WAŻNE DLA PIELĘGNIAREK! Resort zdrowia opracował projekt rozporządzenia, które nadaje uprawnienia do samodzielnego wykonywania określonych świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę, biorąc pod uwagę wiedzę zdobytą podczas studiów magisterskich oraz kursów: specjalistycznych, kwalifikacyjnych, a także specjalizacji.

15 min czytania
AktualnościCo może pielęgniarka i położna samodzielnie wykonać bez zlecenia lekarskiego?
WAŻNE DLA PIELĘGNIAREK! Resort zdrowia opracował projekt rozporządzenia, które nadaje uprawnienia do samodzielnego wykonywania określonych świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę, biorąc pod uwagę wiedzę zdobytą podczas studiów magisterskich oraz kursów: specjalistycznych, kwalifikacyjnych, a także specjalizacji.

PROJEKT!!! z dnia 12 kwietnia 2012 roku

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA
z dnia ……..
w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego

Na podstawie art, 6 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039 zarządza się, co następuje:

– wyciąg –

§1.

1. Pielęgniarka jest uprawniona do wykonywania samodzielnie bez zlecenia lekarskiego:

1) świadczeń zapobiegawczych obejmujących: 
a) prowadzenie      poradnictwa      w      zakresie  samoopieki      w      zdrowiu,      chorobie i niepełnosprawności w stosunku do człowieka w każdym okresie jego życia i jego rodziny,
b) prowadzenie poradnictwa w zakresie żywienia dorosłych oraz dzieci zdrowych,
c) prowadzenie     poradnictwa     w     zakresie     profilaktyki     wad     rozwojowych,     chorób i uzależnień,
d) prowadzenie profilaktyki powikłań w przebiegu chorób,
e)prowadzenie edukacji zdrowotnej pacjentów i ich rodzin w zakresie zdrowego stylu życia, zapobiegania chorobom, urazom i wypadkom,
f) organizowanie izolacji chorych zakaźnie w miejscach publicznych i w warunkach domowych,
g)prowadzenie poradnictwa  w  zakresie   uzyskiwania   i   stosowania   wyrobów  medycznych
i ortopedycznych,
h) wystawianie zaświadczeń, opinii i kontynuacja zleceń zgodnie z odrębnymi przepisami,
i) prowadzenie edukacji pacjentów i ich rodzin w zakresie przysługującym ich praw do opieki zdrowotnej,
j) prowadzenie  edukacji  w  zakresie   udzielania   pierwszej   pomocy  w  stanach  zagrożenia zdrowotnego,
k)przygotowanie pacjenta do samoopieki;

2) świadczeń diagnostycznych obejmujących:
a) ustalenie diagnozy pielęgniarskiej pacjenta, środowiska i rodziny, w tym ocenę wydolności pielęgnacyjno – opiekuńczej pacjenta i jego rodziny, b) wykonanie badania fizykalnego,
c) wykonanie testów diagnostycznych dla oznaczenia ciał ketonowych  i glukozy we  krwi i w moczu, cholesterolu oraz innych testów paskowych,
d) oznaczenie glikemii za pomocą glukometru,
e) wykonanie pulsoksymetrii i kapnometrii, 
f) wstępną ocenę ciężkości urazów i organizacji bezpiecznego transportu chorego,
g) prowadzenie bilansu wodnego,
h) ocenę rozwoju psychofizycznego dziecka, wczesne wykrycie zaburzeń rozwojowych,
i) wykonanie i interpretowanie testów przesiewowych u dzieci zgodnie z odrębnymi przepisami,
j) diagnozowanie stopnia zagrożenia odleżyn i ich klasyfikacja według skal i ocen;

k) pobranie materiału do badań diagnostycznych (krwi: wydzielin, wydalin oraz wymazów z jam ciała, zgodnie z odrębnymi przepisami),
l) przygotowanie pacjenta do badań specjalistycznych,
m) wykonanie pomiarów podstawowych parametrów życiowych: temperatury   tętna, ciśnienia tętniczego, oddechu i świadomości,
n) rozpoznanie stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego,
o) monitorowanie i ocenę stanu ogólnego pacjenta i jego zdrowienia,
p) monitorowanie i ocenę wydolności fizycznej chorego w oparciu o obowiązujące skale,
q) monitorowanie i ocenę stanu ogólnego pacjenta w kierunku powikłań   po specjalistycznych badaniach diagnostycznych i zabiegach operacyjnych,
r) monitorowanie i ocena stopnia natężenia bólu w skali Visual Analogue Scale);

