIARSKICH, WYPISYWANIE LEKÓW,DECYDOWANIE O KWALIFIKACJI PACJENTA NP. DO OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ! ZLECANIE BADAŃ - TO MY OBSERWUJEMY CIĄGLE PACJENTÓW, TO MY WYCHWYTUJEMY PIERWSZE OBJAWY CHOROBY! ułożenie terapeutyczne i przemieszczanie chorego w łóżku - CO WYKONUJE TUTAJ PIELĘGNIARKA? targa pacjenta z jednego boku łóżka na drugi? Czy do tych wszystkich absurdalnych czynności musimy mieć co najmniej specjalizację? I znów zostałyśmy ośmieszone! Ciągną dalej - wykonanie zabiegów doodbytniczych (lewatywa, wlewka, kroplówka, sucha rurka doodbytnicza)no! do tego tylko ukończone studia!

#75  2012.04.20 21:58:56 ~nicola

Naświetlanie lampą Sollux, Bioptron,-te czynności wykonują panie pracujące w sklepie, które kupiły te lampy i dorabiają sobie! doraźne podanie tlenu( bardzo skomplikowana czynność! )kąpiel leczniczą( na czym polega ta czynność,że wymaga aż ukończenia szkoły pielęgniarskiej? ),stosowanie kompresjoterapii - w każdej aptece lub sklepie internetowym kupują ludzie pończochy, zakładają je i po sprawie! Długo mogłabym komentować tą śmieszny projekt - komu ma on służyć? nie mam pojęcia! Dlaczego lekarzom nie wymyślą np. - wypisywanie recept po ukończonym kursie lub specjalizacji?

#76  2012.04.21 10:59:35 ~.......

Ciagłe zmuszanie pielęgniarek do płacenia haraczu,poprzez śmieszne kursy.Tym sposobem zmuszą wszystkie do płacenia za kursy.Tym samym utrzymują bogacenie się wykładowców. Kto opuści kurę,która znosi złote jajka.

#77  2012.04.21 11:37:45 ~tom-tom

Nicola, czy jesteś pielęgniarką? Jeśli tak, nie pisałabyś takich bzdur o tlenoterapii, która może okazać się dla pacjenta groźna. Źle stosowana kompresjoterapia może pogorszyć stan człowieka.

#78  2012.04.21 13:30:51 ~A.B.

Koleżanki co Wy wypisujecie. Najpierw ogromne notoryczne pretensje, że w naszym zawodzie nie ma unormowań prawnych co do gradacji kompetencji, a za tym idących wymiernych korzyści ekonomicznych. Więc wreszcie próba usystematyzowania kształcenia i wykonywania zawodu. Trzeba przyznać, że do tej pory można wykonywać nasz zawód po licealnie niekoniecznie pomaturalnie (skądinąd doskonale) take były czasy, ale już minęły. Więc jeżeli chcemy żeby nasz zawód wskoczył na wyższą półkę intelektualną i kształcenia nie buntujmy się. Pozwólmy na unormowania bo tylko one będą zmuszały pracodawców do gratyfikacji jeżeli płatnik postawi takie warunki funkcjonowania jednostki w postaci danego oddziału. Należy dążyć do takiej ilości specjalistów, aby mogły powstać wymogi do podniesienia jakości świadczeń. Co do specjalizacji to dla mnie powinien być wymóg pracy co najmniej 5 ostatnich lat w dziedzinie podjętego kształcenia-aby coś zyskać, nie zbierać czasu sobie i kształcącemu :).

#79  2012.04.21 14:38:47 ~nicola

Zgadzam się - dokładnie tak jest jak mówisz! Przetlenienie lub niedotlenienie( hiper, hypo)niesie wiele niebezpieczeństw, ale chyba Ci wiadomo, że pacjenci i ich rodziny są przyuczane do tego mając w domu chorego np. na POCHP czy pylicę.Sądzisz, że ukończyli LM lub specjalizację aby móc podłączać tlen? A kto koleżankom powiedział, że za rozszerzeniem takich kompetencji otrzymamy podwyżki? Popatrzcie na pielęgniarki w innych krajach, gdzie mają dużo do powiedzenia - same decydują o pielęgnacji, niekiedy o doborze leków, wypisują recepty na leki farmakologiczne itp. A my ciągle jesteśmy kontrolowane przez niedokształconych lekarzy( został lekarzem bo mamusia chciała, ciągle zależne od ich decyzji! Przeczytajcie dokładnie nasze kompetencje wg. nowego projektu - prawie sama edukacja, czynności, które wykonują inne zawody medyczne( rehabilitacja, żywienie, terapia). A czy w ogóle mamy na o czas? Bezsensowne!

#80  2012.04.21 14:40:04 ~nicola

A po następne - dlaczego w niektórych czynnościach pominięto mgr? - po co w takim razie kładzie się nacisk na wyższe kształcenie pielęgniarek? Lekarze po każdym ukończonym kursie mają gratyfikację a my tylko dokładane "dziecinne"kompetencje! Rozumiem - rozszerzenie zadań typowo pielęgnacyjnych, które wymagają wiedzy medycznej, które nie wykona się po obejrzeniu filmu czy programu na YouTube.

#81  2012.04.21 14:59:33 ~tom-tom

Nicola - doskonale zdaję sobie sprawę, że często są to osoby niezwiązane z medycyną. Dlatego w momencie ich edukacji tak ważna jest pielęgniarka, która wyjaśni wszystkie niuanse tlenoterapii, aby swymi działaniami nie przynieśli szkody swojemu bliskiemu. Edukacja ta nie może polegać na "tu pan przekręci, tu pan nałoży i niech sobie leci", a do tego mogą sprowadzać się twoje słowa, że przecież do tlenoterapii biernej nie potrzeba szkoły. Potrzeba, aby nie przekazać błędnej wiedzy, i aby ci "nie-medycy" mogli wejść w skład zespołu terapeutycznego członka swojej rodziny w sposób świadomy, a nie jedynie poparty "bo ta pani mi powiedziała".

#82  2012.04.21 15:53:59 ~do 30

Nurse male:starym żal d.y nie ściska,że nas lekarze nie klepią po zadkach.A dlaczego? a dlatego,że my sie szanujemy bo nie musimy swojej pozycji zawodowej budować na grzaniu łóżka byle doktorkowi

#83  2012.04.21 15:59:01 ~ja

Kiedyś słyszałam b.mądre zdanie starego wiekiem i stażem(prawie 60 lat pracy),bardzo utytulowanego człowieka,ktory powiedział:"Tylko debil i laik powie,że umie wszystko"

#84  2012.04.21 16:19:59 ~d0 70 i 71

Niby po studiach a błędy robicie jak trzecioklasista z podstawówki.i nie mydlijcie oczu dysleksją bo tak się każdy głąb tłumaczy z nieuctwa

#85  2012.04.21 16:39:07 ~gostek

Drogie koleżanki,szczycicie się skończonymi studiami,deprecjonujecie LM ale za 20 lat też będziecie już stare i zapomnicie o tym co się nauczyłyscie na studiach i kogo wtedy będziecie poniżać? Pamiętajcie że przyjdą młode mgr.i wam też będą wmawiać,że nic nie umiecie.

#86  2012.04.21 17:50:12 ~tom-tom

Gostek - o czym ty człowieku piszesz? My o psie, ty o gwoździu -.-

#87  2012.04.21 19:13:47 ~do 84

Przepraszam,ale mnie się wydaje, powinno być ,mydlcie,

#88  2012.04.21 20:17:49 ~xzv..

