Poseł do ministra zdrowia: "Kilka lat temu uchwalono, że do uzyskania statusu pielęgniarki konieczne będzie wyższe wykształcenie" ... "Dziś mówimy tym pielęgniarkom, że wykształcenie nie jest istotne – istotna jest specjalizacja".

Pielęgniarstwo 2012.

Zobacz także:

 

.

Interpelacja do ministra zdrowia
w sprawie kwalifikacji personelu medycznego

.
Szanowny Panie Ministrze! Z roku na rok zwiększają się systematycznie wymagania dotyczące ilości i kwalifikacji zatrudnianego personelu medycznego. Pociąga to za sobą konieczność gratyfikacji finansowej tych osób i wzrostu liczby zatrudnionych przy takiej samej lub mniejszej wartości kontraktu z NFZ, który jest jedynym źródłem finansowania szpitali. Szpitale publiczne są z kolei jedynymi miejscami kształcenia lekarzy zarówno w zakresie specjalizacji, jak i staży podyplomowych. Personel w toku kształcenia nie stanowi natomiast potencjału możliwego do wykazania w ofercie do NFZ, a tym samym nie ma wpływu na możliwość uzyskania kontraktu.
Panie Ministrze! Kilka lat temu uchwalono, że do uzyskania statusu pielęgniarki konieczne będzie wyższe wykształcenie. Tysiące pielęgniarek ruszyło więc na wyższe uczelnie celem zdobycia wymaganego doświadczenia. Dziś mówimy tym pielęgniarkom, że wykształcenie nie jest istotne – istotna jest specjalizacja. I znów tysiące pielęgniarek wyruszy na szkolenia celem uzyskania odpowiednich uprawnień. Wymagamy od szpitali podnoszenia standardów obsady i wykształcenia personelu, nie dając w zamian żadnych pieniędzy na te cele.
Panie Ministrze! Jaki ma być docelowy model finansowania przez szpitale ustanawianych im nowych wymagań odnośnie do ilości i zatrudniania personelu medycznego?
Z poważaniem
Poseł Wojciech Saługa
Warszawa, dnia 28 maja 2012 r.

.