3) świadczeń leczniczych obejmujących:
a) ustalenie i realizację procesu pielęgnowania pacjenta,
b) ustalenie diety w żywieniu pacjenta w oparciu o obowiązujące w tym zakresie wytyczne, zalecenia, programy żywieniowe, 

c) dobór i stosowanie różnych technik karmienia chorych,
d) zakładanie zgłębnika do żołądka i odbarczenie zalegającej treści,
e) wykonanie zabiegów z zastosowaniem ciepła i zimna, w tym kompresy, okłady, naświetlanie lampą Sollux, Bioptron,
f) zakładanie cewnika do  pęcherza  moczowego  u  kobiet  i  usuwanie  cewnika  u  kobiet i mężczyzn,
g) płukanie pęcherza moczowego,
h) wykonanie   zabiegów   doodbytniczych  (lewatywa,    wlewka,    kroplówka,   sucha    rurka doodbytnicza),
i) doraźne podanie tlenu,
j)    wykonanie inhalacji,
k) stosowanie baniek próżniowych i ogniowych,
l) doraźną modyfikację stałej dawki leczniczej insuliny szybko i krótkodziałającej,

m) podanie glukagonu w iniekcji domięśniowej lub podskórnej,
n) podanie   produktów   leczniczych  wchodzących  w  skład   zestawu   przeciwwstrząsowego zgodnie z odrębnymi przepisami,
o) doraźne unieruchomienie w przypadkach złamania kości, zwichnięcia i skręcenia oraz przygotowanie pacjenta do transportu,
p) kąpiel leczniczą,
q) drenaż ułożeniowy,

r) odśluzowanie dróg oddechowych, 
s) ułożenie pacjenta w pozycji właściwej do jego stanu zdrowia lub odniesionych obrażeń ciała,
t) założenie i zmiana opatrunku, bandażowanie,

u) płukanie oka, 
v) płukanie ucha,
w) podawanie produktów leczniczych różnymi drogami
x) założenie i usunięcie cewnika z żyły obwodowej,
y) monitorowanie, ocenę i pielęgnację miejsca wkłucia centralnego, obwodowego, podskórnego i portu naczyniowego,
z) prowadzenie   medycznych   czynności    ratunkowych   w   stanach    nagłego   zagrożenia zdrowotnego,
za) toaletę rurki intubacyjnej i tracheostomijnej,
zb) pielęgnowanie pacjenta z przetoką,
ze) założenie sondy do żołądka,
zd) wykonanie defibrylacji automatycznej (AED), 
ze) bezprzyrządowe udrażnianie dróg oddechowych,
zf) dobór i stosowanie udogodnień, materiałów i sprzętu zmniejszającego ryzyko powikłań,
zg) rozmowę terapeutyczną z pacjentem,
zh) doraźne tamowanie krwawień i krwotoków, 
zi) dobór i stosowanie środków farmaceutycznych i materiałów medycznych wykorzystywanych do pielęgnacji skóry i błon śluzowych, 

zj) prowadzenie żywienia  enteralnego i parenteralnego     dorosłych     i     dzieci z wykorzystaniem różnych technik, w tym również pompy obrotowo-perystaltycznej;

4) świadczeń rehabilitacyjnych obejmujących:
a) ułożenie terapeutyczne i przemieszczanie chorego w łóżku,
b) instruktaż pacjenta i jego opiekuna w zakresie      użytkowania sprzętu pielęgnacyjnego/rehabilitacyjnego oraz wyrobów medycznych,
c) prowadzenie aktywizacji podopiecznych z wykorzystaniem elementów terapii zajęciowej,
d) prowadzenie ćwiczeń oddechowych,
e) prowadzenie rehabilitacji przyłóżkowej  w  celu  zapobiegania powikłaniom wynikającym z unieruchomienia,
f) prowadzenie usprawnienia ruchowego (siadanie, pionizacja, nauka chodzenia, nauka samoobsługi).

2. Rodzaje badań  diagnostycznych  i  materiałów do tych  badań,  o których   mowa  w ust.   1 pkt 2, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§2.

W związku z samodzielnym wykonywaniem świadczeń leczniczych pielęgniarka jest uprawniona do podania pacjentowi doraźnie w nagłych wypadkach, bez zlecenia lekarza, leków zamieszczonych w wykazie stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§3.