Na tym portalu tematem,który budzi największe zainteresowanie jest wykształcenie.Niezbyt wysoki to poziom dyskusji. Wszystko jedno czy wypowiadją się wykształcone bardziej czy mniej.

#89  2012.04.21 23:38:55 ~mk

Rozporządzenie powinno byc jedno dla licencjatów < ewentualnie wraz z średnimi pielęgniarkami >, a drugie dla magistrów . Taki podział jak w innych zawodach medycznych Technik , licencjat może robic tylko kursy . Magister specjalizacje i wtedy jest porządek i prawdziwa gradacja . Ale i tak rozporządzenie jest krkiem milowym w ocenie wartości wykształcenia magisterskiego . Z małymi uwagami - oczywiste jest ,że mgr powinien tworzyc programy zdrowtne, prowadzic psychoterapię ,pracowac w środwisku nauczania i wychowania i prowadzic zajecia z nietrzymania moczu

#90  2012.04.22 03:11:47 ~maja

Dajcie spokój z tym magistrem to lipa , ja mam magistra, i to podwójnego teraz jestem na specjalizacji i uważam że to jest bardziej mi potrzebne, większy szacunek prestiz u wszystkich a egza,in w warszawie nie da sie załatwić z pieczatka jak to pisze powyżej kolezanka, dajcie już spokój z tymi mgr.

#91  2012.04.22 09:04:11 ~tom-tom

Magister trwa dwa lata. Specjalizacja trwa dwa lata. To już dużo mówi; podczas specjalizacji skupiasz się na danym aspekcie pielęgniarstwa. Podczas magisterki - przez dwa lata masz wszystko. Więc nie ma sensu dyskutować, co daje szerszą wiedzę.

#92  2012.04.22 09:48:46 ~piel

A ja mam licencjat i specjalizację i nie czuję się gorsza od tych koleżanek ,które mają mgr.kazdy decyduje o sobie i nie chodzi tu o to , która jest lepsza tylko o to , że w zależności od posiadanych kwalifikacji powinna być odpowiednia gradacja pielęgniarek. i zgadzam się z kol.Mają, że egzamin we Warszawie to nie lipa!

#93  2012.04.22 10:02:53 ~nicola

Ja robiłam mgr w AM w Poznaniu-nie było zmiłuj się. Egzaminy zdawałyśmy równorzędnie z teorii przed profesorami(przeważnie lekarzami) i z pielęgniarstwa( przed doktorami z dziedziny nauk biologicznych). Egzaminy były na poziomie egzaminów kierunków lekarskich a niekiedy nawet wyższym, ponieważ niektórzy profesorowie uważali, ze jesteśmy grupą( MÓWIĘ O GRUPIE ZAWODOWEJ PIELĘGNIAREK) ambitną i wykazujemy obszerniejszą wiedzę niż studenci na lekarskim! Bardzo dużo wyrzeczeń, bardzo dużo nauki i pomyślnie zdany dyplom!

#94  2012.04.22 10:07:52 ~nicola

Mgr to nie specjalizacja, to nie zaliczenia polegające na napisaniu pracy, to nie szerokie plecy( bo o takich również dużo wiemy). A najbardziej poniżające nasz zawód jest ukończenie licencjatu na 4 semestrach. Tak się składa, ze moja koleżanka właśnie teraz "przygotowuje" się do zakończenia pomostówki.Egzaminy i materiał dydaktyczny jaki mi prezentowała.zostawiam bez komentarza! Przepraszam,poprawka - "nie robiłam" tylko kształciłam się! Koleżanki, kształćcie się i pokażemy na co nas stać!

#95  2012.04.22 12:32:00 ~Piel-spec

Zastanówcie się, chcecie mieć większe kompetancje, jak wreszcie coś się ma zmienić, jest taka awantura, że.Mam mgr, mam kilka kursów, mam specjalizację z anestezjologii, mam ponad 30 lat stażu. Studia dają szerszą wiedzę w wielu dziedzinach, specjalizacja jak sama nazwa mówi, to jedna dziedzina rozszerzona. Blok ogólnozawodowy, był niestety o malutką częścią tego czego uczyłam się na studiach. Uważam, że to rozporządzenie jest właściwe.

#96  2012.04.22 16:11:26 ~nnn

Oby tylko ta wiedza miała przełożenie na pracę.Obecnie większość opinii pacjentów o wszystkich pielęgniarkach jest tragiczna.

#97  2012.04.22 16:18:28 ~tom-tom

Jakieś źródła dla tych słów, nnn?

#98  2012.04.22 17:00:27 ~dora

ZAPOMNIANO o UPRAWNIENIACH DLA PIELĘGNIAREK POSIADAJĄCYCH SPECJALIZACJĘ Z PIELĘGNIARSTWA ZACHOWAWCZEGO.ŻENADA.

#99  2012.04.22 20:29:29 ~Małgorzat

Uważam że zamiast dyskusji na temat wyższości specjalistek nad magisterkami i odwrotnie nalezało by zastanowić się nad sensem tego projektu, zmianie ulegają zakresy i nazwy kursów specjalizacyjnych i tak w nowym wykazie nie ma specjalizacji z dziedziny pielęgniarstwa nefrologicznego, kardiologicznego, środowiska nauczania i wielu innych. wniosek oczywisty; nowe projekty powstają zupełnie osobno a dotyczą pielęgniarek. dlaczego wzajemnie się wykluczają? a co z czytelnością tego projektu? chyba pozostawia wiele do życzenia.

#100  2012.04.22 21:26:01 ~gość

Mgr będzie mógL sobie robić specjalizację w myśl tego rozporządzenia jak sobie za nią zapłaci z własnej kieszeni. Póki co po studiach mgr ma być alfa i omega bez prawa do popełniania błędów?

#101  2012.04.22 23:18:18 ~dydaktyk

Jakby specjalizacje były w formie kształcenia podyplomowego na takiej zasadzie jak w CMKP gdzie jest to rodzaj szkoły wyzszej , a nie kursiku < niby państwowego >bo tak naprawde IZBOWEGO na który wykładają i ucza osby bez matury to ta specjalizacja miałaby jakąs wartośc - a tak to tylko zwykły kursik izbowy lub jeszcze gorzej jakiej firmy która zbija na tym kasę. Specjalizacja powinna istniec tylko dla magistrów pielęgniarstwa i byc prowadzona na Uniwersytetach Medycznych

#102  2012.04.23 00:11:06 ~gosia

Głupoty piszesz. Nie widziałam żadnego wykładowcy bez matury, to raz, a dwa jest egzamin państwowy. Ja nie wiem dlaczego zamiast dyskutować jak i co ewentualnie zmienić to cały czas licytacja kogo studia lub kurs jest lepszy i która pielęgniarka jest głupsza od dyskutanta. No opamiętajcie się wreszcie, bo jak nie będziemy się same szanować to nikt nas nie uszanuje. Jeżeli czytają to osoby innych profesji to czego się dowiadują? Dowiadują się tego, że pielęgniarki są bez matury, kursy czy specjalizacje to może zrobić byle kto bo są nic nie warte itp. To potem chcecie mieć prestiż zawodowy?

#103  2012.04.23 01:34:00 ~julianna

Po przeczytaniu wszystkich komentarzy doszłam do wniosku, ze po LM jest się nikim.

