Pielęgniarka szkolna - jej zdaniem brak korygowania wyższym wskaźnikiem stawki kapitacyjnej (uwzględnionym w poz), to przejaw nierównego traktowania świadczeniodawców.

Pielęgniarka szkolna.

 

Interpelacja do ministra zdrowia
w sprawie zmian w sposobie finansowania świadczeń pielęgniarek szkolnych

Szanowny Panie Ministrze! Działając w odpowiedzi na liczne prośby kierowane ze środowiska pielęgniarek i położnych oraz na podstawie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2199, z późn. zm.), proszę o podjęcie działań w przedstawionej poniżej sprawie.
Pielęgniarki i położne w kierowanych do mnie apelach zwracają uwagę na konieczność wprowadzenia zmian w sposobie finansowania świadczeń pielęgniarki szkolnej – podwyższenie współczynnika ucznia klasy ogólnej typu
I. Uzasadniając tę potrzebę, wskazują, iż w szkołach podstawowych wzrasta ilość uczniów 5- i 6-letnich. Są to dzieci małe, które wymagają poświęcenia więcej czasu podczas badań przesiewowych. Badania dzieci w szkole są prowadzone bez udziału rodziców, którzy np. podczas badań w poradni dziecka zdrowego przygotowują dziecko do badania. Stawka kapitacyjna dzieci 6-letnich w szkołach podstawowych nie jest korygowana wyższym współczynnikiem, jaki jest uwzględniony w finansowaniu świadczeń pielęgniarki POZ. Jest to, zdaniem pielęgniarek, przejaw nierównego traktowania świadczeniodawców.
W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami:
1. Jakie jest stanowisko ministerstwa w sprawie sposobu finansowania świadczeń pielęgniarek szkolnych?
2. Czy dostrzega Pan potrzebę wprowadzenia zmian w sposobie finansowania świadczeń pielęgniarki szkolnej?
3. Czy i jakie działania podejmie ministerstwo w tej sprawie?
Z poważaniem

Poseł Kazimierz Moskal
Warszawa, dnia 25 kwietnia 2012 r.