1. Pielęgniarka jest uprawniona do wykonywania samodzielnie bez zlecenia lekarskiego:

1) świadczeń zapobiegawczych obejmujących:
a) wizytę   patronażową  w   środowisku   domowym   w   celu   wykrycia   zaburzeń   rozwoju
psychofizycznego   dziecka,   zgodnie   z   odrębnymi   przepisami,   po   ukończeniu   kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego, rodzinnego lub specjalizacji w tych dziedzinach, lub jeżeli posiada tytuł magistra pielęgniarstwa,
b) prowadzenie psychoedukacji pacjenta z zaburzeniami psychicznymi i uzależnieniami oraz ich rodzin, po ukończeniu kursu specjalistycznego,  kursu kwalifikacyjnego lub specjalizacji w   dziedzinie    pielęgniarstwa    psychiatrycznego,   lub   jeżeli    posiada   tytuł   magistra pielęgniarstwa, 
c) wykonanie szczepień ochronnych w ramach programu szczepień i na zlecenie właściwych jednostek organizacyjnych służby zdrowia oraz wystawianie związanych z tym zaświadczeń, po ukończeniu kursu specjalistycznego, 
d) prowadzenie  profilaktyki  chorób   narządu   żucia,  w  tym   również  grupowej   profilaktyki fluorkowej oraz pierwszą pomoc w nagłych stanach stomatologicznych u populacji wieku rozwojowego,   po   ukończeniu   kursu   specjalistycznego,   kursu   kwalifikacyjnego   lub specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania, lub jeżeli posiada tytuł magistra pielęgniarstwa,
e) prowadzenie profilaktyki bólu, po ukończeniu kursu specjalistycznego, kursu kwalifikacyjnego lub specjalizacji w dziedzinie  pielęgniarstwa anestezjologicznego i  intensywnej  opieki, onkologicznego, paliatywnego, opieki długoterminowej, chirurgicznego, lub jeżeli posiada tytuł magistra pielęgniarstwa,
f) prowadzenie poradnictwa w zakresie samokontroli i samobadania piersi oraz wczesnego rozpoznawania   nowotworów   piersi,   po   ukończeniu   kursu   specjalistycznego,    kursu kwalifikacyjnego    lub    specjalizacji    w    dziedzinie    pielęgniarstwa    onkologicznego, chirurgicznego, lub jeżeli posiada tytuł magistra pielęgniarstwa,
g) prowadzenie poradnictwa w zakresie chorób narządu wzroku w różnych grupach wiekowych, po ukończeniu kursu specjalistycznego,
h) prowadzenie edukacji pacjenta i ich rodzin w zakresie przygotowania do przejęcia obowiązków związanych z pielęgnacją stomii jelitowej i obsługi sprzętu stomijnego, po ukończeniu kursu specjalistycznego, kursu kwalifikacyjnego lub specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego, onkologicznego, opieki długoterminowej, lub jeżeli posiada tytuł magistra pielęgniarstwa,
i) dobór    sposobów    łagodzenia    objawów    niepożądanych    i    powikłań    występujących w trakcie  chemioterapii  i  radioterapii,   po  ukończeniu  kursu  specjalistycznego,   kursu kwalifikacyjnego lub specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego,
j) stosowanie kompresjoterapii profilaktycznej, po ukończeniu kursu specjalistycznego, kursu kwalifikacyjnego lub specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego,
k) prowadzenie    poradnictwa    w   zakresie   odżywiania   w    poszczególnych   jednostkach chorobowych   po   ukończeniu   kursu   kwalifikacyjnego   lub  specjalizacji   w  dziedzinach pielęgniarstwa,  z wyłączeniem  organizacji  i zarządzania,  promocji zdrowia  i edukacji zdrowotnej,    pielęgniarstwa    epidemiologicznego,    lub   jeżeli    posiada   tytuł   magistra pielęgniarstwa,
l) prowadzenie poradnictwa w zakresie sprawowania opieki nad populacją wieku rozwojowego z   problemami   zdrowotnymi   po   ukończeniu   kursu   kwalifikacyjnego   lub   specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania, pediatrycznego, lub jeżeli posiada tytuł magistra pielęgniarstwa,
m) prowadzenie  poradnictwa w zakresie  profilaktycznych  badań  pracowniczych, narażeń i ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego lub specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa w ochronie zdrowia pracujących,
n) prowadzenie poradnictwa w zakresie żywienia dzieci chorych, po ukończeniu specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego, lub jeżeli posiada tytuł magistra pielęgniarstwa,
o) opracowanie, wdrożenie i monitorowanie realizacji programów zdrowotnych, po ukończeniu specjalizacji w dziedzinach pielęgniarstwa, z wyłączeniem organizacji i zarządzania;