#104  2012.04.23 09:22:49 ~beata

Bardzo dobrze że reguluje się uprawnienia. Nie licytujmy się kto ważniejszy. Święta Wielkanocne czy BOŻEGO Narodzenia. magisterki mają wiedzę bardziej ogólną, przydatną na stanowiskach kierowniczych, menadżerskich natomiast specjalistki posiadają wiedzę specjalistyczną z dziedziny którą ukończyły. Każdy kurs specjalistyczny daje nam dodatkowe umiejętności i wiedzę. medycyna szybko się rozwija i okazuje się że to czego uczyłyśmy się 10 lat temu jest nieaktualne. posiadam studia ale na moim stanowisku pracy -anestezjologia- dopiero specjalizacja poszerzyła moją wiedzę. Uczmy się i pilnujmy swojego zakresu obowiązków nie dajmy się wykorzystywać.

#105  2012.04.23 09:25:12 ~mgr

Szanowne koleżanki. Wszystkie bez wyjątku. Po przeczytaniu komentarzy jest mi wstyd! cała wasza uwaga skupiła się na tym,która jest lepiej wykształcona. Rozporządzenie narzuca nam nie tylko uprawnienia,co oczywiście podnosi nasz prestiż,ale,a właściwie to co najważniejsze,dorzuca nam obowiązków,oraz potężna odpowiedzialność. Pisząc prościej za te same pieniądze będziemy miały więcej pracy. Czy któryś z lekarzy cieszyłby się z tego? Nie, kazałby sobie za dodatkowe zajęcia zapłacić! Dalej przekomarzajcie się która z Was jest mądrzejsza.Ja powodów do radości nie widzę! Pozdrawiam Panie magisterki,licencjatki,specjalistki itp.

#106  2012.04.23 09:53:39 ~mgr

Taa. więcej obowiązków i te same pieniądze

#107  2012.04.23 11:54:36 ~Piel

A dlaczego bać się odpowiedzialności.Należy tylko pilnować aby robić to do czego ma się uprawnienia, wiedzę i umiejętności. Jak mam uprawnienia a nie mam wiedzy to należy ją szybko uzupełnić. Jeżeli nadal będziemy mieć tak niewielkie uprawnienia jak do tej pory ( spis leków, które mogłyśmy podawać samodzielnie w mojej opinii uwłaczał naszemu zawodowi)to zapomnijmy o większym uposażeniu. Jak chcesz więcej zarabiać i mieć prestiż, znaczenie, uznanie trzeba niestety mieć większe uprawnienia i zarazem ponosić większą odpowiedzialność.

#108  2012.04.23 16:06:49 ~mgr specj

Czym się różni magister piel. z przed 30-tu lat od obecnego? nie licząc innych kursów i specjalizacji?

#109  2012.04.23 16:09:14 ~mgr specj

Czym się różnią studia dzienne od zaocznych, czym się różni głupota od mądrości?

#110  2012.04.23 16:14:55 ~mgr specj

Życzę wszystkim niedouczonym aby wzięły się za naukę ,nie jest jeszcze za późno, bo będziemy pracować do 67 roku życia.przyda się wiedza i papierki, doświadczenie większość ma.

#111  2012.04.23 16:54:45 ~nicola

A według Ciebie, skąd mamy "brać" te większe uprawnienia? To nie my o tym decydujemy tylko nasze władze! My same nie piszemy rozporządzeń, a te co nam dołożono - to śmiech w biały dzień. Jeżeli po takich rozszerzonych uprawnieniach spodziewacie się większego prestiżu i poszanowania naszego zawodu to jesteście w błędzie.

#112  2012.04.23 16:59:47 ~NICOLA

Panie na straganach sprzedające jajka dyskutują na temat profilaktyki, edukacji, wiedzą jakie leki ziołowe zastosować-czyli to wszystko na co nam dano "pozwolenie". Jeszcze raz zadam pytanie - dlaczego nie organizuje MZ kursów lub specjalizacji dla lekarzy z wypisywania recept lub cewnikowania mężczyzn.A od nas żąda się: pierwszą pomoc w nagłych stanach stomatologicznych u populacji wieku rozwojowego( nie rozumiem o co chodzi-czy mamy podać apap czy panadol, który dostępny jest w każdym podrzędnym sklepiku! ,prowadzenie profilaktyki bólu( czy możemy zadecydować o wyborze leków, wypisać je na recepcie i podawać? ) itd. To tyle było mowy o naszym odpowiedzialnym zawodzie, o dostosowanie do kompetencji naszych koleżanek z zagranicy a tu SZERZENIE EDUKACJI I PROMOCJI. Do każdej czynności ukończony kurs lub specjalizacja! Żałosne!

#113  2012.04.23 18:48:36 ~ania

Ja po LM skończyłam 5letnie studia magisterskie na PAM. Nie uważam, że absolwentki po LM są niczym. Pielęgniarki po LM zawsze cieszyły się dobrą opinią i wyróżniały dużą wiedzą (dobry program nauczania). Przykro mi zatem czytać jak moje koleżanki z LM obrażają te które obroniły tytuł magistra. Ja bardzo szanuję moje koleżanki z LM i te bez mgr i te z mgr. A podziwiam jeszcze bardziej te, które posiadają tytuł doktora bo to świadczy o tym, że nasz zawód zaczyna być doceniany. Koleżanki bądźmy dumne i szczyćmy się tym, że wśród nas są mgr, doktoranci i profesorowie. Wspierajmy i szanujmy mądre głowy aby przyczyniały się do wzmacniania wizerunku naszego zawodu.

#114  2012.04.23 20:18:57 ~ba

Mgr - bo 30 lat temu nie było jeszcze kształcenia wyższego w zakresie pielęgniarstwa.(mówię o Polsce).

#115  2012.04.23 20:19:53 ~ba

*w zakresie magisterskim.

#116  2012.04.24 13:28:16 ~goja

Koleżanki pielęgniarki! Nie róbcie wsi gadaniem kto jakie ma wykształcenie. Ja ukończyłam szkołę dwuletnią zawodową dla pielęgniarek 24 lata temu (potem studia z opieki paliatywnej)i tego do czego upoważnia nas to rozporządzenie uczono nas już 24 lata temu a te czynności były jednymi z podstawowych wykonywanych przy pacjencie. Do dyplomu praktycznego trzeba było umieć wykonywać wszystkie-nie wiadomo było jaki pacjent na nas trafi i z jakiego oddziału. Nie było kursów, specjalizacji-pielęgniarka musiała umieć zrobić przy pacjencie wszystko. A teraz? Młoda mgr przyjdzie i są takie teksty:jak tu można pracować -tak śmierdzi, albo: w ilu rozpuścić.(lek p/ból. w inj.im.); ja? basen mam podać? i przepiękne zdziwienie na twarzy jakby miała sama wybudować pełnowymiarowy basen olimpijski na sali pacjenta. Takie to są teraz młode magisterki pielęgniarstwa. W tej chwili jest to podstawowe wykształcenie młodego narybku, który bardzo dużo musi się uczyć w praktyce.

