Sprawa dotycząca składu osobowego podstawowego zespółu ratownictwa medycznego. Ministerstwo zdrowia: przy nowelizacji ustawy o ratownictwie medycznym "ponownie zostanie poddana dyskusji kwestia określenia składu osobowego podstawowych i specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego".

Pielęgniarstwo ratunkowe.

Portal Pielęgniarek i Położnych w 2011 roku to:

3 mln odsłon,

milion odwiedzin,

430 000 unikalnych użytkowników.

.

Zobacz także: 4 kwietnia 2012 roku - Poseł do ministra zdrowia: apeluję do Pana Ministra o zmianę formuły ustawy o PRM w taki sposób, aby zagwarantować TRZYOSOBOWY skład zespołów. 15 KOMENTARZY!

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia - z upoważnienia ministra - na interpelację w sprawie funkcjonowania dwuosobowych zespołów ratownictwa medycznego

 

Szanowna Pani Marszałek! W odpowiedzi na interpelację pana posła Michała Pacholskiego, przesłaną przy piśmie z dnia 3 kwietnia 2012 r., znak: SPS-023-3400/12, w sprawie składu osobowego zespołów ratownictwa medycznego uprzejmie informuję, co następuje.
Na wstępie należy wskazać, że przepisy dotyczące składu osobowego zespołów ratownictwa medycznego określone zostały w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o PRM. Zgodnie z art. 36 ust. 1 ww. ustawy w skład zespołów ratownictwa medycznego wchodzą co najmniej dwie osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych w podstawowym ZRM - pielęgniarka systemu i/lub ratownik medyczny lub trzy osoby w specjalistycznym ZRM - lekarz systemu, pielęgniarka systemu i/lub ratownik medyczny. Podkreślić trzeba, że w przypadku, gdy żadna z ww. osób nie posiada uprawnień do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego w ruchu drogowym, to w skład zespołu wchodzi dodatkowo osoba posiadająca prawo jazdy kat. B oraz spełniająca wymogi, o których mowa w art. 95a ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Powyższy przepis jest wynikiem konsensusu i został wypracowany w trybie uzgodnień zewnętrznych, w których brały udział organizacje zrzeszające ekspertów medycyny ratunkowej, pracodawców, pracowników oraz związki zawodowe.
Przepisy ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym dotyczące składu osobowego zespołu ratownictwa medycznego określają wyłącznie minimalne wymagania pozwalające na wykonywanie medycznych czynności ratunkowych. Zapisy ustawy w obowiązującym brzmieniu stanowią wynik konsensusu wypracowanego w drodze uzgodnień społecznych i pozwalają na rozszerzenie tego składu o dodatkową osobę np. ze względu na wymogi prawa pracy. Decyzję w tym zakresie podejmuje jednak kierownik podmiotu leczniczego, bowiem zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) ponosi on odpowiedzialność za zarządzanie podmiotem leczniczym; jest on również przełożonym pracowników i odpowiada za wewnętrzną politykę kadrową. Kierownik zobowiązany jest także do przestrzegania przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
Jednocześnie podkreślam, że podczas prac nad kolejną nowelizacją ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym ponownie zostanie poddana dyskusji kwestia określenia składu osobowego podstawowych i specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego. Niewątpliwie w powyższym procesie proponowane przez Polską Radę Ratowników Medycznych zmiany będą rozważane w gronie ekspertów zajmujących się problematyką ratownictwa medycznego jak również wszystkich zainteresowanych udziałem w konsultacjach społecznych.
Odnosząc się do pytania o współpracę z Polską Radą Ratowników Medycznych, informuję uprzejmie, iż jest to organizacja, z którą resort konsultuje wszystkie akty prawne dotyczące w jakikolwiek sposób obszaru ratownictwa medycznego. Przedstawiciele organizacji, które weszły w skład PRRM, uczestniczyli także w pracach nad obowiązującą ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Tylko od początku bieżącego roku prezes PRRM otrzymał z Ministerstwa Zdrowia 15 odpowiedzi na kierowane do tutejszego resortu zapytania, nie licząc odpowiedzi na liczne interpelacje poselskie związane z postulatami PRRM. Zadaniem ministra jest jednak równorzędne traktowanie partnerów społecznych i uwzględnianie stanowisk także organizacji zrzeszających pozostałe grupy zawodowe zaangażowane w system ratownictwa medycznego (lekarze, pielęgniarki i dyspozytorzy medyczni), związków pracodawców, strony samorządowej, wojewodów itd. Zapewniam pana posła, iż do prac nad kolejną nowelizacją ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym zostanie zaproszona wśród innych uczestników także Polska Rada Ratowników Medycznych.
Z poważaniem
Podsekretarz stanu
Marek Haber
Warszawa, dnia 24 kwietnia 2012 r.

.

Zobacz także:

Aktualności według działów - pielęgniarka systemu

.

Komentarze użytkowników

#1  2012.06.14 18:30:34 ~bąbel

Kierownik podmiotu korzysta z furtki,jaką udostępnili"twórcy ustawy" i tnie koszty na całego,a co za tym idzie zespoły wyjazdowe okrojone są do minimum.Jak to się ma do teorii na kursach ALS,gdzie uczy się nas działań ratowniczych w minimum 3-osobowym zesp,a największe kuriozum ,to jak wpaja się nam na EPLS-ie,że optymalna liczba ratowników to minimum 4 osoby!

#2  2012.06.14 22:57:51 [email protected]

Autor tego pisma porusza sprawę minimalnych norm zatrudnienia zespołu ratunkowego”(…) wyłącznie minimalne wymagania pozwalające na wykonywanie medycznych czynności ratunkowych&rdquo. Interesująca jest argumentacja” Zapisy ustawy w obowiązującym brzmieniu stanowią wynik konsensusu wypracowanego w drodze uzgodnień społecznych i pozwalają na rozszerzenie tego składu o dodatkową osobę np. ze względu na wymogi prawa pracy&rdquo. Niepokojącą dla mnie sprawą w argumentacji jest pominięcie czynnika ludzkiego, z którego przecież składa się zespół ZRM( chodzi o możliwości psychofizyczne człowieka).

#3  2012.06.14 23:00:17 [email protected]

Cd.Nauki(scence) o człowieku, dostarczyły wiele informacji o człowieku min.o jego ograniczeniach czy zawodności. Przykłady: niedoskonałość umysłu-heurystyki, biologia-człowiek zazwyczaj posiada 2 ręce i nie posiada 4 albo 6 rąk. Materiały na ten temat w języku polskim w naszym kraju są dostępne kilkadziesiąt lat. Zespół ratownictwa medycznego powinien składać się z takiej ilości osób, która umożliwi każdemu jej członkowi prawidłowe(bez błędów) wykonanie zadania.

Dodaj komentarz