2) świadczeń diagnostycznych obejmujących: 
a) wykonanie badania fizykalnego, po ukończeniu kursu specjalistycznego lub specjalizacji w dziedzinach pielęgniarstwa, z wyłączeniem organizacji i zarządzania, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, pielęgniarstwa epidemiologicznego, lub jeżeli posiada tytuł magistra pielęgniarstwa,
b) wykonanie    standardowego,    spoczynkowego    badania    elektrokardiograficznego    oraz rozpoznanie cech elektrokardiograficznych stanów zagrożenia zdrowia i życia, po ukończeniu kursu specjalistycznego, lub specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa kardiologicznego, anestezjologicznego i intensywnej opieki, ratunkowego,
c) wykonanie badania spirometrycznego u dorosłego i dziecka oraz dokonanie oceny zaburzeń wentylacji płuc w trakcie wykonywania badania, po ukończeniu kursu specjalistycznego,
d) wykonanie pomiarów stężenia gazów biorących udział w procesie oddychania (gazometrii, kapnometrii),   po   ukończeniu   kursu  specjalistycznego   lub  kursu   kwalifikacyjnego   lub specjalizacji   w   dziedzinie   pielęgniarstwa   anestezjologicznego   i   intensywnej   opieki, chirurgicznego,  kardiologicznego,  pediatrycznego,  ratunkowego, lub jeżeli posiada tytuł magistra pielęgniarstwa, 
e) ocenę stopnia i powierzchni oparzeń oraz podjecie działań leczniczych, po ukończeniu kursu specjalistycznego lub kursu kwalifikacyjnego lub specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego, ratunkowego, lub jeżeli posiada tytuł magistra pielęgniarstwa, 
f) monitorowanie stopnia nawodnienia i gospodarki elektrolitowej u pacjenta dializowanego, po ukończeniu kursu specjalistycznego lub kursu kwalifikacyjnego tub specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa nefrologicznego, 
g) pomiar, ocenę i monitorowanie bólu oraz innych objawów u przewlekle chorych objętych opieką  paliatywną  oraz   ocenę   wydolności   fizycznej   chorego,   po   ukończeniu   kursu specjalistycznego lub kursu kwalifikacyjnego lub specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego, opieki paliatywnej, lub jeżeli posiada tytuł magistra pielęgniarstwa,
h) stosowanie metody oceny jakości życia u chorego objętego opieką paliatywną, po ukończeniu kursu specjalistycznego lub kursu kwalifikacyjnego lub specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego, opieki paliatywnej, lub jeżeli posiada tytuł magistra pielęgniarstwa,
i) wykonanie i ocenę wyników testów skórnych, po ukończeniu kursu specjalistycznego,
j)  ocenę poziomu sedacji, po ukończeniu kursu specjalistycznego lub kursu kwalifikacyjnego lub specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, lub jeżeli posiada tytuł magistra pielęgniarstwa, 
k) diagnozę środowisk rodzinnych, w których ma miejsce przemoc bądź zagrożonych przemocą domową, podejmowanie działań interwencyjnych oraz udzielenie wsparcia osobom poszkodowanym, po ukończeniu kursu specjalistycznego, lub specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego, środowiska nauczania i wychowania, pediatrycznego, rodzinnego, lub jeżeli posiada tytuł magistra pielęgniarstwa,
l) ocenę obwodowego ukrwienia kończyn dolnych i krążenia limfatycznego, po ukończeniu kursu specjalistycznego lub kursu kwalifikacyjnego lub specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego, chirurgicznego, opieki paliatywnej, lub jeżeli posiada tytuł magistra pielęgniarstwa,
m) wykonanie badania diagnostycznego narządu wzroku (pole widzenia, test Schirnera, badanie komputerowe wzroku, badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego aparatem bezkontaktowym), po ukończeniu kursu specjalistycznego,
n) wykonanie badań przesiewowych oraz kierowanie do lekarzy, po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego lub specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego i środowiska nauczania i wychowania, pediatrycznego lub jeżeli posiada tytuł magistra pielęgniarstwa,
o) ocenę stanu świadomości chorego z wykorzystaniem właściwych metod oceny (schematów, klasyfikacji), po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, ratunkowego, lub specjalizacji w dziedzinach pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, ratunkowego, kardiologicznego, chirurgicznego, pediatrycznego, neurologicznego lub jeżeli posiada tytuł magistra pielęgniarstwa,
p) diagnozę pielęgniarską ucznia, wychowanka w środowisku nauczania i wychowania, po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego lub specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania, pediatrycznego lub jeżeli posiada tytuł magistra pielęgniarstwa,
q) diagnozę pielęgniarską środowiska z miejsca zamieszkania, pobytu lub pracy pacjenta, po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego lub specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, ochronie zdrowia pracujących, lub jeżeli posiada tytuł magistra pielęgniarstwa,
r) ocenę i monitorowanie poziomu znieczulenia oraz. relaksometrii, po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego lub specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki,
s) organizowanie profilaktycznych badań pracowników oraz prowadzenie analiz stanu zdrowia pracownika, a zwłaszcza występowania chorób zawodowych i ich przyczyn oraz przyczyn wypadków przy pracy, po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego lub specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, ochronie zdrowia pracujących,
t) bieżący nadzór stanu sanitarno – higienicznego w szkole i placówkach wychowawczych, po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego lub specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania, lub jeżeli posiada tytuł magistra pielęgniarstwa,
u) wykonanie testów przesiewowych w kierunku wczesnego wykrywania chorób nowotworowych, po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego lub specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego, lub jeżeli posiada tytuł magistra pielęgniarstwa,
v) rozpoznanie i interpretowanie zespołów psychopatologicznych i zaburzeń psychicznych w celu sformułowania diagnozy pielęgniarskiej, po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego lub specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego,
w) rozpoznanie stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego, oznaczenie poziomów parametrów krytycznych i interpretowanie wyników badań, po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego lub specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, ratunkowego, chirurgicznego, kardiologicznego, pediatrycznego lub jeżeli posiada tytuł magistra pielęgniarstwa,
x) rozpoznanie, monitorowanie i profilaktyka zakażeń szpitalnych, po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego lub specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego lub jeżeli posiada tytuł magistra pielęgniarstwa,
y) kierowanie na badania diagnostyczne i pobieranie materiałów do badań diagnostycznych, po ukończeniu specjalizacji w dziedzinach pielęgniarstwa, z wyłączeniem organizacji i zarządzania, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, pielęgniarstwa epidemiologicznego lub jeżeli posiada tytuł magistra pielęgniarstwa,
z) ocenę jakości życia w zdrowiu i chorobie, po ukończeniu specjalizacji w dziedzinach pielęgniarstwa, z wyłączeniem organizacji i zarządzania, lub jeżeli posiada tytuł magistra pielęgniarstwa;