#117  2012.04.24 14:28:26 ~cris

Szanowne koleżanki! Wszystkie zjecie się nawzajem, które ważniejsze,lepsze specjalistki, magisterki czy licencjatki! A w świetle nowej ustawy jesteście tylko pielęgniarką i położną! Nie wolno wam oficjalnie używać tytułów zawodowych na pieczątkach czy identyfikatorach! Specjalistki nie mają możliwości wykazać się swoją wiedzą zdobytą na dwuletnich specjalizacjach(są wręcz niedopuszczane przez lekarzy do jej wykazania,znam to z własnej autopsji).No to gdzie jesteśmy drogie koleżanki? Po co się żreć! Szanujmy się nawzajem, doceńmy kształcące się dziewczyny, one też w odpowiednim czasie wykażą się zdobytą wiedzą na studiach! No i najważniejsze, gdzie są nasze organizacje pielęgniarskie, Naczelna Rada Pielęgniarek, że dopuszczają do takich absurdów w ustawie? Mimo, że kończymy studia robimy specjalizacje dalej jesteśmy siostrami i służacymi.Jak to się ma do wytycznych Dyrektyw Unijnych, gdzie narzuca się nam najpierw podnoszenie kwalifikacji, a potem z powrotem do poziomu!

#118  2012.04.24 16:09:35 ~nicola

Cris, nie znam żadnej ustawy, która zabroniłaby mi używać zdobyty wiedzą tytuł mgr. Może coś mi umknęło, więc proszę napisz z jakiego źródła korzystałaś pisząc tą informacje! Czy w świetle tej ustawy lekarzom również zabrania się identyfikować np.chirurg czy internista? Z góry dziękuję!

#119  2012.04.24 17:26:26 ~maria

WIELKI SZACUNEK DLA TYCH ,KTÓRZY ZADBALI O NASZ ZAWÓD.

#120  2012.04.24 19:30:17 ~cris

Nicola! Wejdź sobie w ustawę z 15 lipca 2011 o zawodzie pielęgniarki i polożnej i prześledź dobrze! U mnie w szpitalu mamy jej efekt. Właśnie zrobiono nam pieczęcie,gdzie mimo ukończonych studiów licencjackich, magisterskich z pielęgniarstwa wpisano po prostu przy nazwisku pielęgniarz/pielęgniarka,przy czym dostarczono pismo z wytycznymi.Uważam to za totalną dyskryminacje naszego zawodu nie mówiąc już o zniesmaczeniu do osób reprezentujących nas na górze! Przecież pielęgniarka pracująca przy łóżku nie może mieć wykształcenia wyższego niż dyrektor zarządzający szpitalem!

#121  2012.04.24 20:08:26 ~wolna

Ja mam pieczątkę z tytułem licencjat pielęgniarstwa i tak samo na wizytówce. W czerwcu obronię pracę magisterską i również będę używała tego tytułu na pieczątce i identyfikatorze. Owszem jestem zatrudniona na stanowisku pielęgniarki,ale nikt mi nie może zabronić używania tytułu,który otrzymałam kończąc studia jest to dokładnie napisane w dyplomie ukończenia studiów.Niech ktoś spróbuje mi tego zabronić i tak się do tego nie dostosuję.Będę używała takiego tytułu,jaki mam a nie innego! Zobaczcie jak lekarze piszą sobie na identyfikatorach tytuły, piszą dr nie będąc doktorem! I tak też się do nich zwracają,nawet do tych którzy doktorami nie są!

#122  2012.04.24 20:43:54 ~nicola

Dzięki Cris! Koleżanki, wypowiedzcie się na następujący temat:1)wg. projektu będziemy mogły pobierać krew wg załącznika 1 - kto będzie płacił za wykonanie tych badań? 2) jeżeli podamy bez zlecenia lekarza leki z załącznika 2-kto je będzie wypisywał na receptę? -jeżeli lekarz, to co to za samodzielność. Ponadto gro tych leków są to leki ziołowe lub dostępne bez recepty, które pacjenci bez naszego pozwolenia kupują i zażywają.

#123  2012.04.24 21:05:08 julia2612

Macie rację specjalizacja powinna mieć największe uprawnienia, i w moim rozumieniu tak jest.ale dostanie się na specjlizacje powinno być trudniejsze! powinna być jakaś chronologia zachowana! cieszę się, bo może wreszcie docenią nasze wykształcenie. Jak na razie panuje "moda na naukę wśród pielęniarek" ale to nic ze strony pracodawcy nie wnosi! mało tego.mam pełne studia pielęgniarskie, kilka kursów, jestem w trakcie specjalizacji, a nie mam pracy! ostatni rok pracowałam na kontrakt, a teraz brakuje nawet takich dyżurów.Ale cóż dziwnego w tym skoro "nasze koleżanki pielęgniarki" pracują za 6,97 zł netto za godzinę!

#124  2012.04.24 23:55:18 ~do crisa

Cris- coś ci sie pomieszało , nikt nigdy nikomu nie zabroni używac zdobytego tytułu< no chyba że wróci komuna> mam wpisane magister pielęgniarstwa w prawo wykonywania zawodu i taki jest mój tytuł zawodowy innego ni używam , ani na pieczątce ani na indentyfikatorze , ani na wizystówce ani nigdzie indziej gdzie załątwiam sprawy zawodowe.

#125  2012.04.26 10:48:35 ~gość

Czym się różnią studia dzienne od zaocznych - wróbel i kanarek ukończyli to samo konserwatrium muzyczne. Wróbel zaocznie .

#126  2012.04.26 12:43:50 ~gość

No i znowu o naukowości pielęgniarstwa i ja ukończyłam studia i tak naprawdę studia dla pielęgniarek nie-koniecznie zawsze będą górą zawody prestiżowe my może lepiej powalczmy z mediami zakazać tych śmiesznych filmików reklamowych i inn. gdzie udział bierze pielęgniarka zawsze wyśmiana w ostatnim odcinku w słynnym polskim RANCZO pielęgniarka biegła po szampana dla miejscowego konowałka

#127  2012.04.26 12:47:14 ~ja

I po co wam te pieczątki ? jak nawet pampersów nie WYPISUJECIE ! tak zero prestiżu, szacunku ale jak takie wypowiedzi powyżej .

#128  2012.04.26 12:53:38 ~tom-tom

A po co ja mam pampersy wypisywać? -.-

#129  2012.04.26 15:22:20 ~xyz

IDIOTKI- tylko taki komentarz ciśnie się na usta czytając te bzdury.Niestety jest to tragiczny obraz polskiego pielęgniarstwa.Wstyd.

#130  2012.04.26 19:16:15 ~anna

Bardzo ważne jest że powstają takie zapisy. Dzięki temu albo przez to znam swoje uprawnienia kompetencje i zakres odpowiedzialności. Nauczmy się pilnować swojego zakresu obowiązków. Postarajmy się o pomoce pielęgniarskie. Jeśli czerpiemy ze wzorców zachodnich to powinnyśmy wiedzieć, że jeśli pielęgniarka nie ma uprawnień do wykonania EKG to, żeby ją kroili i solili nie wykona tego bo wie że przekroczy swoje uprawnienia a to może się wiązać z konsekwencjami prawnymi. Anestezjolog nie operuje a chirurg nie znieczula bo nie posiadają takich uprawnień.

#131  2012.04.27 10:40:56 ~Maja

Kolejny raz pielęgniarka pielęgniarce wrogiem. Drogie koleżanki uczmy siei specjalizujmy nie będzie problemu i zawiści. A może w końcu nasz zawód znów zyska prestiż,który utracił wraz ze zdjęciem czepków z głów.