3) świadczeń leczniczych (terapeutycznych) obejmujących:
a) wykonanie     zaawansowanych      zabiegów      resuscytacyjnych      u      dorosłych,      dzieci i niemowląt: defibrylacji, przyrządowego udrożnienia dróg oddechowych, oraz podawanie dożylne leków i kroplowe przetaczanie dożylne płynów w ramach postępowania w resuscytacji krążeniowo – oddechowej   według   obowiązujących   standardów   postępowania   w   stanach naglących, po ukończeniu kursu specjalistycznego lub kursu kwalifikacyjnego lub specjalizacji w   dziedzinie   pielęgniarstwa   anestezjologicznego   i   intensywnej   opieki,    ratunkowego, chirurgicznego,    kardiologicznego,    pediatrycznego    lub   jeżeli   posiada    tytuł    magistra pielęgniarstwa,
b) wykonanie  zaawansowanych  zabiegów  resuscytacyjnych   u  noworodka:   z  wyłączeniem intubacji dotchawiczej, oraz podawanie dożylne leków i kroplowe przetaczanie dożylne płynów w ramach  postępowania w resuscytacji  krążeniowo-oddechowej według  obowiązujących standardów postępowania w stanach naglących, po ukończeniu kursu specjalistycznego lub kursu   kwalifikacyjnego   lub   specjalizacji   dziedzinie   pielęgniarstwa   anestezjologicznego i intensywnej opieki, ratunkowego, chirurgicznego, kardiologicznego, pediatrycznego,
c) doraźną   modyfikację   dawki   leczniczej   teku   przeciwbólowego   i   leków   stosowanych u pacjentów w celu łagodzenia innych dokuczliwych objawów (duszność, nudności, wymioty, lęk,   delirium),   po   ukończeniu   kursu   specjalistycznego   lub  kursu   kwalifikacyjnego   lub specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i    intensywnej    opieki,    opieki    paliatywnej,    opieki    długoterminowej,   chirurgicznego, neurologicznego,    onkologicznego,    pediatrycznego    lub   jeżeli    posiada    tytuł    magistra pielęgniarstwa,                                                           
d) przygotowanie pacjentów (i ich rodzin) leczonych metodami: Ciągła Ambulatoryjna Dializa Otrzewnowa (CADO), Automatyczna Dializa 