#132  2012.04.27 10:42:18 ~Maja

Przepraszam za literówkę miało być się

#133  2012.04.27 22:49:19 ~Gość

Kłuccie się dalej a wasz zawód dalej będzie zawodził. Choćbyście 20 lat studiowały i 20 specjalizacji zrobiły do tego doktorat z n.med + hum. + przyr. obroniły i tak będziecie "tylko" pielęgniarkami. Najgłubszy nawet lekarz będzie waszym szefem. Pogudźcie się z tym, zjednoczcie się, szukajcie tego co was łączy, może w tedy zachowacie godność swoją i zawodową.

#134  2012.04.27 23:15:58 ~do gościa

Naucz się pisać po polsku! Nie obrażaj pielęgniarek! Ortografia się kłania! Doktorku bez rozumu! Szefie amoralny!

#135  2012.04.28 00:33:04 ~kurupel

Nigdy lekarz nie jest szefem pielęgniarki cos ci sie pomiesząło gosciu miedzy nami jest znak równosci oznaczajacy wspólprace na jednym poziomie , a to , że lekarz wypisuje zlecenie nie oznacza , że ma prawo kontrolowac jego wykonanie to tak nie działa. Nie wiem czy to zrozumiesz kiedykolwiek , bo jestes zakompleksionym małym człowiekczkiem , z małym rozumkiem i małymi mozliwościami

#136  2012.04.28 08:25:24 ~tom-tom

Nie ma prawa skontrolować tego, czy wykonano jego zalecenie? -.-

#137  2012.04.28 23:31:43 ~XYZ

MIĘDZY LEKARZEM A PIELĘGNIARKA, REHABILITANTEM , FARMACEUTĄ , ANALITYKIEM MEDYCZNYM ETC NIE MA PODLEGŁOSCI SŁUŻBOWEJ TO JEST STRUKTURA POZIOMA NIE PIONOWA JAK SIĘ LEKARZOM UŁOMNIE WYDAJE

#138  2012.04.29 18:29:13 ~nnn

Co tzn pogudźcie! a lekarz nigdy nie będzie szefem pielęgniarki bo nasz zawód jest odrębnym zawodem, ma swój samorząd i ustawę o zawodzie.

#139  2012.04.30 08:30:00 ~Ewa

No i świetnie ! Mam licencjat, kurs specjalistyczny środowiskowo- rodzinny i 23 lata pracy. Niedługo kończę Edukację i Promocję na Zdrowiu Publicznym- taki kierunek miał dla mnie sens, ponieważ jako rodzinna chciałam poszerzać wiedzę mieć lepsze podstawy do pracy z pacjentem- niedawno się dowiedziałam, że studia, które kończę nic nie znaczą i nie równają się ze specjalizacją w tym zakresie. I z tego co powyżej, wynika że mam uprawnienia do oceny środowiska w miejscu zamieszkania i postawienia diagnozy pielęgniarskiej- tylko, że 23 lata temu gdy zaczynałam pracę podłączyć tlen, przetoczyć krew, zrobić lewatywę i wiele innych czynności to była codzienna moja praca.

#140  2012.04.30 09:42:21 ~tom-tom

Bo 23 lata temu nie znano preparatów krwiopochodnych i samej krwi w takim stopniu, jak teraz - dlatego lekarze zlecali "na hura", bez pomyślunku o konsekwencjach.

#141  2012.05.03 20:31:54 ~do gościa

Gościu ty nie jestes gosciem tylko fleja

#142  2012.05.03 21:34:38 ~do gościa

Zawód pielęgniarki jest samodzielnym zawodem medycznym.To wynika z ustawy o zawodzie.Jeśli tego nie wiesz to albo jesteś z wiedzą na bakier albo urodziłeś się w XIX wieku!

#143  2012.05.04 20:04:12 ~gość

Pobory mamy z XIX wieczne i zakres uprawnień w praktyce też. Samodzielność masz przy odprowadzeniu składek do izb, na ich 14 tys, pensje comiesięczne. I też nie do końca, bo masz je USTAWOWO NARZUCONE CZY CHCESZ CZY NIE CHCESZ

#144  2012.05.06 10:39:23 ~nicola

Czy mamy obowiązek należeć do izb - ten problem nadal do końca jest niewyjaśniony! Urwał się na poziomie Rzecznika Praw Obywatelskich( jak dobrze pamiętam, temat został pozamiatany pod dywan.Koleżanki, przydałoby się wznowić z okazji Dnia Pielęgniarki dochodzenie swoich praw, które gwarantuje konstytucja. Nie miałabym nic przeciwko izbom, ale ŻADNEGO POPARCIA, POMOCY TYLKO PŁACIMY SKŁADKI! Kilkakrotnie mając problem z lekarzami, zwracałyśmy się o pomoc do izb.Próbowano zamknąć nam buzię i na tym kończyło się!

#145  2012.07.17 15:21:13 ~miki

Nawet na tym forum widać jakie rozbite i zdezintegrowane są pielęgniarki . lekarze mimo wszystko jeżeli chodzi o kwestie zasadnicze czyli pieniądze zawsze potrafią się zjednoczyć - pielęgniarki nigdy i dlatego pielęgniarka zarabia 1 500 (mgr 2000) a lekarz 25 000 (przy podobnym w większości przypadków poziomie odpowiedzialności i nakładzie pracy) w dalekim poważaniu pielęgniarkę mają wszyscy i jeżeli one same się o to nie postarają nie uszanuje i mie doceni ich nikt

#146  2012.07.20 11:37:01 ~do 114,115

30lat temu były studia magisterskie w Lublinie i w Krakowie, studiować można było po 2 latach pracy jako pielęgniarka - po Medycznym Studium Zawodowym 2 i 2,5 letnim /Studium Neuropsychiatryczne/- po LO /lub po Liceum Medycznym 5 letnim zakończonym maturą/. Oczywiście trzeba było jeszcze zdać egzamin wstępny z anatomii pielęgniarstwa oraz języka.Studia były dzienne i można było otrzymać stypendium socjalne i za wyniki w nauce/wysoka średnia/. Warto poczytać historię pielęgniarstwa.

#147  2012.07.26 21:00:19 ~ewus

Kobiety! w większości jak myślę . Wybrałyśmy ZAWÓD PIELĘGNIARKI nie p mgr lub jakiegoś ,licencjata; PYTAM PO CO NAM TE STUDIA ? nnnnnniech studiują młodzi nie MY po 5 cio letnich lic med ! Mamy większą wiedzę i UMIEJĘTNOSCI niż jakieś mgr czy lic !

#148  2012.09.03 15:47:56 ~mgr plg

Moim zdaniem nie chodzi o to, że ktoś ma mniejsze czy większe kwalifikacje w tej całej pielęgniarskiej wojnie tylko o to, że ktoś osiągnął wyższe wykształcenie, a Wy - starsze koleżanki zamiast cieszyć się z tego, że pielęgniarstwo sie rozwija wytykacie idiotycznie ten fakt. Śmieszne to i chore. Lekarze potrafią sobie pogratulować, pielęgniarki co najwyżej będą się w tej sytuacji błotem obrzucać. Nie mam racji? :) Nie rok i nie dwa pracuję i widzę, że kulturą nie grzeszymy ani my (młodsze pielęgniarki), ani Wy (starsze pielęgniarki). Ironia losu. Nie będzie lepiej dopóki nie pogodzą się "stare kwoki" (starsze pielęgniarki same o sobie tak mowią! ), z tym że młodsze są sprytniejsze, potrafią więcej i nie kryją się z tym. Chcą skończyć sześć kursów? Niech robią i wy idźcie robić te kursy z nimi zamiast gderać! :) pozdrowienia z podlasia, koleżanka.

#149  2012.09.13 23:08:15 ~iga

na stronie MZ nie ma tego projektu ? Nie ma również informacji o skierowaniu do konsultacji?

#150  2012.10.28 08:45:33 ~piel

do 1 masz rację jest to bezprawie żeby pielęgniarki po liceach były dopuszczone do specjalizacji! w żadnym państwie nie ma czegoś takiego! najpierw matura, studia a potem specjalizacja! takie prawo jest w unii a ua nas wolna amerykanka ! ale już niedłudgo unia i to wymusi !

#151  2013.01.18 23:58:04 Goddess

Przeczytałam i nasuwają mi się takie wnioski: 1) W nowelizacji ustawy Pielęgniarki i położnej "zabronili" używania tytułu "magister pielęgniarstwa", podczas gdy tu jest on wymieniony. (PARADOKS) 2) ". po ukończeniu kursu specjalistycznego lub kursu kwalifikacyjnego lub specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa . lub jeżeli posiada tytuł magistra pielęgniarstwa" - tak wogóle taki kurs kwalifikacyjny to wycinek studiów pielęgniarskich - a szkoda, że nikt tego nie widzi. 3) Im więcej uprawnień, tym większa odpowiedzialność - ni jak ma się to do wynagrodzenia pracownika (przede wszystkim powinno się też zadbać o godziwe wynagrodzenie)

#152  2013.01.19 00:06:04 Goddess

DO #147 ~ewus : Twoja wiedza najwyraźniej jest znikoma, jeżeli oburza Cię pomysł na studiowanie zawodu pielęgniarki to i samodzielnie też się nie dokształcasz - lenistwo, a wiedza sama nie przychodzi. Zapewne osiadłaś na laurach i twoja wiedza tkwi w latach 70tych.

#153  2013.01.21 12:04:34 marzaca

Jeżeli jest możliwość dokształceni to dlaczego z tego nie skorzystać cały czas życie idzie do przodu i technologi również.

#154  2013.03.18 12:08:29 ~do 152

Ty taka mądra z twoją wiedzą i tak robisz to co wszystkie i nic z tego nie masz pensja b.z,Widać doceniono wiedzę piel.po liceach,czyli równa sie mgr. i toooo.was boli.

#155  2013.03.31 14:32:50 ~onik

Jak dacie 2000zł netto podstawy na początek w zawodzie to możemy robić to wszystko co jest w ustawie. a za mniej takiej odpowiedzialności nikt się nie podejmie :D dlatego studiowałem w polsce by mieć fach w ręku i odrazu wyjeżdzam za granice :D i tak każdy teraz robi . bo to za profesjnalny zawód by się tak poniżać w Polsce

#156  2013.05.07 10:11:41 ~Piel.spec

Zgadzam się z przedmówczynią! Specjalizacja to najwyższa forma doskonalenia zawodowego dla pielęgniarki. Mgr to zupełnie inna sprawa więc i uprawnienia powinny być inne. Zastanawiam się też jak się ma specjalizacja a kurs kwalifikacyjny? w rozp można przeczytać , że albo kurs albo specjalizacja! czyli po co 2 lata robić specjalizację jak można tylko kurs kwalifikacyjny i .mamy te same uprawnienia!

#157  2013.11.06 14:12:19 ~dORKA

Jestem pielęgniarką, nie będę się obnosić z tytułąmi, bo myślę, że nie o to chodzi. jesteśmy kobietami, matkami i jakby nie patrzyć inteligencji nam nie powinno brakować. aż nie chce się czytać tych wypowiedzi, szkalujemy się nawzajem i mamy pretensje do całego świata, że nas i naszej pracy nikt nie szanuje, dziewczyny opamietajcie się , żadnej jedności w naszym środowisku, czego to dowodzi? czy ktoś widział taki portal lekarski?

#158  2013.11.23 10:25:35 ~lekarz

Poczytałem to wszystko i widzę jakie są pielęgniarki i te posiadające mgr i te ze specjalizacją i po liceum i widzę jedno jeszcze dłuuuuuuuuuugo nie będzie u Was dobrze, dzielicie włos na cztery a to Was gubi.Gratuluje zapalczywości. Żal mi że posiadacie tak niską samoocenę i że za wszelką cenę chcecie się dowartościować. Pozdrawiam

#159  2013.11.23 10:31:09 ~reto

Trzeba mieć pomerdane aby kłócić się kto może więcej wykonywać czynności, uwielbiam to bo jestem lekarzem i teraz będę miał trochę więcej czasu dla siebie a Wy wybitne magisterki i specjalistki wykazujcie się.

#160  2013.12.04 16:00:27 ~haxo

. proponuję wszystko uprościć i w ustawie o wykonywaniu zawodu lekarza dodać : ". i pielęgniarki" :D :D :D W żadnym kraju na świecie nie ma takiego cyrku jak w Polsce, żeby po jakiś śmiesznych Liceach Medycznych, czy półrocznych komicznych kursach pielęgniarki chcą dorównać lekarzom. Chyba ktoś zapomniał,że pielęgniarka jest TYLKO POMOCĄ LEKARSKĄ, a do podstawowych obowiązków należy PIELĘGNACJA a nie leczenie.

#161  2014.01.30 18:37:45 ~moria

Lekarze na naszym forum? -witam.Jestem pielęgniarką nie czuję się służącą lekarza może dlatego że miałam szczęście pracować ze wspaniałymi ludzmi i w Polsce i zagranicą,gdzie traktowaliśmy się jak zespół terapeutyczny.To od nas zależało czy zauważymy zagrożenie życia,szybka interwencja lekarza,który dwoił się i troił i wspólnie ratowaliśmy kolejne życie,pielęgnzcja jakże ważna przy leczeniu,bez niej praca lekarza to jak chodzenie bez nóg

#162  2014.02.10 12:14:47 ~dnt

Co z tym projektem rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2012r. czy może mi ktoś powiedzieć ?

#163  2014.03.25 17:54:18 ~reg

Dziewczyny co wy wyprawiacie! ubliżacie sobie względem wykształcenia.jestem po LM,później ukończyłam studia oraz specjalizację i uważam że wiedza z LM była tak duża,(przecież korzystałyśmy z podręczników dla studentów medycyny),że studia niewiele ją zgłębiły ale specjalizacja i owszem w praktyce trochę wiedzę podniosła,jeśli chodzi o stosunek lekarzy do nas-starsi lekarze nas doceniali a młodzi myślą,że nic nie wiemy,a wasze wypowiedzi i kąsania nawzajem utwierdzają ich w tym.

#164  2014.04.09 20:24:39 ~SPEC.

DO HAXO My pielęgniarki bez względu na posiadane wykształcenie NIE JESTEŚMY I NIGDY NIE BĘDZIEMY TYLKO! POMOCĄ LEKARZA. CIEKAWE OD KOGO LEKARZ DOWIADUJE SIĘ O STANIE PACJENTA, BO ZNAM WIELU CO NAWET NIE REAGUJE NA WEZWANIE PACJENTA. BEZ NAS LEKARZ JEST NIKIM, BEZRADNY I BŁĄDZI JAK DZIECKO WE MGLE. LEKARZ DAJE TYLKO! ZLECENIA A MY JE WYKONUJEMY , CZĘSTO WYŁAPUJEMY BARDZO POWAŻNE BŁĘDY LEKARSKIE. RADZĘ SIĘ ZASTANOWIĆ NAD ZALEŻNOŚCIĄ POMIĘDZY LEKARZEM A PIELĘGNIARKĄ. JEDNO BEZ DRUGIEGO NIE ISTNIEJE!