Otrzewnowa (ADO) i   hemodializa   –   do   współudziału   w   prowadzonym   leczeniu,   po   ukończeniu   kursu specjalistycznego  lub kursu  kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa nefrologicznegoz dializoterapią lub po specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa nefrologicznego,
e) prowadzenie   psychoterapii   podstawowej   oraz   wykorzystanie   elementów   psychoterapii kwalifikowanej,   po   ukończeniu   kursu   specjalistycznego,   lub   specjalizacji   w   dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego,
f) dobór sposobów i opatrywanie  ran, w tym  ran  odleżynowych do  III  stopnia włącznie, oparzeniowych, owrzodzeniowych i przetok oraz zdejmowanie szwów z ran, po ukończeniu kursu      specjalistycznego        lub        kursu        kwalifikacyjnego        lub        specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego, lub jeżeli posiada tytuł magistra pielęgniarstwa,
g) opiekę nad pacjentem ze stomią jelitową oraz prowadzenie instruktażu w zakresie czynności pielęgnacyjnych    brzusznego    odbytu    i    wykonania    irygacji,    po    ukończeniu    kursu specjalistycznego lub kursu kwalifikacyjnego lub specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego, onkologicznego, lub jeżeli posiada tytut magistra pielęgniarstwa,
h) pielęgnacja stopy cukrzycowej,  po ukończeniu kursu specjalistycznego,  lub specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego,
i) pielęgnowanie dziecka i dorosłego wentylowanych mechanicznie, po ukończeniu kursu specjalistycznego lub kursu kwalifikacyjnego iub specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki,
j) sprawowanie pediatrycznej domowej opieki paliatywnej, po ukończeniu kursu specjalistycznego, lub specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego, onkologicznego, opieki paliatywnej, lub jeżeli posiada tytuł magistra pielęgniarstwa,
k) stosowanie kompresjoterapii leczniczej, po ukończeniu kursu specjalistycznego lub kursu kwalifikacyjnego lub specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego, onkologicznego, opieki długoterminowej,
l) sprawowanie kompleksowej opieki nad pacjentem z cukrzycą stosującym terapię ciągłego podskórnego wlewu insuliny CPWI, po ukończeniu kursu specjalistycznego lub specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego lub jeżeli posiada tytuł magistra pielęgniarstwa,
m) tlenoterapię, po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub specjalizacji w dziedzinach pielęgniarstwa, z wyłączeniem organizacji i zarządzania, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, pielęgniarstwa epidemiologicznego lub jeżeli posiada tytuł magistra pielęgniarstwa,
n) opracowanie ogniska endemicznego, po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego lub specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego,
o) modyfikowanie działań ratunkowych i pielęgnacyjnych zależnie od stanu zdrowia pacjenta i uwarunkowań zewnętrznych, po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego lub specjalizacji dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, ratunkowego, chirurgicznego, kardiologicznego, pediatrycznego,
p) sprawowanie pielęgniarskiej opieki nad pacjentem przewlekle chorym i niepełnosprawnym, po ukończeniu

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 3 / 5. Ilość głosów: 2

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8176 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościOrzecznictwo sądowePraktyka zawodowa

Pielęgniarki - pacjentka w sądzie: wzywane pielęgniarki nie przychodziły.

4 min czytania
Sąd o prawa pacjenta do informacji o swoim stanie zdrowia, także w kontekście wykonywania praktyki zawodowej przez pielęgniarki… W jednym uzasadnień do…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki. 10 tys. złotych netto.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Nowopowstająca prywatna klinika medyczna poszukuje do pracy pielęgniarki anestezjologicznej. Miejsce pracy : Częstochowa Wynagrodzenie: 10 000 netto /miesięcznie…
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki - To nic, że plują nam w twarz. Ważne, że w duchu "merytorycznego dialogu".

2 min czytania
Działania związku i izby pielęgniarek w kontekście postawy ministerstwa zdrowia wobec postulatów płacowych… Już jest jasne w jaki sposób ministerstwo zdrowia odniosło…
Komentarze