#165  2014.04.16 23:56:09 ~WZRUSZONY

Bardzo ciezka jest praca pielegniarki i lekarza,wywiera ogromny wpływ na psychike.Spokoj usmiech rozładowanie napietej atmosfery w pracy zwiazanej z przykrym przypadkiem -statusem chorego.to jets najwazniejsze.Pielegniarka ,lekarz jakim doswiadczeniem wrodzonym, zdolnosciamii wiedza dysponuja dodajac sumienie w pocie czoła wykonuja prace zawodowa , prace z czlowiekiem i jego słabosciami.POZDRAWIAM PRACOWNIKOW OCHRONY ZDROWIA.

#166  2014.06.17 20:59:01 ~LEK

Do ~SPEC Jak masz kompleks niższości to skończ medycynę i zostań lekarzem. Choćbyś zrobiła "doktorat" z pielęgniarstwa to zawsze będziesz TYLKO pomocą lekarską.

#167  2014.07.17 19:12:30 ~do lek

Wal się konowale!

#168  2014.07.17 19:17:13 ~mono

Do LEK Nie ma takiego zawodu jak pomoc lekarska, kretynie.

#169  2014.09.01 12:55:56 gilotyna

Jaki cel i poziom samooceny musi mieć lekarz aby siedzieć na naszym portalu, miernoty emocjonalne- patrzcie w swoje podwórko. tatuś doktor, mamusia doktor zdarli z ludzi by wykształcić za wszelką cenę? czasem nie sięgacie nam do pięt doktorki.

#170  2014.09.08 03:56:03 ~wtrace sie

Witam! Wiecie co czytam te. wasze sprzeczki ,przedzezniane sie ,i az mnie mdli od tych waszych glupot w tych czasaxh w Polsce.Co z tego ,ze macie studia takie i siakie,ze kurs kolejny przeszlicie,ze ktos mial praktyki tam i tamtyle i tyle czasu,ze jakis licencjat skonczony.Nie to. Sie liczy tylko zaangazowanie,a zaraz wam wytlumacze dlaczego.

#171  2014.09.08 03:57:39 ~wtrace sie

Witam! Wiecie co czytam te. wasze sprzeczki ,przedzezniane sie ,i az mnie mdli od tych waszych glupot w tych czasaxh w Polsce.Co z tego ,ze macie studia takie i siakie,ze kurs kolejny przeszlicie,ze ktos mial praktyki tam i tamtyle i tyle czasu,ze jakis licencjat skonczony.Nie to. Sie liczy tylko zaangazowanie,a zaraz wam wytlumacze dlaczego.

#172  2014.09.08 04:44:53 ~wtrace sie

Cdn. Moja corcia ma10 m-cy,a 9bywamy po szpitalach,ma zlozone wady serca,a od ok 3rurke tracheo.OStatnio trafilysmy. Do naszego szpitala 12km od domu bo w tym 1.10 nie bylo miejsc.trafiysmy tam z powrotem za2dni bo mama sama odnalazla przyczyne spadajacych saturacji i jej niespokoju,gdzie wczeaniej rurke ogladal sam LARYNGOLOK Z DLUGOLETNIM STAZEM i PEWNIE PO STUDJACH.

#173  2014.09.08 05:19:22 ~wtrace sie

Cdn. W tym szpitalu 110km od domu dalej nie bylo miejsc.Tam gdzie leZalysmy nic nie robili.ordynatorka. Nawet nie zmieniala jej opatrunku by zobaczyc czy ziarnina sie powieksza czy n ie.mala byla dalej niespokojnaa ja razem z nia.Dwa miesiace temu miala zatrzymanie krazenia,gdzie w tedy tez byla ta ziarnina mimo ze mogla z tym zyc pod ziarnina zrobila sie infekcja ktora blokowala wyjscie wszystkie wydzieliny i mala udusila sie swojaslina.Chcieli nas wypuscic do domu na weekend nie zgodzilam sie.Oni podali jej tylko antybiotyk przeciwbakteryjny i inchalacje z soli fizjologicznej malo tego co 4godz tylko bo inachalacja z samej soli szkodzi ,nie mozna czesciej.

#174  2014.11.18 21:29:16 ~czytałam

Witam, widzę tu kilka nieścisłości, różnic odbiegających od prawdziwego rozporządzenia, ja bym się tym, co tu jest napisane nie sugerowała. płukanie uszu? - tylko na zlecenie lekarza

#175  2014.12.31 15:20:21 ~buhahaa

Tylko i wylacznie praca .10 lat na intensywnej terapii na udarze .panie i panowie mgr niektorzy nie maja pojecia o pracy no chyba ze podlaczyc kroplowke z lignoc hehe ale juz o als i bls zalozenie rurka ug intubacja i inne tego typu i wglobienie zlozenie ssaka albo actylisa podawanie to ciemna magia ciemna magia czasem to mgr szczegolnie najbardziej pyskate heheeh.tylko praktyka tylkoooooooo pozdr.

#176  2015.05.03 21:06:40 ~jola

Musicie wiedzieć,że tytuł mgr to tytuł naukowy, a specjalizacja to tytuł zawodowy. Pielęgniarka to pielęgniarka, lekarz to lekarz, nauczyciel to nauczyciel.

#177  2015.05.27 12:31:02 ~wiaruska

NIE MAM SŁÓW NA TO CO CZYTAM.WIĘKSZOŚCI Z WAS NIE BYŁO NA ŚWIECIE GDY GDY JA KOŃCZYŁAM LM [BO TYLKO TO BYŁO]PO WIELU LATACH ZROBIŁAM SPECJALIZACJĘ I NIC SIĘ NIE ZMIENIŁO W MOIM ŻYCIU ZAWODOWYM.WSZYSTKO CO SOBĄ REPREZENTUJĘ ZDOBYŁAM WŁASNYM DOŚWIADCZENIEM I CIĘŻKĄ PRACĄ.NIE LICYTUJCIE SIĘ KTO JEST LEPSZY I BARDZIEJ WYKSZTAŁCONY.WIELKĄ SZTUKĄ JEST BYĆ DOBRYM CZŁOWIEKIEM I PIELĘGNIARKĄ.ROBIĘ TO CO MI POWIEDZIANO PIERWSZEGO DNIA PRACY"JEDNĄ RĘKĄ TRZYMAJ KORONĘ A DRUGĄ PODAWAJ BASEN"-CZYLI BĄDŻ DUMNA I RÓB TO CO SAMA SOBIE WYBRAŁAŚ.BĄDŻ SOBĄ! POZDRAWIAM WSZYSTKIE MŁODE KOLEŻANKI Z MGR I BEZ

#178  2015.06.11 13:37:41 ~aga

Wiaruska.swiete slowa,dziekuje i pozdrawiam.

#179  2015.06.23 14:37:57 ~ann

Jola swiete slowa :) ale to wiedza niestety tylko osoby ktore ukonczyly studia mgr (szanunje oczywiscie i osoby po liceum i Studium ) lecz niestety taka jest Prawda ze Magister to tytul naukowy , pozdrawiam wszystkich i nie jestem za nieporozumieniami ktore tworza osoby z dziwnym niedowartosciowaniem nikt nie ujmuje osobie ktora ukonczyla liceum i ma wiele wiele lat doswiadczenia

#180  2015.07.16 09:54:18 ~Magdalena

Czy jako pielęgniarka mogę założyć działalność? chciałabym po prostu "obsługiwać" osoby w domu - opatrunki, zastrzyki i inna pomoc. widzę, że jest zapotrzebowanie na takie usługi poza przychodnią, gdzie na pielęgniarkę nieraz się czeka albo po prostu "nie przysługuje". czy to będzie firma a nie podmiot leczniczy (jeśli dobrze rozumiem tekst http://www.eporady24.pl/forma_prowadzenia_dzialalnosci_gospodarczej,pytania,9,32,6451.html - to nie zakładam "NZOZ") ktoś może ma doświadczenie?

#181  2015.07.26 19:49:43 ~mgr jajja

Jak czytam komentarze to aż mnie żal za serce ściska. Pielęgniarki starsze stażem które nie mają mgr a mają specj. krzyczą głośno że mają większą wiedzę. Proszę uwierzyć, nie jestem młodą pielęgniarką ale mam kursy i specjalizację i mam mgr i tam na ,mgr nauczono mnie duuuzo, nigdzie nie zdobyłam takiej wiedzy a żal mi tych starych które zjadły wszystkie rozumy bo są stare i mają specjalizacje sprzed lat-jak dobrzy starzy lekarze bez ciągłego dokształcania się. i są w dodatku na stanowiskach kierowniczych i.żal i strach być pacjentem

#182  2015.07.26 19:49:43 ~mgr jajja

Jak czytam komentarze to aż mnie żal za serce ściska. Pielęgniarki starsze stażem które nie mają mgr a mają specj. krzyczą głośno że mają większą wiedzę. Proszę uwierzyć, nie jestem młodą pielęgniarką ale mam kursy i specjalizację i mam mgr i tam na ,mgr nauczono mnie duuuzo, nigdzie nie zdobyłam takiej wiedzy a żal mi tych starych które zjadły wszystkie rozumy bo są stare i mają specjalizacje sprzed lat-jak dobrzy starzy lekarze bez ciągłego dokształcania się. i są w dodatku na stanowiskach kierowniczych i.żal i strach być pacjentem

#183  2015.10.06 19:28:02 ~anka

Pielęgniarstwo. Kiedy wybrałam ten zawód w głowie miałam ideały. Skończyłam studia licencjackie i magisterskie. Udało mi się obronić pracę doktorską. Od 10 lat pracuje na oddziale z pacjentami. Zdałam egzamin specjalizacyjny. Lubię swoją pracę, ale poziom frustracji staje się ogromny. Zawodowo utknęłam w miejscu, a Grupa zawodowa do której należę to niestety. przykro mi, ale nie identyfikuje się z zakłamaniem, zazdrością i zawiścią

#184  2015.11.07 15:46:47 ~anonim

dziwne macie studia a takie głupie ja ukończyłam zykłe liceum medyczne i pracuje kilka lat w zawodzie ;ważne że jesteście uczulone na cierpienie pacjenta i chcecie mu pomóc jak tylko możecie i może to banał ale pomylście o tym jak pomóc drugiemu człowiekowi ; zajmijcie się praca a nie tylko studia i studia! ja pracuje za 1200 zł mgr to do biura a nie pielęgniarka

#185  2015.11.27 19:15:19 ~Ana

Pielęgniarki dyplomowane, pielegniarki po studium,pielegniarki po licencjatacch,pielegniarki po studiach magisterskich,po czasie i tak trzeba robić kursy ,bo wiedza medyczna nie stoi w miejscu.wszystkie muszą wyrównywać wiedzę.Najgorsze jest to, że poświęca się czas na kursy ,kosztem bycia z rodziną.kursy nie są gwarantem nabywania potrzebnych w pracy umiejętności np.kurs kardiologiczny-trzeba dodatkowo odbyć kurs ekg! kurs pediatryczny-trzeba dodatkowo odbyć kurs szczepień!

#186  2016.01.16 11:33:42 ~kama

Mam pytanie jak jest z podawaniem insuliny bez zlecenia lekarskiego w szkołach,chodzi mi o stronę prawną.Dorażnie można,ale na stałe?

#187  2016.05.20 12:59:06 ~Ula

Nie wiem o co tyle hałasu, mam magistra, specjalizacje, kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne, pracuje na ciężkim oddziale neurologii i udarów, lubię to co robię a robię wszystko. Magister to nie zawsze buc, który nie potrafi rozmawiać z chorymi, to ze wykształcenie nie idzie w parze z inteligencja to wiemy, ale nie zniżajmy się do poziomu lekarzy i nie opluwający jedna drugiej! Nasz zawód to służba i szanujmy się bo ani pacjent ani lekarz nas nie poszanuje jak same się nie będziemy szanować. A nauka jest dla wszystkich, każdy może się uczyć . Powodzenia satysfakcja z wykształcenia to tez coś! , pozdrawiam wszystkie koleżanki!

#188  2016.05.20 12:59:06 ~Ula

Nie wiem o co tyle hałasu, mam magistra, specjalizacje, kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne, pracuje na ciężkim oddziale neurologii i udarów, lubię to co robię a robię wszystko. Magister to nie zawsze buc, który nie potrafi rozmawiać z chorymi, to ze wykształcenie nie idzie w parze z inteligencja to wiemy, ale nie zniżajmy się do poziomu lekarzy i nie opluwający jedna drugiej! Nasz zawód to służba i szanujmy się bo ani pacjent ani lekarz nas nie poszanuje jak same się nie będziemy szanować. A nauka jest dla wszystkich, każdy może się uczyć . Powodzenia satysfakcja z wykształcenia to tez coś! , pozdrawiam wszystkie koleżanki!

#189  2016.06.09 17:51:05 ~rr

Jednym słowem lepiej nie mieć kursów, bo i pracy jest mniej . a różnica w wynagrodzeniu niewielka

#190  2016.06.09 17:52:04 ~rr

Czy po kursach, czy po studiach. to i tak lekarze uważają nas za kretynki

#191  2016.07.16 15:32:46 ~nata

Moja koleżanka podaje zastrzyki w domu mojej babci, bo pielęgniarki z przychodni nie chcą tego robić. Oczywiście ma prawo wykonywania zawodu pielęgniarki , ale nie jest jeszcze nigdzie zatrudniona. Czy może tak wykonywać iniekcje jeśli robi to zgodnie z zasadami?

#192  2016.08.29 01:39:52 ~Ela

Nauczcie się drogie "koleżanki" pielęgniarki, że jesteśmy traktowane jak żywa masyznka do zbiernaia batów, opłacania urzędników, izb i kolejnych durnych kursów. Przestańcie się cieszyć z "Magsitra" czy "specjalizacji" bo one gówno wam dadzą. Jaka praca była taka jest, a kasę? Idź na mgr. ucz się zakresu wiedzy lekarza, a dostań mniej niż pani z biedronki. Z czego durne baby się cieszycie? Że niby "wykształcone"? Wykształcone, a głupie jak but!

#193  2017.01.20 19:27:36 ~doris

Nic nie możemy zrobić bez zlecenia lekarskiego niezależnie od wykształcenia

Dodaj komentarz